ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Δ.Σ για έκδοση ψηφίσματος για την αποτροπή των πλειστηριασμών της Λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, το δικαίωμα στην απεργία,κλπ.

2:Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παράταση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για στολισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

3:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ».

4:Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης : «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», κωδ. Πρόσκλησης: 075, Α/Α ΟΠΣ: 2309, έκδοση 1/0, ΑΔΑ: 6ΙΕ8465ΧΙ8-ΒΔΔ

5:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας. (Σχετ. η αρ. 37/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).

6:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το έτος 2018.

7:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444Β/26.04.1999) για το καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2018.

8:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1, της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20-10-2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2018.

10: Απόφαση Δ.Σ.  για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018

11: Απόφαση ΔΣ σχετικά με θέσεις σε ΟΤΑ α' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών οι οποίες δεν καλύφθηκαν από διορισμούς βάσει πινάκων οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ, που εκδόθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/ 2015, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017

12: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά την υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου

13: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της υπ΄ αριθ. 196/17 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

14: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λευκάδας

15: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 270.000,00 €

16: Απόφαση Δ.Σ.  για παραχώρηση, έναντι ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (σχετ. η υπ΄αριθ. 16/2018 απόφαση Ο.Ε.)

17: Απόφαση Δ.Σ.  για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2018

18: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018

19: Απόφαση Δ.Σ.  για ανανέωση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του ισόγειου δημοτικού κτιρίου στην οδό Θ. Στράτου 1, για την στέγαση των Αρχείων Νομού Λευκάδας

20: Απόφαση Δ.Σ.  για  ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής μικρών έργων – εργασιών του Π.Δ. 171/87 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)»

21: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση  επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 70.058,00 €

22: Απόφαση Δ.Σ.  για συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018

23: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές α) διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, β) εκτίμησης εκποιούμενων  ακινήτων κτημάτων και κινητών πραγμάτων,  για το έτος 2018

24: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας

25: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση της αριθ.  391/2016 απόφαση  ΔΣ ως προς τον  τίτλο της μελέτης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»

26: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου: “ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.”

27: Απόφαση Δ.Σ.  για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔOY ΚΑΡΑΒΕΛΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΡΔΑ» αναδόχου: “ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”

28: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:                  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» αναδόχου: Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

29: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

30: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης της υπ΄ αριθ. 6/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην  υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ορισμού  ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 281 του Π.Δ 410/95 και στον ορισμό αμοιβής αυτών

 31: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης της υπ΄ αριθ. 6/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην  υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Συμβούλιο περί ορισμού  ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 281 του Π.Δ 410/95 και στον ορισμό αμοιβής αυτών

32: Απόφαση Δ.Σ.  για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του αντικειμένου της με αριθμ.26073/28-12-2017 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΑΥΛΑΚΩΝ»

33: Απόφαση Δ.Σ.  για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών για το έτος 2018

 34: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

35: Απόφαση Δ.Σ.   για  έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €

36: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες βραχοπροστασίας παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 €

37: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου ΦΟΠ στο Δήμος Λευκάδας

38: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής εκτέλεσης έργου με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας”, το οποίο εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 522 του ΠΔΕ Ιονίων Νήσων έτους 2018

39: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου

40: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 580.000,00 €

41: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 €

42: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

43: Απόφαση Δ.Σ.  για υποβολή πρότασης στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ.55) στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου»

44: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 20/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.

45: Απόφαση Δ.Σ.  για αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αντικατάστασή του για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου 

46: Απόφαση Δ.Σ.  για την αποδοχή παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο  «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για το Άξονα 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα » όπως αποφασίστηκε με την 127.4.4/2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 70Ξ946Ψ844-1ΚO) και  εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου για την υπογραφή αυτής
 
47: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων  και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών  του Δήμου Λευκάδας 
 
48: Απόφαση Δ.Σ.  για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2016 του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 30/2018 απόφαση Ο.Ε.)
 
49: Απόφαση Δ.Σ.  για παροχή σύμφωνης γνώμης για τον χαρακτηρισμό της  Παλαιάς Ενετικής Οδού από Ράχη έως Χαραδιάτικα στη Δ.Ε. Ελλομένου ως κύρια δημοτική οδό. (σχετ. η υπ΄αριθ.  4/18 απόφ. Ε.Π.Ζ.)
 
50: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με  αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δρυμώνα και του Αγίου Νικήτα στην ειδική θέση «Λίθος» της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα του Δήμου Λευκάδας. (Σχετ: η υπ΄αριθ. 5/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
51: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού στην  εκτός σχεδίου περιοχή Φτερνού στην ειδική θέση «Μεγάλη Κουτσουπιά» της Τοπικής Κοινότητας Φτερνού Δήμου Λευκάδας (Σχετ: η υπ΄αριθ.   6/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
52: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου, Δημοτικής Ενότητας Απολλώνιων του Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Μέγα Λόγγος ή Μαυρή» (Σχετ: η υπ΄αριθ.  7/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
53: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με αναγνώριση κοινοχρησίας οδού, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Βλασταράς» της Τοπικής Κοινότητας Μαραντοχωρίου  του Δήμου Λευκάδας, (Σχετ: η υπ΄αριθ.  3 /18 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
54: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2018 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού (Σχετ: η υπ΄αριθ.    2/18 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
55: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15-2-2018 ως συνήγορου πολιτικής αγωγής  του Δήμου Λευκάδας σε δύο ποινικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών άρθρο 281 του Κωδ.Δήμων και Κοινοτήτων
 
56: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
 
57: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ»
 
58: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  για έγκριση αιτήματος ανακατασκευής λιθοδομής αντιστήριξης δημοτικού μονοπατιού με έξοδα αιτούντα δημότη
 
59: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ».
 
60: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
 
61: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ»
 
62: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου:«ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ».
 
63: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2018.

64: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» και ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής.

65: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 185.000,00 ευρώ για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

66:  Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 120.700,00 ευρώ για την επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες δήμων» με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και λοιπές δράσεις» στα σχολεία του Δήμου.

67: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λευκάδας με το Δήμο Μεγανησίου για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» (κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ55) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων) για την υλοποίηση της πράξης : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».

68: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης για λογαριασμό του Δήμου Μεγανησίου στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ55) στον άξονα προτεραιότητας 2 « Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος (2η πρόσκληση νέων έργων)» για την υλοποίηση της πράξης: «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου».

69: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση λύσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΕ (ΕΤΙΝ ΑΕ) » κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48Α του Ν. 2190/1920.

70: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προυπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

71: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους Λευκάδας και Μεγανησίου για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της νήσου Λευκάδας.

72: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθμ. 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης Απολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2016.

73: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ Δ΄ τριμήνων 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄ αριθ. 46/2018 απόφαση Ο.Ε.).

74: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

75: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

76: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση μελέτης & τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό».

77: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

78: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημ. Κοινότητες Κάλαμου και Καστού.

79: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής προμηθειών που αφορά στην υπ΄αριθμ.20449/12-09-2017 σύμβαση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

80: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της 15342/44/27-5-2011 (ΦΕΚ1323/Β/16-6-2011) συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας» .

81: Απόφαση Δ.Σ για τροποποίηση της 15343/45/27-5-2011 (ΦΕΚ1324/Β/16-6-2011) συστατικής πράξης της Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας» .

82: Απόφαση Δ.Σ. για Α΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες, έτους 2018.

83: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Επισκευή Γηπέδου Νυδριού», αναδόχου: Κων/νου Μάντζιου ΕΔΕ.

84: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ –ΔΡΑΓΑΝΟΥ-ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17ης -11-2015» αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

85: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Φλογαϊτης –Σιούτη και Συνεργάτες» για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σε πολιτικές υποθέσεις που συνεκδικάζονται κατόπιν αναβολών κατ΄ έξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 του Κωδ. Δήμων και Κοινοτήτων.

86: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικού συμβούλου ως τακτικού μέλους στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων.

87: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

88: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με το θάνατο του επιφανούς συμπατριώτη μας Απόστολου Λάζαρη

89: Απόφαση Δ.Σ. για ανακατανομή Κ.Α.Ε. 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018

90: Απόφαση Δ.Σ. για την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δημοτικό  δρόμο Λευκάδας - Τσουκαλάδων στο τμήμα από την Απόλπαινα ως την Ι.Μ. Φανερωμένης, λόγω επικινδυνότητας του δρόμου από κατολίσθηση στη θέση «Νταμάρι»

91: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 72/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδος» που αφορά στην έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Λ.

92: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 9/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, σχετικά με κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2018.

93: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 201.000,00 ευρώ από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

94: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

95: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 350.000,00 €.

96: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

97: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

98: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.

99: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Σ. Βλάχου Ε.Δ.Ε.

100: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Κων/νου Μάντζιου Ε.Δ.Ε.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by