ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2018

2: 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας.

3: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας.

Απόσπασμα: Από το πρακτικό της με αριθ: 5ης /2018 Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.Απόφασης: 5 /2018

6: « Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2019».

7: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2018.

8:Σχέδιο Προϋπολογισμού και Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2019.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by