ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301 : Απόφαση Δ.Σ. για αλλαγή ονόματος στην επιβολή προστίμου.

302: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης μεταλλικής αίθουσας στον Ενοριακό Κέντρο Καρυωτών.

303: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Εφαρμογής μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.

304: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του τροποποιημένου προϋπολογισμού του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ» βάσει της τεχνικής Προμελέτης και υποβολή πράξης ΕΣΠΑ.

305: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό αναπληρωτή Δημάρχου για συμμετοχή σε Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς για έκδοση άδειας παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών.

306: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δώρα σε νεονύμφους κατά την τέλεση πολιτικών γάμων στον Δήμο Λευκάδας.

307: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών : «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΛΥΓΙΑΣ»

308: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αριθ.289/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την μετακίνηση αντιπροσωπείας του Δήμου στην Οδησσό.

309: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών  Διοικητικού Συμβουλίου  ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας.

310: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

311: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων στην Κέρκυρα.

312: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εκλογή αντιπροσώπων από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας για τη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ.).

313: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απόφασης Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) που αφορά τον καθορισμό ύψους αποζημίωσης για την χρήση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.

314: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για την σύνταξη του πενταετούς Τεχνικού –Επιχειρησιακού προγράμματος.

315: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  ρύθμιση οφειλών προς Δήμους, με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαιρέτων κατασκευών (Ν.3979/2011).

316: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 31ης Δεκεμβρίου 2010 – 8η διαχειριστική χρήση και κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης 1/1/10-31/12/10 (σχετ.198/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

317: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων.

318: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμελέτης «Ενεργειακής αναβάθμισης Σχολείων Δήμου Λευκάδας».

319: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 314/2011 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με παροχή υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου για τη σύνταξη του πενταετούς Τεχνικού-Επιχειρησιακού προγράμματος.

320: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΕΕΛ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΚΟΥ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ»  και ορισμός υπαλλήλου για την παρακολούθηση της πρότασης.

321: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποιημένων μελετών και τευχών δημοπράτησης  του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  με κωδικό ένταξης πράξης MIS 355275 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

322: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» προϋπολογισμού δαπάνης 110.000,000 €.

323: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μελέτης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» δαπάνης 55.000,00 ,και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

324: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

325: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση αδειών στάσιμου εμπορίου (κινητή καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο.

326: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

327: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ».

328: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΥΒΟΤΑ)».

329: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ».

330: Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή παραβόλων σε δημότες για την χρήση του βυτιοφόρου εκκένωσης βόθρων στους Τσουκαλάδες.

331: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

332: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Νομικού Προσώπου του Δήμου μας με την επωνυμία: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

333: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αδελφοποίηση του Δήμου Λευκάδας με τον Δήμο Σαλαμίνας.

334: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης πρώην Δημοτικών Σχολείων Ράχης, Αγ.Ηλία, Πλατυστόμων και Αλάτρου  σε Πολιτιστικούς Συλλόγους.

335: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά υπολοίπων έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011

336: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου Δ.Ε. Ελλομένου και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης.

337: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ».

338: Απόφαση Δ.Σ. για την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την ολοκλήρωση των ρυμοτομικών σχεδίων των οικισμών Νικιάνας-Σωτήρως-Επισκόπου-Βασιλικής και Πόντης Βασιλικής.

339: Απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή του Δήμου στην Ιδρυτική Γενική Συνέλευση του νέου Ενιαίου Δικτύου Υγείας των Δήμων.

340: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση εφαρμογής και ορισμός Λειτουργικών Μονάδων Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.

341: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος  του Δήμου οικονομικού έτους 2011.

342: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση των απολογισμών των Σχολικών Επιτροπών έτους 2010 .

343: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ονομασία του Σχολικού Συγκροτήματος Καρυάς σε Σχολικό Συγκρότημα ΄΄Απόστολος-Λάκης Σάντας΄΄.

344: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Λευκάδας προς την Περιφερειακή Ενότητα Δήμου Λευκάδας για παραχώρηση προς παράλληλη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτωντου παραχθέντος από την πρώην Ν.Α. Λευκάδας διαφημιστικού υλικού ,ελληνόγλωσου και ξενόγλωσου  

345: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου στην πόλη της Λευκάδας.

346: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση Κατηφόρη Σπυρίδωνα του Ρολάνδου για διαγραφές οφειλών ύδρευσης αποχέτευσης.

347: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αριθ. 1/2011 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Λευκάδας

348: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αριθ. 2/2011 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Λευκάδας.

349: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης με  σύναψη δίμηνης σύμβασης για ένα(1) χειριστή τσάπας και ένα(1) χειριστή καταστροφέα.

350: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λευκάδας

351: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Στραγαλινού Βασίλειου για έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των χρεωμένων Δήμων από το 1999

352: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας  του Δημάρχου κ. Αραβανή Κώστα και του Εντεταλμένου Συμβούλου κ.Γαζή Αναστασίου .

354: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν.Λευκάδας.

355: Απόφαση Δ.Σ. για τη συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην υποβολή πρότασης, σε συνεργασία με τον Δήμο Μεγανησίου για το πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής των Ιονίων Νήσων».

356: Απόφαση Δ.Σ για απευθείας αγορά ακινήτου και ορισμός δύο μελών της επιτροπής εκτίμησης, για ακίνητο στην θέση ΄΄Κουλούρια΄΄ της Τ.Κ. Βουρνικών της Δ.Ε. Απολλωνίων, για την τοποθέτηση ΣΜΑ.

357:  Απόφαση Δ.Σ. για το νέο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή Καλάμου και Καστού.

358: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» το οποίο ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ» και ορισμός υπευθύνου της πράξης.

359: Απόφαση Δ.Σ. για ανάρτηση πράξης εφαρμογής και πράξης αναλογισμού αιγιαλού και παραλίας, ρυμοτομικού σχεδίου Νυδρί-Μ.Αυλάκι.

360: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΠΟΡΟΥ»

361: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. Δ. ΦΤΕΡΝΟΥ, ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ, ΠΟΡΟΥ, ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ & ΑΛΑΤΡΟΥ»

362: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥ».

363: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ».

364: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Φωτοερμηνευτικής Μελέτης στον οικισμό Φρυνίου, αναδόχου Φούκα Μαρίας.

365: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

366: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

367: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 2.750.303,12 με Φ.Π.Α. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

368:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011.

369: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή χρέους ύδρευσης αποχέτευσης ξενοδοχείου SANTA MARINA σύμφωνα και με την αριθ.321/2010 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας.

370: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου, για την υποβολή πρότασης στον άξονα 1-κωδικός 1.12 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

371: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου, για την υποβολή πρότασης για την προβολή και δικτύωση με την αξιοποίηση της ΚτΠ του άξονα προτεραιότητας 06, «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

372: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου, για την υποβολή πρότασης για την Ανάδειξη Προστατευμένων Περιοχών NATURA στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, άξονας προτεραιότητας 09, «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

373: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου, για την υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», των κατηγοριών πράξεων: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.» και «Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

374: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό ως κύριου Δημοτικού, του δρόμου που συνδέει τον οικισμό Απόλπαινα με τον οικισμό Σπανοχωρίου μετά από αίτημα κατοίκων της περιοχής.

375: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό και πλάτος δρόμου στο Τ.Δ. Κατούνας κατόπιν αιτήσεως των Τζεφρώνη Φίλιππου και Μαρίνας και των Κοντοπρία Ζώη και Θεοδόση. (Απόφαση επιτροπής Ποιότητας Ζωής 101/2011).

376: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παλαιότητα μονοπατιού στην δυτική πλευρά του οικισμού Φρυνίου μετά από Φωτοερμηνευτική Μελέτη (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 104/2011).

377: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Λευκάδας.

378: Απόφαση Δ.Σ.σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δ.Δ. Λευκάδας (Απόφαση 40 και 100/2011 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

379: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Λευκάδας.

380: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση Τεχνικού Δελτίου του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA» και υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 794.100,00 € και ορισμός υπαλλήλου υπευθύνου της πράξης.

381: Απόφαση Δ.Σ για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.3979/16-6-2011 και με προϋπολογισμό δαπάνης 24.000,00 .

382: Απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή του Δήμου στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market στο Λονδίνο στις 7-10/11/2011 και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου.

383: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με το αριθ.πρωτ. 30347/6-10-2011 αίτημα Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας.

384: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός ομβροδεξαμενών Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 300.000,00 € και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

385: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση θέσεων θέας Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων και Καρυάς Δ.Λευκάδας», πρ/σμού 300.000,00 € και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

386: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «Διαμόρφωση θέσεων θέας Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών Δ.Λευκάδας», πρ/σμού 300.000,00 € και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».

387: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2011.

388: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων.

389: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μίσθωσης ΚΕΚ μέσω προγραμματικής σύμβασης.

390: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα Στραγαλινού Βασίλειου για έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των χρεωμένων Δήμων από το 1999.

391: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου στην υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

392: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

393: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

394: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Σύβρου Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

395: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση κτιρίου στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς για την δημιουργία Βιβλιοθήκης» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

396: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση παλαιού Ελαιοτριβείου και μετατροπή του σε Μουσείο Ελιάς και Ελαιολάδου» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

397: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Αγίου Πέτρου της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

398: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Διαμόρφωση-Σήμανση Περιηγητικού μονοπατιού περιοχής ΄΄Μέλισσα Σφακιωτών΄΄» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

399: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τοπικού Διαμερίσματος Εγκλουβής για δημιουργία θέσεων Θέας» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013».

400: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης « Αποκατάσταση και αναβάθμιση Πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Αγροτικής υπαίθρου.» και υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by