ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινόχρηστους χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων» πρ/σμού 1.400.000,00 €

202: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης του έργου: «Βελτιώσεις δικτύου ύδρευσης-άρδευσης πρωτεύοντος δικτύου ανατολικού άξονα» πρ/σμού 99.000,00 €
 
203: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «Μακρυπούλιας Μιχάλης ΕΔΕ» και την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του 14-6-2016 διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»

204: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

205: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα  Καρύδη να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας, κατά του από 30/06/2016 κατασχετηρίου του υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας Τριλίβα Γεωργίου του Γερασίμου εις χείρας Εθνικής Τράπεζας ως τρίτης

206: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα  Καρύδη να ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας, κατά του από 30/06/2016 κατασχετηρίου της υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας Φερεντίνου Βασιλικής του  Διονυσίου εις χείρας Εθνικής Τράπεζας ως τρίτης

207: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού διαγωνισμού  του έργου «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Δυτικού Άξονα», προϋπολογισμού 136.000,00 €

208: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.11359/15-06-2016 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος
 
209: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένσταση ς κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015»
 
210: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
211: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού σταδίου Λευκάδας»  πρ/σμού 3.844,00€ με το ΦΠΑ
 
212: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «Μακρυπούλιας Μιχάλης ΕΔΕ» και την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του από 14-6-2016 διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»
 
213: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 3-6-2016 αγωγής του Κατσαντώνη Θεόδωρου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
 
214: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση αγωγής του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας κατά της Ουρανίας Καρκάση, για αμφισβήτηση δημοτικής οδού στον Κάλαμο Λευκάδας
 
215: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με άσκηση ή μη έφεσης κατά δεκαοκτώ (18) αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

216: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2016

217: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00€»

218: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό τιμής χρέωσης του νερού που προμηθεύονται τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα και προορίζεται για επαγγελματικές καταναλώσεις στο Δήμο Λευκάδας

219: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

220: Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

221: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για τον έλεγχο και αποτύπωση παροχών στο δίκτυο ύδρευσης

222: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 11/2016 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων  και του διαχειριστικού απολογισμού 1υ εξαμήνου 2016 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας
 
223: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016
 
224: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 
225: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
226: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για την “παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων βάσει του Νέου Οδηγού Εκτίμησης της Διαχειριστικής Ικανότητας και της τρέχουσας Νομοθεσίας για την υλοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και τους οδηγούς εφαρμογής του”, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.11935/22-06-2016 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος
 
227: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 5ης Ιουλίου 2016 πρακτικού Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά τη δημοπράτηση της παραγωγής Αυγοτάραχου Αλιευτικής Περιόδου 2016 – 2017 και κατακύρωση αποτελέσματος
 
228: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού  για ανάγκες στέγασης του καταστήματος της Δ.Κ. Καστού
 
229: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 23-9-2016, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά αγωγής του Κων/νου Κτενά
 
230: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση ή μη έφεσης, κατά της αρ. 9/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
 
231: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 42/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και χορήγηση εντολής στη δικηγόρο Λευκάδας Βαϊα Μανταλά, για άσκηση έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
 
 232: Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Λευκάδας
 
233: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
234: Απόφαση Οικ. Επιτροπής για κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2016-2017
 
235: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» προϋπολογισμού   17.139,09 €
 
236: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού   του έργου: «Έργα Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Καρυάς Σφακιωτών» Προϋπολογισμού 79.999,22€
 
237: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την  αριθ’ 41/2016 απόφαση του Λιμενάρχη Λευκάδας
 
238: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την  αριθ’ 195/2016 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς
 
239: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

240: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό, για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας,  σχολικού έτους 2016-2017

241: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την υπ΄αριθ. 195/2016 τελεσίδικη απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς
 
242: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κατεδάφισης και περισυλλογής αντικειμένων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε από πυρκαγιά στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Λευκάδας
 
243: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016
 
244: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
245: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη των από 27-06-2016 και 29-07-2016 Πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στις τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων στον πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με του όρους της με αριθμ. 8113/11-05-2016 διακήρυξης
 
246: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση χρόνου απόδοσης πάγιας προκαταβολής υπολόγων
 
247: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 297.069,49 €
 
248: Απόφαση Ο.Ε. για  συμπλήρωση της με αριθμ.243/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 

249: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

250: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 11-08-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για τη παροχή εργασιών ελέγχου και αποτύπωσης παροχών στο δίκτυο ύδρευσης, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με του όρους της με αριθμ. 14690/26-07-2016 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος
 
251: Απόφαση Ο.Ε  έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 297.069,49 €
 
252: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης λογαριασμού «ως καλώς έχει» του αρ. (398Α/10-5-16) Χ.Ε.Π. για οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, για υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισμούς
 
253: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, για υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισμούς

254: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 604/Α/21-06-2016 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

255: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

256: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης-Άρδευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Ανατολικού Άξονα», προϋπολογισμού 99.000,00€

257: Απόφαση Ο.Ε.  χορήγησης εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αριθ.  64/2016  αίτησης-αναφοράς του Βασιλείου Μιχαηλίδη την δικάσιμο  23-9-2016, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Α΄ Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας

258: Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής της Αναστασίας Γράψα  του Νικολάου και Ιωάννας Βεργίνη του Σπυρίδωνος  η οποία  στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κλπ.  

259: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης, κατά δεκαοχτώ (18) αποφάσεων 29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 41/2016, 42/2016, 43/2016, 44/2016, 45/2016, 46/2016 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Μεταβατικού Λευκάδας

260: Απόφαση Ο.Ε.  χορήγησης εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο 31-8-2016 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αίτησης του Γεωργίου Αργυρού του Ιωάννη καθώς και της Βασιλικής Παπαδημητρίου του Χριστοφόρου κατά Δήμου Λευκάδας κλπ. 

261: Απόφαση Ο.Ε.  χορήγησης εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα  Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο 31-8-2016 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αίτησης του Γεωργίου Ρομποτή του Κων/νου

262: Απόφαση Ο.Ε.  περί έγκρισης του από 24-08-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και του από 25-08-2016 Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για προμήθεια αντλιών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας , ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με του όρους της με αριθμ.8113/11-05-2016 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος
 
263: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
264: Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ’ 19/2016 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και χορήγηση  εντολής  στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση ή μη ανακοπής κατά αυτής

265: Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ’ 11/2016 διαταγή πληρωμής του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και χορήγηση  εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση ή μη ανακοπής κατά αυτής

266: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

267: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στέγασης Πυροσβεστικού Σταθμού Τ.Κ. Κοντάραινας Δ.Ε. Απολλωνίων

268: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού   του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ.   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00  Ευρώ
 
269: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
270: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης «Μακρυπούλιας Μιχάλης ΕΔΕ» και την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του από 14-6-2016 διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»
 
271: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αίτηση του Λογοθέτη Γεωργίου του Παναγιώτη για επιστροφή εγγυητικής επιστολής
 
272: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
273: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2016-2017 και κατακύρωση αποτελέσματος
 
274: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών
 
275: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, στην πρόσθετη παρέμβαση της Ουρανίας Κατωπόδη κλπ κατά Αργυρής Μανωλίτση υπέρ του Δήμου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο στις 23/9/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
 
276: Ενημέρωση της Ο.Ε. για τις αρ. 53/2016 και 52/2016 αποφάσεις του Λιμενάρχη Λευκάδας
 
277: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με μίσθωση ακινήτου για στέγαση των υπηρεσιών της Δ.Κ. Καστού 
 
278: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικ. έτους 2016

279: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

280: Απόφαση Ο.Ε. για 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

281: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών της Σταμάτας Αργυρού που στρέφεται κατά Ιωάννη Γαζή, Δήμου Λευκάδας κ.λπ.

282: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών της Λουκίας Λιάζου, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κ.λπ.

283: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο στις 6-11-2017, κατά της Ανώνυμης Εταιρείας Εκδόσεις Έθνος

284: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνη Λούβρου, για υπεράσπιση του Στυλιανού Ρόκκου, πρώην Αντιδημάρχου, στη δικάσιμο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας,  στις 1-11-2016

285: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνη Λούβρου, για υπεράσπιση του Στυλιανού Ρόκκου, πρώην Αντιδημάρχου, στη δικάσιμο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στις 15-11-2016
 
286: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

287: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013 του Δήμου Λευκάδας

288: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 20η/09/2016 για μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ 

289: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής εκτός της δικηγόρου του Δήμου, και στο δικηγόρο Πάνο Γληγόρη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 24-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο 
 
290: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

291: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

292: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης με την επωνυμία: «Κ/Ξ Ιωάννης Ν. Γέροντας-Πορφύρης Κατασκευαστική & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινοχρήστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας.»
 
293: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου τμήμα Μονομελές  στην δικάσιμο στις 19-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

294: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων και κατά παντός υπευθύνου για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λευκάδας 

295: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

296: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των από 06-10-2016 Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού και  Αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Λευκάδας ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.5032/23-03-2016 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος

297: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο για υπεράσπιση του Κων/νου Αραβανή, πρώην Δημάρχου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 3-11-2016, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

298: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη  για άσκηση παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά αίτησης που έχει ασκήσει ο Φίλιππος Μεσσήνης για ορισμό προσωρινής διοίκησης της «Αναπτυξιακής Λευκάδας Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΑ.ΛΕ.ΟΤΑ) κατά την δικάσιμο στις 21-10-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
 
299: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

300: Απόφαση Ο.Ε. για απόδοση του αρ. 398Α/10-05-2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ως «καλώς έχει»
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by