ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016

2. 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016

6: 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016

7: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016

8: 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2016

9: Συµπλήρωση της υπ΄αριθµ.8/2016 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπης περί 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Λευκάδας έτους 2016

10: «6η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2016»

11: «7η Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2016».

12: «Προσχέδιο προϋπολογισμού και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2017»

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by