ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση-τροποποίηση της με αριθμ.341/2015 απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπών παραλαβής προμηθειών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις, έτους 2016.

2: Απόφαση Δ.Σ. για το αίτημα της Επιτροπής Γονέων Τελειόφοιτων Λυκείων του Ν. Λευκάδας για νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Παιδείας για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

3: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.

4: Aπόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την ιδιότητα αυτού ως μετόχου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» για δικαστική λύση και εκκαθάριση αυτής.

5: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας: Φλογαϊτης-Σιούτη Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 160/15 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

6: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 286/15 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

7: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση –ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Ιόνιος Τεχνική Α.Ε.» του έργου «Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού».

8: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.

9: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Δήμο Μεγανησίου, για συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας.

10: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (παρ. 3 άρθρ. 217 Ν. 3463/2006).

11: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών», προϋπολογισμού 35.229,30 €.

12: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού για το έτος 2016.

13: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ου Σ.Π. της μελέτης « Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Νυδρί –Μ. Αυλάκι (Β΄ & Γ΄ κεφάλαιο) ».

14: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

15: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.

16: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού» αναδόχου εταιρείας « ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», πρ/σμού 400.000,00 €.

17: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου Επισκοπής», Προϋπολογισμού 12.296,95 €.

18: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου στη θέση «Πάνω Αλώνια-Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ»

19: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου πόλης Λευκάδας» πρ/σμού 4.994,66 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.

20: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο "Γαλάζιες Σημαίες" το έτος 2016.

21: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

22: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο

23: Συζήτηση σχετικά με την πορεία των ενεργειών του Δήμου μετά τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015

24: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2016.

25: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου στη θέση «Πάνω Αλώνια-Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ».

26: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για ανανέωση μισθώματος σταθμού βάσης.

27: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της αρ. 328/2015 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με το Κοινωνικό Φαρμακείο.

28: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Λευκάδας.

29: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων (σχετ. η αρ. 7/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

30: Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Λευκάδας με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών για την ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Λευκάδας.

31: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού του Δήμου Λευκάδας ως εγγυητή, για την ρύθμιση του χρέους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας προς την Δ.Ε.Η Α.Ε.

32: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Λευκάδας, με άρση απαλλοτρίωσης σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κ. Μαρίας Ματαφιά (σχετ. αρ. 1/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

33: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 89/04-01-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας « Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».

34: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 1/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός –Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αόριστης διάρκειας από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 6.137,91 € προκειμένου να υπογράψει το ΝΠΔΔ σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεως στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».

35: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €.

36: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 15/16 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

37: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 16/16 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

38: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Θεριανός – Τζεφριού και Συνεργάτες» κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ.8/2016 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09)

39: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταβολές σχολικών  μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017,στο Δήμο Λευκάδας (σχετική η αρ 8/16 απόφαση ΔΕΠ)

40: Απόφαση Δ.Σ. για Α’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου, έτους 2016 ( σχετική η αρ. 7 /16 απόφαση ΔΕΠ)

41: Aπόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού 75.230,98 €, αναδόχου  Ευάγγελου Ε. Βλάχου,  Ε.Δ.Ε.

42: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

43: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Βλυχού Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας

44: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στις επεκτάσεις σχεδίου πόλεως (Περιβόλια)», αναδόχου εταιρείας “ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.”

45: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων (παιγνιόχαρτα).

46: Απόφαση ΔΣ για αντικατάσταση του δημοτικού συμβούλου Χαλικιά Ευάγγελου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥΔΙΣΑ)

47: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση (ορθή επανάληψη) της υπ΄αριθ. 336/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάκληση άδειας στάσιμου υπαίθριου εμπόριου-καντίνα της κας BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN σε κοινόχρηστο χώρο στους Πηγαδισάνους Λευκάδας

48: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» αναδόχου εταιρείας «ΚΙΩΝ κατασκευαστική Ο.Ε.»

49: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς», αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.- ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.»

50: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 2ης παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Μεγανησίου  αναδόχου εταιρείας Γ.& Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

51: Απόφαση Δ.Σ. διόρθωσης (Ορθή Επανάληψη) της αρ. 225/15 απόφασης ΔΣ σχετικά με την συγκρότηση προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 555.800,17 €

52: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συνδιοργάνωσης του Final Four του κυπέλλου  Ελλάδας Γυναικών στην καλαθοσφαίριση, το χρονικό διάστημα 18-20/3/2016, στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πιστώσεων

53: Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής από 1-9-2014 έως 31-12-2015

54: Έκδοση ψηφίσματος για την υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Μεγανησίου

55: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Γεωργάκη ως Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

56: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση σε δημοτική σύμβουλο άδειας απουσίας από τις συνεδριάσεις του δημ. Συμβουλίου

57:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 και 2ης  τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016

58: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον»

59: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 13/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2016.

60: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ευγήρου (Σύβοτα) με δημοπρασία.

61: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευές Οδοστρώματος και Επούλωση Λακκουβών Απολλωνίων και Ελλομένου» προϋπολογισμού 38.000,00 €.

62: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β΄/26.04.1999) για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, έτους 2016.

63: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το έτος 2016.

64: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20.10.2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2016.

65: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» προϋπολογισμού 1.293.000,00 €

66: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την από 29-01-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας»

67: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαπλάτυνση Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου Βαυκερής», προϋπολογισμού 17.000,00 €

68: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 20.000,00 €

69: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αίθουσας)  στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νυδριού στον Αθλητικό Σύλλογο « TAEKWON-DO Λευκάδας» μέχρι τον Ιούνιο 2016

70: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αίθουσας)  στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νυδριού στον Πολιτιστικό Σύλλογο « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Νυδριού και στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας μέχρι τον Ιούνιο 2016

71: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (ανατολικής αίθουσας)  στο πρώην  Δημοτικό Σχολείο Εγκλουβής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής

72: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί μη είσπραξης του υπολοίπου ποσού της υπ’ αριθμ. 14576/12-02-2013 δανειακής σύμβασης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών

73: Απόφαση Δ.Σ. για παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Λευκάδας

74: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή μη ενταλματοποιημένων τιμολογίων προμηθευτών παρελθόντων ετών

75: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

76: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εισόδου - εξόδου οχημάτων σε συνεργείο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στη θέση «Καρυές» εκτός οικισμού Απόλπαινας (σχετ. η αρ. 15/2016 απόφ. ΕΠΖ)

77: Απόφαση Δ.Σ.  για σήμανση της δημοτικής οδού Ευστ. Ζάκκα, στο ύψος του Αγίου Μηνά (σχετ. η αρ. 17/2016 απόφ. ΕΠΖ)

78: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Ευστάθιου Σκλαβενίτη,  κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 25/16 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09)

79: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Ευστάθιου Σκλαβενίτη,  κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 26/16 απόφαση Ο.Ε.)  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09)

80: Απόφαση  Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 5/2016 απόφασης ΔΣ σχετικά με  έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτης-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες» τού δικηγορικού συλλόγου Αθηνών,  κατ΄ εξαίρεση  δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09)

81: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον» 

82: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ στις 17-11-2015, προϋπολογισμού 840.000,00 €

83: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης,  τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 49.998,59 €

84: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης  τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Δυτικού Άξονα», προϋπολογισμού 136.000,00 €

85: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος στο πλαίσιο  της συνδιοργάνωσης    του Final Four του κυπέλλου  Ελλάδας Γυναικών στην καλαθοσφαίριση, το χρονικό διάστημα 18-20/03/2016 στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πίστωσης

86: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης μισθωμάτων για το έτος 2016  των χώρων στάθμευσης οχημάτων Δ.Ε. Ελλομένου

87: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για το έτος 2016

88: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης δαπάνης ηχητικής κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της  25ης  Μαρτίου 2016 στο Νυδρί Δ.Ε. Ελλομένου και έγκριση διάθεσης πίστωσης

89: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και δημοτικού συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας

90: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.750.303,12 €

91: Απόφαση  Δ.Σ.  έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου – Καστού», προϋπολογισμού 256.818,80 €

92: Απόφαση Δ.Σ. για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

93: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής εξακρίβωσης κόστους για το έργο «Ολοκλήρωση Παραλιακού Αγωγού Λυμάτων Νυδριού»

94: Απόφαση Δ.Σ.  συγκρότησης επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ»

95: Απόφαση Δ.Σ.  συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 59.400,00 €

 96: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης της  Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2015 (σχετ. η αρ. 20/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

97: Απόφαση Δ.Σ. για  προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/15), έτους 2016

98: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 22/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του ΔΛΤΛ, οικονομικού έτους 2016

99: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 6/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας που αφορά στην  τροποποίηση του   προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2016

100: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθμ. 5/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας που αφορά στην  τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by