ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

46: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά τις ενστάσεις γονέων για την εγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, σχολικού έτους 2015-2016

47:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά τα οριστικά αποτελέσματα για τις εγγραφές των νηπίων και τις τοποθετήσεις τους στους Παιδικούς Σταθμούς και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, σχολικού έτους 2015-2016
 
48: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση του Απολογισμού οικ. έτους 2014
 
49: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την ανατροπή εκθέσεων ανάληψης δαπανών (ΕΑΔ)
 
50: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά την 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
 
51: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής και ορισμό πληρεξούσιου Δικηγόρου του ΝΠΔΔ για εκπροσώπησή του κατά τη δικάσιμο της 21ης Οκτωβρίου 2015, στο Μονομελές Διοικητικό πρωτοδικείοΜεσολογγίου ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή Α΄ και Β΄ βαθμού, της αγωγήςτης Κων/νας Χρήστου-Χαλάστρα του Αθανασίου κ.λ.π κατά του ΝΠΔΔ «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός- Περιβάλλον
 

52:  Απόφαση Δ.Σ σχετικά με εκδήλωση στο ΚΑΠΗ

53: Απόφαση ΔΣ για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

54: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την καταβολή τόκων στην ειδική παροχή άρθρου 14 Ν.3016/2002 σε υπαλλήλους του πρώην ΝΠΔΔ «Παιδικός Σταθμός Δήμου Λευκάδας

55:  Απόφαση Δ.Σ σχετικά με αιτήματα γονέων για μείωση-απαλλαγή τροφείων, περιόδου 2015-2016

59: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση της 3ης ψήφισης πιστώσεων, προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015

 60: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση πίνακαστοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.ΔΔ Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

61: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας έτους 2016

62: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με αίτημα γονέα για μείωση τροφείων»

63: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά την 4η Αναμόρφωση τουπροϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

64: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την καταβολή εφ’ άπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75 ΦΕΚ 167 Τ.Α. της συνταξιοδοτούσα υπαλλήλου Θεράπου Σεβαστής του Πάνου, του κλάδου ΥΕ - μαγείρων, Π.Δ. 243/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2512/1997, ΔΕΚ 138 Α΄/27-6-1997 και το άρθρο 21 του Ν. 3232/2004, ΦΕΚ 48 Α΄/12-2-2004

65: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την καταβολή εφ’ άπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75 ΦΕΚ 167 Τ.Α. της συνταξιοδοτούσα υπαλλήλου Καρελή Άννας του Γεωργίου, του κλάδου ΥΕ16 Καθαριστριών, Π.Δ. 243/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2512/1997 και το άρθρο 21 του Ν. 3232/2004, ΦΕΚ 48 Α΄/12-2-2004

66: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την καταβολή εφ’ άπαξ αποζημίωσης του Ν. 103/75 ΦΕΚ 167 Τ.Α. της συνταξιοδοτούσα υπαλλήλου Κoντοπρία Σοφίας του Σταύρου, του κλάδου ΥΕ Καθαριστριών, Π.Δ. 243/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2512/1997 και το άρθρο 21 του Ν. 3232/2004, ΦΕΚ 48 Α΄/12-2-2004

67: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά την 5η τροποποίηση  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

68: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων πρόσληψης πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής για την υλοποίηση των προγραμμάτων Άθληση για όλους»

69: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον ορισμό γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016»

70: «Απόφαση Δ.Σ για ανάθεση εργασιών των υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Λευκάδας σε εξωτερικούς συνεργάτες οικονομικού έτους 2016».

71: «Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την διαγραφή και εγγραφή νηπίου στους Παιδικούς Σταθμούς»

72: «Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποκρούσει την αγωγή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»η οποία στρέφεται κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας»

73: «Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για να παραστεί ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποκρούσει την αγωγή της Ελένης-Θεμελή Γκιούλη κλπ. η οποία στρέφεται κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» ως καθολικού διαδόχου του πρώην Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Δήμου Ελλομένου Νομού Λευκάδας».

74: «Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για να παραστεί ενώπιον του Μονομελές Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 13ης Ιανουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποκρούσει την αγωγή της Ιωάννας Νικολακοπούλου κλπ. η οποία στρέφεται κατά του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας».

75: «Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 22ης Φεβρουαρίου 2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μεταναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και να αποκρούσει την αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΓΡΑΨΑΣ-Δ. ΠΑΤΡΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» η οποία στρέφεται κατά του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πνευματικό κέντρο Δήμου Απολλωνίων»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by