ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 84/2014 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών, που αναφέρεται στην έφεση της Μαρίκας Βάθη, κατά του Δήμου Λευκάδας

302: Ενημέρωση Ο.Ε. για την από 5-11-2014 αίτηση της Λαμπρινής Κατωπόδη και της προσαρτημένης σ΄ αυτήν 126/2008 απόφασης

303: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 177/2009 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου σχετικά με την προσφυγή του Δήμου Λευκάδας, κατά Αντινομάρχη Λευκάδας

304: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιμο της 14/1/2015, κατά της προσφυγής του Γιώργου και Ιωάννη Κατωπόδη

305: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο της 14/1/2015, κατά της προσφυγής της Χρύσας Λάζαρη κ.λπ.

306: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά προσφυγής Θωμά Βουκελάτου κλπ. δημοτικών υπαλλήλων πρώην Δήμου Σφακιωτών, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιμο της 14/1/2015

307: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά προσφυγής Ιωάννη Μαργέλη κλπ δημοτικών υπαλλήλων πρώην Δήμου Απολλωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο της 14/1/2015

308: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά προσφυγής Ιωάννη Κορφιάτη κλπ δημοτικών υπαλλήλων του πρώην Δήμου Καρυάς, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο της 14/1/2015

309: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά προσφυγής του Ευάγγελου Σάντα κατά του Δήμου Ελλομένου και κατά της αρ. 3/2009 απόφασης Δημάρχου Ελλομένου

310: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Πατρών στη δικάσιμο της 16/1/2015, κατά επιβολής προστίμου Νομάρχη

311: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά αγωγής του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 της Ο.Ε. Λιντλ Ελλάς & ΣΙΑ, στη δικάσιμο της 23/1/2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτ. Λευκάδας

312: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 9/1/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμη κατά της Αναγνωριστ. Αγωγής της Αργυρής Μανωλίτση για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

313: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο της 26-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο κατά της Κλήσης Παναγιώτας Υφαντή κλπ

314: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο της 26-1-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο, κατά της κλήσης του Σπυρίδωνος Περδικάρη, κλπ

315: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με μελέτη κτηματογράφησης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Αθανίου

316: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή σε ρύθμιση οφειλών του Δήμου

317: Απόφαση Ο.Ε. για προσαρμογή των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ  ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 5- 6 (απόφαση 338/2014, αριθμ. Πρωτ. 4591/03-11-2014) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

318: Απόφαση Οικ. Επιτρ. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων πρ/σμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

319: Απόφαση Οικ. Επιτρ. για έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης

320: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ολοκλήρωση διαδικασίας για κατάπτωση εγγυήσεων από δημοπρασίες αιγιαλού-παραλίας υπέρ Δήμου Λευκάδας, λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών μίσθωσης & απαλλαγή υπολόγου

321: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Ακτομηχανική μελέτη για την περιοχή Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Λευκάδας»

322: Απόφαση Ο.Ε. για αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, οικον. έτους 2014

323: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο για άσκηση η  μη έφεσης  κατά  της αριθ' 26/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας  και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας , σύμφωνα με το αρθρο72 Ν3852/2010

324: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε Δικηγόρο για άσκηση η  μη έφεσης  κατά  της αριθ' 64/2013 απόφασης του  Ειρηνοδικείου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας  και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας , σύμφωνα με το αρθρο72 Ν3852/2010

325: Απόφαση Ο. Ε. . εκτός Η.Δ.  για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2015 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)

326: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2014

327: Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση μελέτης κτηματογράφησης  των δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας

328: Απόφαση Ο.Ε. για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου στον Ο.Τ.Ε. Α.Ε.

329: Απόφαση Οικ. Επιτρ. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων πρ/σμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

330: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1375/18-12-2014 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

331: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 12.000,00 € με Φ.Π.Α.


 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by