ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Ετήσια Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

               Σύμφωνα με την παρ.4, άρθ. 61 του Ν.3852 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης" ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αρχεία

         Δηλώσεις Περιουσιακής κατάστασης αιρετών 2019-2023

Δήμαρχος

Καλός Χαράλαμπος 2020

 Αντιδήμαρχοι

Λύγδας Σπυρίδων 2020

          Δηλώσεις Περιουσιακής κατάστασης αιρετών 2014-2019

Δήμαρχος

Δρακονταειδής Κωνσταντίνος  2014   2015 2016

Αντιδήμαρχοι 

  • Νικητάκης Μάρκος 2015  2016
  • Σέρβος Κων/νος 2015  2016
  • Περδικάρης Αθανάσιος 2015

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by