ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Ξενοφώντα Γράψα, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, για αποβολή από ρυμοτομούμενα ακίνητα, κατά Μιχαήλ Κοτσοχάμπου κ.λπ.

102: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Ξενοφώντα Γράψα, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, για αποβολή από ρυμοτομούμενα ακίνητα, κατά Απόστολου Κατωπόδη κ.λπ.

103: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 24/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

104: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 104/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

105: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2016.

106: Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της υπ’ αριθμ. 95/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας και την εκ νέου κατάρτιση των όρων.»

107: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016.

108: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2016.

109: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016.

110: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 18-04-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016 σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.27757/22-12-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος.

111: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης για τον Δήμο Λευκάδας.

112: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας».

113: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατεπείγουσα κατασκευή βάσεων λυόμενων αιθουσών Γυμνασίου Βασιλικής» πρ/σμού 12.299,69€ με το ΦΠΑ.

114: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση κοινοχρήστου χώρου λαϊκών πολυκατοικιών (γήπεδο)» πρ/σμού 12.299,26€ με το ΦΠΑ.

115: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου πόλης Λευκάδας» πρ/σμού 4.994,66€ με το ΦΠΑ.

116: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση των αρ. 160/2015 και αρ. 50/2016 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

117: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση έφεσης κατά της αρ. 12/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά Γεωργίου Κόγκα.

118: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, και στη δικηγορική εταιρεία «Φλογαϊτης-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες ή στη δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 13ης/5/2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής του ΤΑΙΠΕΔ και Ελληνικού Δημοσίου.

119: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 13ης/5/2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής Νικολάου Ζήκου κ.λπ. (πινάκιο 7).

120: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 13ης/5/2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής Νικολάου Ζήκου κ.λπ. (πινάκιο 8).

121: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου με σκοπό την ανέγερση και εκμετάλλευση τριών οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου, Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

122: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιϊας Τ/Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού» προϋπολογισμού 49.998,59€ και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου με τους ίδιους όρους διακήρυξης.

123: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 17-05-2016 πρακτικού και ορισμός νέας ημερομηνίας Δημοπράτησης του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας Τ.Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού» προϋπολογισμού 49.998,59€.

124: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2016.

125: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ» και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.

126: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά του από 10-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια στολών ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.5551/30-03-2016 διακήρυξης»

127: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δημοτικής οδού Δραγάνου-Πανοχωρίου» πρ-σμου 12.299,84€ με το ΦΠΑ.

128: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Διαπλάτυνση-διαμόρφωση ανατολικής εισόδου Βαυκερής», με προϋπολογισμό 17.000,00 ΕΥΡΩ»

129: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ στις 17-11-2015» προϋπολογισμού 840.000,00 Ευρώ .

130: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2016.

131: Απόφαση Ο.Ε. για την αλλαγή της ημερομηνίας της δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου με σκοπό την ανέγερση και εκμετάλλευση τριών οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου, Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας.

132: Απόφαση Ο.Ε. για την ανακοίνωση δίκης του Ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως και του Τσαρλαμπά Σπυρίδωνα.

133: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 20ης-5-16, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών.

134: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 27ης-5-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Μιχαηλίδη.

135: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στη δικάσιμο της 6ης Ιουνίου 2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, προς απόκρουση της αγωγής του Γεράσιμου Θάνου.

136: Νομιμοποίηση από την Ο.Ε. στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για έγκριση κατάθεσης της από 6-5-2014 αίτηση αναίρεσης του Δήμου Λευκάδας, κατά της αρ. 185/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτ. Στερεάς Ελλάδας και κατά του Χρήστου Βεργίνη που απευθύνεται ενώπιον του Αρείου Πάγου.

137: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο, του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, για υπεράσπιση του Ρόκκου Στυλιανού, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 25ης-5-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

138: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιϊας Τ/Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού» προϋπολογισμού 49.998,59€ και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου με τους ίδιους όρους διακήρυξης

139: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Δυτικού Άξονα» προϋπολογισμού 136.000,00 € και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου με τους ίδιους όρους διακήρυξης

140: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ στις 17-11-2015» προϋπολογισμού 840.000,00 €,  και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου με τους ίδιους όρους διακήρυξης

141: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 156/Α/29-03-2016 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

142: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου  του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας  Αικατερίνης Λούβρου,   για υπεράσπιση του  πρώην Δημοτικού Συμβούλου και Αντιδημάρχου του Δήμου Λευκάδας  Στυλιανού Ρόκκου  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 2/6/2016  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

143: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων  πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια – καρουζέλ

144: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

145: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων, έγκρισης και διάθεση πιστώσεων

146: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ - ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ»» Προϋπολογισμού 17.000,00€

147: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

148: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

149: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 17-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και του από 26-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια στολών ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.5551/30-03-2016 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

150: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη στατικών επεμβάσεων σχολείων Λευκάδας», πρ/σμού 10.000,00 €.

151: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στο Κάθισμα Καλαμιτσίου της Δ.Κ. Λευκάδας.

152: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης κατά της αρ. 85/2016 απόφασης του Δ/κού Πρωτοδικείου Αγρινίου, Τμήμα Μονομελές, και χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, ο οποίος παραστάθηκε και στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας.

153: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξούσιου για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

154: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο Αικατερίνη Λούβρου, για υπεράσπιση του Στυλιανού Ρόκκου, πρώην Αντιδημάρχου.

155: Απόφαση Ο.Ε. για Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου   Λευκάδας και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016

156: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρου διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας και κατακύρωση αποτελέσματος

157: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Αγροτική οδοποιϊα Δ.Ε. Καλάμου-Καστού» πρ/σμού 10.000,00 € με το ΦΠΑ

158: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Επισκευή προβλήτας περιοχής Αγίου Κωνσταντίνου Καλάμου για προσέγγιση ferry boat»  πρ/σμού 10.000,00 € με το ΦΠΑ

159: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραγωγή αυγοτάραχου έτους 2016

160: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης κατά της αρ. 85/2016 απόφασης του Δ/κού Πρωτοδικείου Αγρινίου, Τμήμα Μονομελές, και χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, ο οποίος παραστάθηκε και στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας

161: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη πληρεξούσιου για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του Αρείου Πάγου. (συμπληρωματική της υπ΄αρ. 153/2016 απόφασης Ο.Ε.)

 162: Απόφαση Ο.Ε. για αντικατάσταση της παραιτηθείσης δημοτικής συμβούλου Δήμητρας Σταματέλου, στην Επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου, που συγκροτήθηκε με την αρ. 217/2014 απόφαση της Ο.Ε.

163: Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της αρ. 151/2016 προηγούμενης απόφασή της και ματαίωση της προκηρυχθείσας για τις 14-6-2016 δημοπρασίας, για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στο Κάθισμα Καλαμιτσίου της Δ.Κ. Λευκάδας.

164: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

165: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά του από 25-05-2016 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια αντλιών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.8113/11-05-2016 διακήρυξης

166: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας

167: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Επέκταση πλακοσκεπούς εισόδου βορείου ΣΜΑ»  πρ/σμού 3.498,11€ με το ΦΠΑ

168: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Επέκταση νεκροταφείου Μαραντοχωρίου»  πρ/σμού 4.999,97€ με το ΦΠΑ

169: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Στέγασης Πυροσβεστικού Σταθμού Τ.Κ. Κοντάραινας Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 30.000,00 €»

170: Απόφαση Ο.Ε. για Έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή  Δημοτικής Οδού προς Εκκλησία Παναγίας Καλαμιτσίου» προϋπολογισμού 17.139,09 €»

171: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού μειοδοτικού  διαγωνισμού του έργου: «Έργα Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Καρυάς Σφακιωτών» προϋπολογισμού 79.999,22€»

172: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση τμημάτων  αιγιαλού παραλίας  Δ.Ε.:  Λευκάδας,  Απολλωνίων, Ελλομένου,  για τοποθέτηση  ομπρελών – ξαπλωστρών  - θαλάσσιων μέσων αναψυχής

173: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

174: Ενημέρωση σχετικά με την αριθ’ 22/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

175: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αριθ. 172 /2016 απόφασης της Ο.Ε. ως προς τα ποσά των τελικών πλειοδοτών της από 2-6-2016 διεξαχθείσας δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας  για την τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών  - θαλασσίων μέσων αναψυχής  καντινών

176: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού και καθορισμό νέας  ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Αποκαταστάσεις Κοινωφελών Δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων Αθανίου, Δραγάνου, Κομηλιού λόγω σεισμού στις 17-11-2015» προϋπολογισμού 840.000,00€

177: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016.

178: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων βάσει του Νέου Οδηγού Εκτίμησης της Διαχειριστικής Ικανότητας και της τρέχουσας Νομοθεσίας για την υλοποίηση έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 και τους οδηγούς εφαρμογής του.

179: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας.

180: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 128/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

181: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 30.000,00€.

182: Απόφαση Ο.Ε. για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016.

183: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016.

 184: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά του Νο 2 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την  προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 5032/2016  διακήρυξης και έγκρισης ή μη των Πρακτικών της Επιτροπής

185:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αιτήματος ρύθμισης οφειλών του Δήμου Λευκάδας προς την Δ.Ο.Υ.

186: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Βελτίωση δρόμου Τ.Κ. Κοντάραινας» πρ/σμού 7.980,28€ με το ΦΠΑ.

187: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη κατασκευής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης κυματοθραύστη Αγ. Νικήτα».

188: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλάμου.».

189: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας.»

190: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά – εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» προϋπολογισμού 440.385,71 Ευρώ.

191: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές σχολείων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 297.069,49 ευρώ.

192: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 128/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

193: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 135/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

194: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση αιτήματος ρύθμισης οφειλών του Δήμου Λευκάδας προς την Δ.Ο.Υ.

195: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

196: Απόφαση Ο. Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.11359/15-06-2016 Διακήρυξης

197: Απόφαση Ο. Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου με σκοπό την ανέγερση και εκμετάλλευση τριών οικίσκων-καντινών στο Πόρτο Κατσίκι Αθανίου Τ.Κ. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας

198: Απόφαση Ο. Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στη θέση «Κάθισμα» Τ.Κ. Καλαμιτσίου  Δ.Κ.  Λευκάδας

199: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς 14 οικολογικών κάδων απορριμμάτων

200: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για αποδοχή δωρεάς ενός ελαστικοφόρου φορτωτή CASE SR 250  από την εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by