ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και εντεταλμένου συμβούλου, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

202:Έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Πατρών Αγγελικής Καλλέργη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 127/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09)

203:Έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Όλυμπου Παρασκευά κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 127/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09)

204:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικονομικού έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Λ.

205:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης & διάθεσης πίστωσης για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Λευκάδας.

206:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας

207: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του  Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»

208:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 42/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», σχετικά με την αποδοχή δωρεάς.

209:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

210:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μισθώματος χώρου στέγασης ιχθυοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

211:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Προσάμμωση ακτής Επισκόπου».

212:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Προσάμμωση ακτής «Άρμενο» Περιγιαλίου»

213: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης για παράθεση δείπνου σε 150 περίπου δημοσιογράφους και πράκτορες από την Αυστρία, στις 03-10-2015, στο πλαίσιο επίσκεψης και προβολής της νήσου Λευκάδας και έγκριση διάθεσης πίστωσης».

214: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μελέτης: Μεταφορά –εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» ΠΡΟΥΠ: 666.666,66 Ευρώ.

215: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών και αιγοπροβάτων) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας.

216: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση «Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Λευκάδας»

217: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 194/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

218: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Γεράσιμου Γαντζία κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 195/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

219: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γιώργου Μπακογιώργου κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 210/2011 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

220: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Κων/νου Δρακονταειδή και του Αντιδημάρχου κ. Φίλιππα Γεωργίου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

221: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Σέρβου εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

222: Απόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ευγήρου (Σύβοτα) με δημοπρασία.

223: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» οικονομικού έτους 2015.

224: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 114.135,14 €.

225: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 555.800,17 €.

226: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη Υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Βασιλικής», προϋπολογισμού 12.304,67 €.

227: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ»

228: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά» το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της Λευκάδας από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου 2015.

229: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής “Πασά” Περιγιαλίου».

230: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής “Λίμνη” Λυγιάς».

231: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 313.800,13 €.

232: Απόφαση Δ.Σ. για λογιστική τακτοποίηση λογαριασμού ύδρευσης.

233: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. και ρευματοδοτήσεις στο Δήμο Λευκάδας

234: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης και διάθεση πίστωσης στο Αθλητικό Σωματείο «Α.Ε. ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ¨» για την συνδιοργάνωση τουρνουά μπάσκετ στις 15,16 και 17 Σεπτεμβρίου 2015

235: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης με θέμα «Μεταφορά-εναπόθεση απορριμμάτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ΧΑΔΑ» προϋπολογισμού 666.666,66 € και για αίτημα τροποποίησης της αρ. 172457/11-10-2011 πράξης ένταξης με κωδικό ΜΙS 355275 στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας»

236: Έγκριση αμοιβής της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Τσερέ κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/4/9/09.

237: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

238: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού, οικονομικού έτους 2014, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ». 

239: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/ 21.7.2015 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας.

240: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

241: Απόφαση Δ.Σ. περί κοινοχρησίας πεζόδρομου στον οικισμό Εξάνθειας Δήμου Λευκάδας.

242: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 54/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

243: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 212/2015 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

244: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 204/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

245: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ – ΣΙΟΥΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ» κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετική η αρ. 109/2013 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09).

246: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 16324/ 30.7.2015 αίτησης της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

247: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση των κτηρίων που στεγάζονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Τ.Κ. Αγίου Νικήτα με σκοπό την εκμετάλλευσή τους.

248: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση δίκης και έγκριση καταβολής επιδικασθέντως ποσού 42.687,68 € σύμφωνα με την αρ. 317/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετική η αρ. 222/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

249: Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοδοσία ανώνυμων οδών και πλατειών σε Δ.Κ. Λευκάδας, Δ.Κ. Νυδριού, Τ.Κ. Καρυωτών, Τ.Κ. Αλεξάνδρου και Τ.Κ. Απολπαίνης.

250: Απόφαση για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού 150.000,00 €.

251: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 47.528,60 € στις σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2015.

252: Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση τμημάτων από τα δημόσια ακίνητα με Α.Β.Κ. 103 & 104 για την κατασκευή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

253: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους προτεινόμενους χώρους για την τοποθέτηση υπαίθριων διαφημιστικών πινακίδων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου (σχετ. η αριθ 63/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

254: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 12.304,67 €.

255: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την αρ. πρωτ. 12835/09.06.2015 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 15.846.618,16 €.

256: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ “ ΜΑΘΙΑΤΙΚΑ ” ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΡΟΣ “ ΡΟΥΠΑΚΙΑ“ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 11.000,00 €.

257: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ. εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

258: Απόφαση Δ.Σ. για την υπό σύνταξη μελέτη με τίτλο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΠΠΧΣΑΑ), Β1 φάση.

259: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019

260: Απόφαση Δ.Σ. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος και εισπραχθέντος χρηματικού ποσού-συμψηφισμό από τέλη αιγιαλού-παραλίας έτους 2015
 
261: Απόφαση Δ.Σ. για  απευθείας ανάθεση μετά από άγονο  διαγωνισμό  σε  επιχείρηση για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας και την μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής) σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004
 
262: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην ΤΚ Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και ακινήτου στην ΤΚ Νικολή για στέγαση γραφείων της τοπικής κοινότητας
 
263: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 46/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» με θέμα: «έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2016
 
264: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών (δημοτών) της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας.
 
265: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν  παραχώρηση χρήσης δημοτικού οικοπέδου στην περιοχή Βαρδάνια, στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας, για την υλοποίηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 
266: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
 
267: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 18.000,00 €.
 
268: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
 
269: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ  Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 15.000,00 €.
 
270: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ/Ε Απολλωνίων 
 
271: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης: «Τοιχίο αντιστήριξης δρόμου Καλάμου-Επισκοπής
 
272: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την στήριξη των θέσεων του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Λευκάδας
 
273: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 53/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας: "Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον  σχετικά με έγκριση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016 "
 
274: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.030.000 €
 
275: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.(Σχετ: η αρ. 277/15 απόφαση της Ο.Ε.)
 
276: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015. (Σχετ: η αρ. 278/15 απόφαση της Ο.Ε.)
 
277: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αρ. 141/2015 απόφασής του, σχετικά με έγκριση   προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας  με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ-ΕΛΚΕ) για την εκτέλεση του έργου:  «Εντοπισμός και αξιολόγηση θέσης χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) της Μονάδας Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας, εντός του Δήμου Λευκάδας»
 
278: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ 
 
279: Απόφαση Δ.Σ. για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, έτους 2015 
 
280: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" πρ/σμού 12.300,00€
 
281: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του έργου "Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλική Λευκάδας" 
 
282: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών  από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών του Αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2015
 
283: Απόφαση Δ.Σ. για  αντικατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων Δήμητρας Σταματέλου και Αθανασίου Καββαδά, από επιτροπές και συλλογικά όργανα του Δήμου
 
284: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης  Δημάρχου & Αντιδημάρχων, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας
 
285: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Λευκάδας ( σχετ. η αρ. 232/15 απόφαση Ο.Ε.)
 
286: Ενημέρωση για τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015 στη Λευκάδα.

 287: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση σε δημοτικό σύμβουλο, άδειας απουσίας από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών στις οποίες μετέχει, για το διάστημα των 45 ημερών

 
288: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την πορεία της Πράξης Εφαρμογής του Ρ/Σ Νυδριού-Μ. Αυλακίου (Ν. 4315/14)
 
289: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και για αποθηκευτικό χώρο υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας

290: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της αρ. 4/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/21.7.15 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας

291: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Νυδριού  στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

292: Απόφαση Δ.Σ. για  σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν. 3463/06). 

293: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση, της αρ. 280/15 απόφασης Δ.Σ.  ως προς τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικής οδού εντός οικισμού Εγκλουβής», πρ/σμού 12.300,00 €.

294: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΤΟΥ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 7.995,98 €. 

295: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 9.994,08 €.                

296: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΥΒΡΟΥ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 5.000,00 €. 
 
297: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
 
298: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας»
 
299: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174  του Ν.3463/2006
 
300: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών
 
 
 
 
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by