ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργων Χημικής Μηχανικής & Χημικών Εγκαταστάσεων & τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

2: Απόφαση Δ. Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην πρόταση «Αναβιώνοντας την αυθεντικότητα και διατηρώντας την κληρονομιά μέσω τεχνολογικών λύσεων στη Χιμάρα και τη Λευκάδα» (Reviving Authenticity and Preserving Heritage through Technological Solutions in Himara and Lefkada) που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg «Ελλάδα-Αλβανία 2014 – 2020».

3: Απόφαση Δ.Σ. για α) να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), β) να εξουσιοδοτήσει τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» έτους 2018 και γ) να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση.

5: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Κ. Κατούνας.

6: Απόφαση Δ.Σ. για την επικαιροποίηση των αριθ. 358/2014 και 147/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών υπηρεσιών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας.

7: Απόφαση Δ.Σ. για την επικαιροποίηση της αριθ. 66/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών διαφήμισης.

8:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

9:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 4 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ‘ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ’» (σχετ. η υπ΄αριθ. 206/2017 αποφ. Δ.Σ.).

10:Απόφαση Δ.Σ. για 2η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ».

11:Απόφαση Δ.Σ. για 2η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

12:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας για το 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 ΚΥΑ (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2019 αποφαση Ο.Ε.).

13:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης της παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ- ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

14:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» .

15:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου εταιρείας : EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.:

16: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.

17: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε. 

18: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε. 

19: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A. 

20: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A. 

21: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου« ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ. ΒΛΑΧΟΥ Ε.Δ.Ε. 

22: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ¨ΠΟΝΤΕ¨ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

23: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 12.500,00€ με το ΦΠΑ.

24:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 12.500,00€ με το ΦΠΑ.

25: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 230.000,00 €.  

26: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ AΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού 257.000,00 €. 

27: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 14.998,00 €. 

28: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ - ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.

29: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» προϋπολογισμού 67.638,52 €.

30: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση χρόνου παράδοσης των ειδών της υπ΄αριθ. 24770/30-11-2018 σύμβασης του Δήμου για προμήθεια καυσίμων για την Δ.Ε. Λευκάδας.

 31: Απόφαση Δ.Σ περί συμπληρωματικής κατανομής από ΚΑΠ έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων.

 32: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας έτους 2019.  

33: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας. 

34: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2017.

35: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2017  

36: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ & Δ΄ τριμήνων 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού. 

37: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζια Σημαία» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2019. 

38:Απόφαση Δ.Σ. περί επικαιροποίησης της υπ΄ αριθ. 216/2017 απόφασής του σχετικά με εγγραφές νηπίων & βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς και στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Λευκάδας.

47: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 377.000,00€ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» και την κάλυψη από ιδίους πόρους της προμήθειας εξοπλισμού του κτιρίου με το ποσό των 50.000,00€ για την λειτουργικότητα του έργου.

48: Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Καλάμου. (Σχετ. η αρ. 2/2019 απόφαση της Δ.Ε.Π.).

49: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) στο Δήμου Λευκάδας, έτους 2019.

50: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας.

51: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 11/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην κατάρτιση και έγκριση απογραφικών καταστάσεων – ισολογισμού, έναρξης της 14ης Ιανουαρίου 2014.

52: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011, στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού.

53: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», πηγή χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», Άξονας Προτεραιότητας «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» προϋπολογισμού 4.302.800,00 €.

54: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

55: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5033703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2784/28-1-2019 (ΑΔΑ ΩΨΛΠ7ΛΕ-ΞΚ0) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

56: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήκοντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.892.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»

57: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δέσμευση ένταξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 377.000,00€ στο υπό κατάρτιση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λευκάδας.

58: Απόφαση Δ.Σ. για προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού οχήματος (4χ4) για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου, από το ελεύθερο εμπόριο.

59: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 8/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη μελέτη του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω προσθήκης και των εργασιών κατασκευής του ανοιχτού θεάτρου.

60: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Περιβόλια του Δήμου Λευκάδας.

61: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ - ΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 12.299,84 €.

62: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

63: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», αναδόχου εταιρείας: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

64: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 8ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου.

65: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου «Κ/Ξ Ιωάννης Ν. Γέροντας- Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.»

66: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης σύμβασης εργασιών με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΗ – ΣΥΒΡΟΣ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: Παναγιώτη Ραυτόπουλου.

67: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

68: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

69: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

71:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης και εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με την αριθμό συμφωνίας επιχορήγησης INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/021459-033569 στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) -WiFi4E).

78:Απόφαση Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στην πρόσκληση «"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", με τίτλο: "Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων"» συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

79:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης διακοσίων ενενήκοντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, για την ένταξη της πράξης με τίτλο «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030924 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

80:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Τρισδιάστατος τουριστικός οδηγός προβολής και ανάπτυξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030924 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1467/11-2-2019 (ΑΔΑ Ψ2ΝΛ7ΛΕ-ΔΦΞ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

81:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου κ. Ιωάννη Σταυρόπουλου.

82:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ" αναδόχου: ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ.

83:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου " ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ " αναδόχου: ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ.

84:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ" του ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

85:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 19.999,63 €.

86:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 17/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ. οικονομικού έτους 2019.

87:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

88:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την συμμετοχή σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών για το έτος 2019.

89:Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας.

90:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.91:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

91:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

92:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη παράτασης της συμβατικής προθεσμίας έργου: «Έργα αποκατάστασης, τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου – Περιοχή Σχίζα»

93:Απόφαση Δ.Σ. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019, αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας, έτους 2019 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

98:Γνωμοδότηση σχετικά με παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας & θαλάσσιου χώρου στη θέση «Ακρωτήρι Γυράπετρας» στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ».

99:Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών: 1) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων-Οικοδομικές Εργασίες Δ.Ε. Ελλομένου, προϋπολογισμού 24.800,00 €, 2) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων-Οικοδομικές Εργασίες Δ.Ε. Απολλωνίων, προϋπολογισμού 24.800,00 €.

100:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by