ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αντιπυρικής προστασίας 2014» πρ/σμού 76.725,00 ευρώ

102: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Oριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας- Μελέτη έργων χημικής, μηχανικών και χημικών εγκαταστάσεων

103: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Oριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας- Η/Μ μελέτες

104: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Oριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας- Μελέτη έργων  ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της μονάδας

105: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Oριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας-Στατικές Μελέτες

106: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Oριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας-Tοπογραφικές μελέτες

107: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: Oριστική μελέτη μονάδας προεπεξεργασίας, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας –Αρχιτεκτονική Μελέτη

108: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων αιρετών και ειδικών συνεργατών στο εξωτερικό

109: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Eργασίες επισκευής ασφάλτου περιοχής Αγίου Μηνά- Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών πολυκατοικιών» πρ/σμού 12.592,81€

110: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για επιβολή του τέλους σε περιοχές όπου δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων

111: Απόφαση Ο. Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015

112:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

113: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για τη μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας Δ/Κ Λευκάδας για παιδικά παιχνίδια-καρουσέλ

114: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την διοργάνωση έκθεσης βιβλίου

115: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

116: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση, ή μη εκτάκτων ένδικων μέσων κατά της αρ. 43/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

117: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 21/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

118: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, για άρση παρακράτησης κυριότητας αυτοκινήτου του Δήμου Λευκάδας

119: Ενημέρωση και απόφαση Ο.Ε. επί της αρ. 217/2015 απόφαση του Αρείου Πάγου

120: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο δικηγορικό γραφείο Γεωργίου Κουκούλη, δικηγόρο Πατρών, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Δ/κού Εφετείου Πατρών κατά της αρ. 141/2012 αίτησης ακύρωσης του Θωμά Κατωπόδη

121: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης δημοπρασίας αιγιαλού-παραλίας, για εκμίσθωση ομπρελλών, ξαπλωστρών, θαλασσίων μέσων αναψυχής και καντινών

122: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης  του έργου:  «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπ/σμού  75.230,98€

123: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης πρ/σμού  Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015

124: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη  Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας,  για παράσταση ενώπιον του  Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τμήμα Μονομελές,  κατά την δικάσιμο της  9-6-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο

125: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση διεκδικητικής αγωγής ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Λευκάδας, εμβαδού 250 τ.μ. περίπου στη θέση Άμμος, Τ.Κ. Βασιλικής, κατά του Γεράσιμου Πολίτη του Πέτρου

126: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για υπεράσπιση των πρώην Δημοτικών Συμβούλων Πραξιτέλη Σούνδια και Ιωάννη Καρτάνου, κατά τη συνεδρίαση του Πταισματοδικείου Λευκάδας στις 10-6-2015

127: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στους δικηγόρους Όλυμπο Παρασκευά και Αγγελική Καλλέργη για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας προς απόκρουση της Έφεσης του Αναστασίου Κοτζοχάμπου και κατά της υπ΄αριθ. 44/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

128: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

129: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2015, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.9240/15-05-2015 Διακήρυξη

130: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης του έργου: «Υποδομή προσωρινής αποθήκευσης δεματοποιημένων αστικών αποβλήτων Δ.Λευκάδας», συνολικού πρ/σμού 654.832,90 ευρώ

131: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού  Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015

132: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

133: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων

134: Απόφαση Ο.Ε. περί ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, ή κατάργηση αυτής, η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, ύστερα από αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία: «Υιοί Κατωπόδη Ο.Ε.»

135: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο στις 19-6-2015,  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο, κατά της αγωγής της ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε., εναντίον του Δήμου Λευκάδας

136: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Β΄ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο στις 19-6-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο, κατά της αίτησης ακύρωσης του Αλέξανδρου Σολδάτου, κατά του Δήμου Λευκάδας.

137: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 26-5-2015 πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση Παραλιακού Αγωγού Λυμάτων Νυδριού» πρ/σμού 400.000,00 €

138: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για της παραγωγή αυγοτάραχου αλιευτικής περιόδου 2015-2016

139: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 150/13-3-15 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την  αντιμετώπιση εξόδων που αφορούν στα οχήματα του Δ. Λευκάδας

140: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση εξόδων που αφορούν στα οχήματα του Δ. Λευκάδας

141: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ειδικής αξιολόγησης διαμόρφωσης χώρου  προσωρινής αποθήκευσης  δεματοποιημένων απορριμμάτων στον αποκατεστημένο ΧΑΔΑ Λευκάδας»

142: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  τμημάτων  αιγιαλού παραλίας  Δ.Ε. Λευκάδας - Απολλωνίων  - Ελλομένου -  για τοποθέτηση  ομπρελλών – ξαπλωστρών  - θαλάσσιων μέσων αναψυχής

143: Απόφαση Ο.Ε.  για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  τμημάτων πλατείας παραλίας  Δ.Κ. Λευκάδας,  ως χώρος τοποθέτησης  και λειτουργίας παιδικών παιχνιδιών ή καρουζελ

144: Απόφαση Ο.Ε.  για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  τμημάτων πλατείας παραλίας  Δ.Κ. Λευκάδας,  για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου

145: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

146: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό τελών άρδευσης Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015

147: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνίας δημοπράτησης  του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00€»

148: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού  δημοπρασίας  του έργου: «Εργα Αντιπυρικής Προστασίας» Προϋπολογισμού 75.230,98€

149: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αριθ.109/2015 απόφασης της Ο.Ε. περί απευθείας ανάθεση έργου: «Eργασίες επισκευής ασφάλτου περιοχής Αγίου Μηνά- Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης εργατικών πολυκατοικιών» πρ/σμού 12.592,81€

150: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας

151: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας

152: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

153: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

154: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση εξόδων που αφορούν στα οχήματα του Δ. Λευκάδας

155: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του «e-lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας»

156: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση της μελέτης σύνταξης Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής (Δ.Π.Ε.) του Σχεδίου πόλης Λευκάδας, στον μελετητή Πανταζή Ι.Κηρολίβανο, αντί του ποσού των 6.000,00€ χωρίς ΦΠΑ

157: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 198/Α/02-04-2015 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

158: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

159: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

160: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση έφεσης κατά της αρ. 12/2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

161: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για άσκηση προσφυγών, κατά προστίμων Λιμενάρχη

162: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά αγωγής της Αναστασίας Νομίδη κ.λπ., ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 11-12-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο

163: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 38/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

164: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων

165: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

166: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14152/01-07-2015 διακήρυξη

167: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για άσκηση ή μη προσφυγών, κατά προστίμων Λιμενάρχη

168: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση ή μη έφεσης κατά των αρ. 48/15, 49/15, 50/15, 51/15  και 52/15 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου   

169: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της προσφυγής της ΜΑΡΙΝΑΣ Α.Ε. εντός του Δ/κού Εφετείου Πατρών στην δικάσιμο της 25/9/2015

170: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015

171: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14152/01-07-2015 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος»

172: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών επιτροπών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 14157/01-07-2015 διακήρυξη και κατακύρωση αποτελέσματος

173: Απόφαση Ο.Ε για παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής του υπολόγου Συκιώτη Ανδρέα

174: Απόφαση  Ο.Ε. για  έγκριση του από 7/7/2015 πρακτικού  φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας,  για την παραγωγή αυγοτάραχου  (νωπού) περιόδου 2015-2016

175: Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στη δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στη δικάσιμο της 18ης/9/15 κατά της αγωγής του Κων/νου Κτενά για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

176: Απόφαση Ο.Ε  για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρου του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη για  παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη δικάσιμο της 18ης/9/15 εναντίον της προσφυγής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας του Γρηγορίου Χατζηδημητρίου και του Νίκου Χατζηκυριάκου.

177: Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Δημήτριο Πολλάλη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για:

Α) Αίτηση αντικατάστασης εκτελεστών διαθήκης του Παναγή Κομηνού, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου Πειραιώς και

Β) Δικαστική διεκδίκηση χρημάτων που δεν αποδόθηκαν στο Δήμο Λευκάδας, από τους πρώην εκτελεστές της διαθήκης.

178: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων»

179: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 30/6/2015 πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Υποδομή Προσωρινής Αποθήκευσης Δεματοποιημένων Απορριμμάτων» Προϋπολογισμού 654.832,90€.

180: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης & καθορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 20.000,00€.

181: Απόφαση Ο.Ε για αποδοχή δωρεάς,  έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο νηπιαγωγείο Μαραντοχωρίου Λευκάδας από την εταιρεία Ecoelastika Α.Ε.

182: Απόφαση Ο.Ε. για εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο Knowledge Broadband Services Α.Ε., κατά της αρ. 155/2015 απόφασης Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το αριθ. 10754/3.6.15 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, για το έργο «e-Lefkas:Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας»

183: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνίας δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)» προϋπολογισμού 61.732,95 €

184: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015

185: Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2015-2016, την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και την έγκριση διάθεσης πίστωσης

186: Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου και του ΝΠΔΔ του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015

187: Απόφαση Ο.Ε. για την κατάρτιση των όρων και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του ΝΠΔΔ του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015

188: Απόφαση Ο.Ε. για την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης  προσφορών για τους πρόχειρους διαγωνισμούς: προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015» και «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015»

189: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό κλιμάκωσης στα πρόστιμα υπαίθριας διαφήμισης

190: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατά της αγωγής της ανωνύμου εταιρείας ΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. η οποία εκδικάζεται στις 21-9-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

191: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αγωγής της μονοπρόσωπης εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η οποία εκδικάζεται στις 21-9-2015 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

192: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αγωγής του Σπυρίδωνος Κατωπόδη, Δημητρίου Κατωπόδη, εναντίον του Δήμου Λευκάδας, κλπ. στη δικάσιμο της 18ης-9-2015, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

193: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και υπεράσπιση του Νικολάου Βικέντιου, κλπ δημοτικών συμβούλων, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 22ας-9-2015, ως κατηγορουμένων για παράβαση καθήκοντος από κοινού

194: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και υπεράσπιση του Πέτρου Γιαννούτσου, στις 29-9-2015 από τη δικηγορική εταιρεία «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες», ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, για την κατασκευής ράμπας στους λιμένες Καστού

195: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, στον δικηγόρο Γαντζία Γεράσιμο,  για υπεράσπιση του Κων/νου Ανδρέα Αραβανή, πρώην Δημάρχου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 24-9-2015

196: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης Συλλογής και Απομάκρυνσης Εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Λευκάδας

197: Απόφαση Ο.Ε. επί των ενστάσεων κατά του από 21-07-2015 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών στον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ για το έτος 2015 της υπ. αριθμ. 9240/15-05-2015 διακήρυξης, των εταιρειών Δ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ELDON΄S HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

198: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015

199:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων & αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2015

200:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by