ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών», ποσού 500,00 ευρώ

302: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, εκτός από  τη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) και στον Δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας κατά της αγωγής  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας του Θεόδωρου Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με την νέα διαδικασία του Κωδ.Πολ.Δ.

303: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

304: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

305: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας: α)  για σύναψη πρακτικού συμβιβασμού και β) υπογραφή Αντιδημάρχου και συνηγόρου, κατά αγωγής Ιωάννη Αυγερινού που απευθύνεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

306: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας της διαθήκης της Κουτσαννέλου Μαργαρίτας και ορισμός συμβολαιογράφου

307: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγορική εταιρεία Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες, στην δικηγόρο Αικατερίνη Άνθιμου και την δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, για αγωγή διόρθωση των αρχικών εγγραφών ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 11-11-2016 ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

308: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματικών δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο από 1/1/2016 έως 18/10/2016, συνολικού ποσού 2.820,00 €

309: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 294/2016 απόφασής της

310: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στη δικάσιμο στις 18-11-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής  του Νικόλαου Νίτσου και της Παναγιώτας Σουλτάνου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με αίτημα τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο

311: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

312: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2016

313: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2016

 314: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας

 315: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 937/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

316: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. Α303/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

317: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 41/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

318: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής χρέους του Ευσταθίου Κατωπόδη

319: Απόφαση Ο.Ε.  περί αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού  για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου έτους 2016

320: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

321: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών συνοπτικών διαγωνισμών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2016

322: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικών διαγωνισμών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και  γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2016 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016 )

 323: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας καθαρισμών δημοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας και (β) συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων του παραπάνω διαγωνισμού(άρθρ. 221 του Ν.4412/2016 )

324: Απόφαση Ο.Ε. περί 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

325: Απόφαση Ο.Ε. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017

326: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, στον δικηγόρο Γαντζία Γεράσιμο,  για υπεράσπιση του Κων/νου Ανδρέα Αραβανή, πρώην Δημάρχου Λευκάδας, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 29-11-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

327: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

328: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

 329: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση αγωγής και έγκριση αυτής, διόρθωσης στο Εθνικό Κηματολόγιο, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Φίλιππου Σολδάτου κλπ.

330: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  συνοπτικού  διαγωνισμού προσφορών για την επιλογή αναδόχου προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2016

331: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

332: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

 333: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης λογαριασμού «ως καλώς έχει» του αρ. (1156Α/2-11-16) Χ.Ε.Π. για οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, για υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισμούς

335: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης δημοτικών δρόμων Απόλπαινας»  πρ/σμού 3.994,76 €

336: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Εργασίες αποχέτευσης ομβρίων στον Άγιο Ηλία Λευκάδας»  πρ/σμού 2.584,11 €

337: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας στο Πόρτο Κατσίκι»  πρ/σμού 5.136,92 €

338: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Κατασκευή τουαλετών στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νικιάνας»  πρ/σμού 4.992,15 €

339: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στη δικάσιμο στις 5-12-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων

340: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση, εκπροσώπηση και παρέμβαση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αίτησης του Γεωργίου Τριλίβα, που στρέφεται κατά της Εθνικής Τράπεζας

341: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση, εκπροσώπηση και παρέμβαση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αίτησης της Βασιλικής Φερεντίνου, που στρέφεται κατά της Εθνικής Τράπεζας

342: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση-τροποποίηση της αρ. 282/2016 προηγούμενης απόφασης της Οικ. Επιτροπής

 343: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση-τροποποίηση της αρ. 305/2016 προηγούμενης απόφασης της Οικ. Επιτροπής

344: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την καταβολή βοηθήματος, για αντικατάσταση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες κύριας κατοικίας στους σεισμοπαθείς της 17-11-2015

 345: Απόφαση Ο.Ε. για  παράταση προθεσμίας απόδοσης ΧΕΠ, υπολόγου Μικρώνη Κωνσταντίας για την καταβολή βοηθήματος για αντικατάσταση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες κύριας κατοικίας στους σεισμοπαθείς της 17-11-2015

346: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

347: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016

348: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού  διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισμών δημοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας

349: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Στερεωτικές Παρεμβάσεις – Αποκαταστάσεις Κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» πρ/σμού  34.200,48 €

350: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 23.500,00€

351: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1015/Α/29-09-2016 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

352: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού προσφορών, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2016

353: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποθαλάσσιου αγωγού ύδρευσης Καλάμου»

 354: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, και τον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στη δίκη-κύρια παρέμβαση του Θεόδωρου Βονιτσάνου, κατά του Δήμου Λευκάδας και Ελληνικού Δημοσίου κατά την δικάσιμο στις 3-2-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

355: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού για την προμήθεια εξοπλισμού δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας

356: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

357: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016 

358: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό πυροσβεστικών κρουνών, κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

359: Απόφαση Ο.Ε.  για συγκρότηση Επιτροπών (α) Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και (β) Αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών

360: Απόφαση Ο.Ε. για  κατάρτιση σχεδίου πρ/σμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017

361: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού προσφορών, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2016

362: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την δημοπράτηση δημοτικών εκτάσεων  για εγκατάσταση  σταθμών τηλεπικοινωνιών
 
363: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Τ.Κ. Αγίου Πέτρου» πρ/σμού 5.000,00 €
 
364: Απόφαση Ο.Ε. για  απευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης κοιμητηρίου Αγίου Ηλία» πρ/σμού 4.000,00 €
 
365: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2016
 
366: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2016
 
367: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016

368: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 243/Β/15-12-2016 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή βοηθήματος για αντικατάσταση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες  κύριας κατοικίας στους σεισμοπαθείς της 17ης Νοεμβρίου 2015

369: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

370: Απόφαση Ο.Ε. περί 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

371: Απόφαση Ο. Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

372: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης
 
373: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ένσταση κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 348/2016, που αφορά την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση υπηρεσίας καθαρισμών δημοτικών χώρων για λόγους πυροπροστασίας
 
374: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2016
 
375: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016
 
376: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2016
 
377: Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων  ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2016
378: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη - ασφαλτόστρωση οδών σχεδίου πόλεως Λευκάδας» προϋπολογισμού 84.984,06€
 
381: Απόφαση Ο.Ε.  για συγκρότηση Επιτροπών (α) Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και (β) Αξιολόγησης ενστάσεων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πυροσβεστικών κρουνών
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by