ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

402: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα, μελέτες και προμήθειες

404: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας ΚΑΤ. ΙΙΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» με συνολική επιφάνεια άνω των 500 τ.μ., στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στην θέση Καλλιγώνι Λευκάδας

405: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης μελετών και τευχών δημοπράτησης των έργων:1) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και συμπλήρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)», 2) «Κεντρικό αντλιοστάσιο εξόδου και αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Λευκάδας»

406: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης οριστικής μελέτης του έργου «Μονάδα Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΟΠΑΚ)», προϋπολογισμού 35.424,00 ευρώ(δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα)

407: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμελέτης «Μετατροπή δικτύου οδοφωτισμού για μείωση κατανάλωσης ενέργειας» και έγκριση έναρξης σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών

409: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας».

410: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπληρωματικής μελέτης πράξης αναλογισμού οδού Αγίου Αντωνίου.

411: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες

412: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης επί των προτάσεων-εισηγήσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015.

413: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014

416: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Καστός:Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου

417:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κάλαμος:Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών», προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου

418: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναπροσαρμογή τιμήματος αγοράς οικοπέδου από τον Δήμο Λευκάδας για την απευθείας εξαγορά του ρυμοτομούμενου οικοπέδου με στοιχεία Α-B-G-Δ-Α, συνολικού εμβαδού 44,08 τετρ. μετρ., συνιδιοκτησίας Δήμητρας και Σταμάτας Ράπτη.

419: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Μέλισσα του Κων/νου, Ιωάννη Παιταζόγλου του Αθανασίου και Ανδρέα Κούνδουρο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για κατάθεση αίτησης ακύρωσης και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθμ. 31722/4/11/011 απόφασης συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 13/13 απόφαση Ο.Ε.).

420: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργου Κουκούλη , κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 24/11 απόφαση Ο.Ε.).

421: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργου Κουκούλη , κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 113/12 απόφαση Ο.Ε.).

422: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργου Κουκούλη , κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 222/13 απόφαση Ο.Ε.).

423: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 71/13 απόφαση Ο.Ε.).

425: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας

426: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες Δήμου Λευκάδας

427: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διαγραφής χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης –αποχέτευσης

428: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι (20) μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. στην επιχείρηση « Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας

429: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπλήρωσης των αριθμ. 5/2013 και 234/2013 αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας σχετικά με διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης με διαγραφή ποσού που προκύπτει από την χρέωση με κλίμακα

430: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 118/2013 απόφασής του

431: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 12.633,00 ευρώ

432: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη των αριθμ. 2ης /2013 συνεδρίασης –θέμα 1ο και 3ης/ 2013 συνεδρίασης –θέμα 1ο αποφάσεων  Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δ. Λευκάδας, επί αιτήσεως Πρεζάνη Ιωάννη

434: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ».

435: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 και ΚΧ 73 Α».

436: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης τμήματος του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκάδας

437: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου κατά μήκος της πολυκατοικίας στο Ο.Τ. 329 στα Βαρδάνια, κατόπιν της από 27-06-2013 αιτήσεως του Σολδάτου Σπυρογιάννη του Γεωργίου.(σχετ. η αριθμ. 115/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

438: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναγνώριση αγροτικού δρόμου στη θέση Σπαθαριές της Τ.Κ. Τσουκαλάδων.(σχετ. η αριθμ. 104/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

439: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014, με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού

440: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας έτους 2013

441: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2014.

442: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ορισμού δημοτικού συμβούλου-μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014, κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4024/2011

443: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη LEUCATE της Γαλλίας

452: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ “ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

453: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του ΝΠΔΔ “ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

454: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του ΝΠΔΔ “ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”.

455: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2012 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

456: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by