ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και  οριστικής  παραλαβής  του έργου: «Επισκευές  Οδοστρώματος και  Επούλωση Λακκουβών Απολλωνίων και Ελλομένου»    προϋπολογισμού 38.000,00 €.

302: Ορισμός επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, στο Έργο  «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

303: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας», οικονομικού έτους 2016

304: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διατήρηση των αστυνομικών τμημάτων στην Καρυά και στην Βασιλική Λευκάδας.
 
305: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015
 
306: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Λευκάδας, έτους 2016

307: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 28/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) περί κατάρτισης & ψήφισης ισολογισμού,  χρήσης 2014
 
308: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ξενοφώντα Γράψα κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αρ. 269/15 απόφ. Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09)

309: Απόφαση Δ.Σ. για  αποδοχή αιτημάτων παράτασης εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου Λευκάδας,  στην Τ.Κ. Καρυάς  (υπόγειου  και  περιβάλλοντος χώρου στην πλατεία  Καρυάς)  και  στην  Τ.Κ.  Πηγαδησάνων ( ισόγειου κοινοτικού καταστήματος)

310: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2015

311: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2016

312: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου συνιδιοκτησίας του Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου στο Περιφερειακό ΚΕΚ Δια Βίου Μάθησης Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

313: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Λευκάδας
 
314: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016
 
315: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της μελέτης του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (ΓΗΠΕΔΟ) και την απ' ευθείας ανάθεσή του

316: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της δωρεάν χρήσης δημοτικών ακινήτων  στις τοπικές κοινότητες Αγ. Πέτρου , Αθανίου και  Δραγάνου  για την τοποθέτηση οικίσκων για τους σεισμοπλήκτους

317: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος σε υπηρεσιακούς παράγοντες, στο πλαίσιο συντονισμού και οργάνωσης ενεργειών για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό στις 17-11-2015 και έγκριση διάθεσης πίστωσης

318: Απόφαση Δ.Σ.: α) Για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συνδιοργανωτή, στο Πρόγραμμα ECOMOBILITY 2015-2016 και β) Για την έγκριση και διάθεση της σχετικής πίστωσης
 
319:  Κατάθεση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης: «Λαϊκή Συσπείρωση»
 
320: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου κατά ειδικής διαταγής διευθύνουσας υπηρεσίας

321: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου κατά διόρθωσης 16ου λογαριασμού

322: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Δ.Ε. Ελλομένου κατά πρωτοκόλλου διακοπής προσωρινής παραλαβής

323: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της δωρεάν χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κατούνας στον Πολιτιστικό, Επιμορφωτικό & Αθλητικό Σύλλογο Κατούνας με την επωνυμία «ΠΕΑΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ»

324: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 34/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας  περί κατάρτισης και ψήφισης της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12

325: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 35/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας σχετικά με την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2016

326: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015

327: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», οικονομικού έτους 2015

328: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Λευκάδας

329: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Λευκάδας και  ορισμός μελών (τακτικών & αναπληρωματικών) της  Επιτροπής Διοίκησης αυτού.

330: Απόφαση Δ.Σ. συμπλήρωσης της αριθ. 150/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την τροποποίηση της από 17/12/1999 σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοσίου για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ζώνης του τουριστικού λιμένα Λευκάδας
 
331: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, για το οικονομικό έτος 2016

332: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας έτους 2016

333: Απόφαση Δ.Σ. για τον υπολογισμό της προθεσμίας καταβολής των οφειλών πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήμα

334: Απόφαση Δ.Σ.   για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ)», προϋπολογισμού 12.299,69 €

335: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα) της κας Μαριάννας Ρομποτή του Σπυρίδωνος στην θέση Μουτουλού-Πόρτο Κατσίκι της Τ.Κ. Αθανίου Λευκάδας

336: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα) της κας BRZEZINKA ANNA-MARIA του MARIAN σε κοινόχρηστο χώρο στους Πηγαδισάνους Λευκάδας

337: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση και τον ορισμό μελών τακτικών και αναπληρωματικών, της επιτροπής για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδοτόπων, για την διετία 2016-2017

338: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης
 
339: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

340: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Στερεωτικές παρεμβάσεις – αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» αναδόχου εταιρείας MSKAT: «ΜΑΝΔΡΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.   Ο.Ε.», προϋπολογισμού 38.273,73 €

341: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών, έτους 2016

342: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους), για την επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών – υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016

343: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων (τακτικού και αναπληρωματικού μέλους), για την επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς κι εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2016
 
344: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016, με την διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού

345: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της υπ΄αριθμ. 19276/07.09.2015 σύμβασης για την προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ΒΙΟ.ΚΑ. πόλης Λευκάδας
 
346: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ»

347: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση  μελέτης έργου «Εργασίες αποκατάστασης Χαραμογλείου Βιβλιοθήκης», προϋπολογισμού 4.492,46 €

348: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πύργου Μαραντοχωρίου»

349: Απόφαση Δ.Σ. για  σύσταση επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από το σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ  ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ

350: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2016

351: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2016
 
352: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2015
 
353: Απόφαση Δ.Σ. για  Δ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων έτους 2015

354: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση δαπάνης παράθεσης δείπνου, κατά την συνεδρίαση της ΠΕΔ  Ιονίων Νήσων που πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα  και έγκριση διάθεσης πίστωσης

355: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας  “ Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-P & C DEVELOPMENT S.A.”
 
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by