ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1037/Α/28-09-2017 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
 
402: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1036/Α/28-09-2017 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών
 
403: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδριού», προϋπολογισμού 41.436,31  € 
404: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 50.000,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 
405:Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων Πράσινου του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018  (σχετ. η με αριθμ.24265/25-10-2017 διακήρυξη Δημάρχου) και κατακύρωση αποτελέσματος
 
407:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
408:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

409:Απόφαση Ο.Ε  για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00  € 

410:Απόφαση Ο.Ε  για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε στις 06.12.2017  για την εκμίσθωση υπογείου και περιβάλλοντος χώρου  στάθμευσης πλατείας Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας

411:Απόφαση Ο.Ε για τροποποίηση,  της αρ.394/2017 απόφασή της, ως προς την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας, με την οποία  χορηγήθηκε εντολή στην δικηγορική εταιρεία Φλογαίτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν  τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 19ης.1.2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

412:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
413:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
415: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
416: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
417: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 18-12-2017 πρακτικού επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων της με αριθ. 22228/3-10-2017 διακήρυξης
 
418: Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της 386/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ»
 
419: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας - Συνθετικός Χλοοτάπητας» προϋπολογισμού 299.997,52 € με το ΦΠΑ
 
420: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού   80.000,00 € με το ΦΠΑ
 
421: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στην συνεδρίαση της 9ης-1-2018 και κατά της αρ. 49/2017 κλήσης του Δημητρίου Αρβανίτη
 
422: Απόφαση Ο.Ε για παροχή εντολής στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ, να  καταθέσει ενώπιον της κυρίας Εισαγγελέας Λευκάδας μηνυτήρια αναφορά, για λογαριασμό του Δημάρχου Λευκάδας Κωνσταντίνου Δρακονταειδή με την ιδιότητα του ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας, κατά παντός υπευθύνου, αναφορικά με το συμβάν της φθοράς που προκλήθηκε στην τιμητική πλάκα που τοποθετήθηκε στην πλατεία «Λάκη Σάντα» στους Πηγαδισάνους Λευκάδας
 
423: Απόφαση Ο.Ε για παροχή εντολής στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να  καταθέσει ενώπιον της κυρίας Εισαγγελέας Λευκάδας αίτηση προκειμένου να γίνουν συστάσεις στον κύριο Δημήτριο Ντόβα για το θέμα των ανεπιτήρητων ζώων
 
424: Απόφαση Ο.Ε  για παροχή εντολής στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να αποστείλει εξώδικη δήλωση στον Νικόλαο Πολίτη
 
425: Απόφαση Ο.Ε για παροχή εντολής στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ να ασκήσει έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά των:
1. Χρυσής Λάζαρη του Εμμανουήλ, κατοίκου Αθηνών επί της οδού Γενναδίου 34
2. Ιωάννας Λάζαρη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών επί της οδού Καλλιδρομίου 57-59.
3. Αναστασίας-Δάφνης Λάζαρη του Μιχαήλ, κατοίκου Αθηνών επί της οδού Καλλιδρομίου 57-59
 
426: Απόφαση Ο.Ε για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης του Νικολάου Φίλιππα του Παναγιώτη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 11.01.2018
 
427: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
428: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by