Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

202: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

203Απόφαση ΟΕ για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,74 € .

204: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισμού 483.870,97€ .

205: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΝ 17η ΚΑΙ 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018», προϋπολογισμού 24.800,00 € .

206: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.

207: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης απευθείας εξαγοράς ακινήτου από το Δήμο Λευκάδας.

208: Απόφαση Ο.Ε.. περί έγκρισης ή μη του από 4-7-2018 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα (αρ. διακ. 8262/2-5-18) και κατακύρωση αποτελέσματος.

209: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 136/2018 απόφασης Ο.Ε. ως προς την αναπλήρωση του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών διεθνών ανοιχτών διαγωνισμών και ανοιχτών διαγωνισμών για το 2018 και ως προς την διαγραφή-ακύρωση του μέρους (Β) της εν λόγω απόφασης.

210: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση του από 2-7-2018 πρακτικού Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρασιών για Εκποίηση, Μίσθωση ή Εκμίσθωση Κινητών & Ακινήτων της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας που αφορά τη δημοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου αλιευτικής περιόδου 2018-2019 και κατακύρωση αποτελέσματος.

211: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» , προϋπολογισμού 129.999,95 € .

212: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ., προϋπολογισμού 200.000,00 €.

213: Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση Οδικού Τμήματος από Θέση Πόντη προς θέση Νηρά ΔΕ Απολλωνίων» , προϋπολογισμού 600.000,00 € .

214: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης με τους ίδιους όρους διακήρυξης της αριθ. 169/2018 απόφασης Ο.Ε. του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

215: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

216: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

217: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

218: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

219: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

220: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας της υπ΄αριθμ.11380/6-06-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.

221: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 09.07.2018 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην περιοχή «Μεγάλο Αυλάκι» Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου για χώρο στάθμευσης οχημάτων.

222: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 09.07.2018 με σκοπό την εκμίσθωση τμήματος πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας

223: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά, για άσκηση ανακοπής και αίτησης προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης του άρθρου 731 Κωδ.Πολ.Δ. από το Δήμο Λευκάδας και εκπροσώπησης αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όποτε ήθελε προσδιορισθούν και συζητηθούν τα Δικαστήρια και σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της από 9 Ioυλίου 2018 επιταγή προς εκτέλεση, από το αριθ’21/2013 φωτοτυπικό αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό της αριθ’130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που επέσπευσαν οι: Ολυμπία χήρα Φίλιππου Σταματέλου το γένος Μιχαήλ και Αγγελικής Διαμαντάνη, κ.λπ.

224: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των αριθ. 169/2018 και 214/2018 αποφάσεων της Ο.Ε. περί έγκρισης των όρων διακήρυξης δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ" προϋπολογισμού 354.838,71 € .

225:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 115.652,11 €.

226:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, προϋπολογισμού 100.000,00 €.

227:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας με αριθμ.10844/31-05-2018 διακήρυξης.

228:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 467/Α/12-06-2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

229:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

230:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ - ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 150.800,00 €.

231:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας κατά της κλήσης προς συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας του Θεόδωρου Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με την νέα διαδιακασία του Κωδ.Πολ.Δ.

232:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 1ου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης τoυ Δημήτριου Αχείμαστου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’88/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 28-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

233:: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 2ου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης της Αθανασίας Σολδάτου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’10/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

234:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 2ου τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της έφεσης του Αναστάσιου Σολδάτου του Αλεξάνδρου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ’11/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη δικάσιμο στις 21-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.<

235:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων της υπ΄αριθμ.10844/31-05-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη."

237:Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Β’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

238:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 11/2018 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1ου εξαμήνου 2018 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

239:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης αναδόχου του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ».

240:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ».

241:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

242: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αραβανή του Ανδρέα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 18η.9.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 1374/2013 (Α.Β.Ω. 60/2018) κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

243:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 40/2018 αγωγής των Ευτυχίας Κούρτη και Αλέξανδρου Σκανδάλη κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

244:Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση προσφυγών κατά των υπ’ αριθ. 42,43,44 /2018 αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (οι 42/2018) και «ΚΑΘΙΣΜΑ» (43&44/2018)του Δήμου Λευκάδας.

261: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης και ελέγχου του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης με αριθμ.11380/6-06-2018 διακήρυξης.

262:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας ασφάλτου κλειστού τύπου με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

263:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.

264:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2018 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.

265: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2018 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.

266:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.

267:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018, συνολικού πρ/σμού 429.279,320 € με ΦΠΑ 24%με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με αποστολή πρόσκλησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 4237/2018 διακήρυξης.

268:Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αίτησης του Χρήστου Πρεντουλή. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας στη δικάσιμο 4-09-2018 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

269:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των προσφορών των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018, προϋπολογισμού 429.279,32 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης.

270:: Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

271:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2018 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης.

272:Απόφαση Ο.Ε. απόρριψης τεχνικών προσφορών οικονομικών φορέων στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2018 της με αριθμ.4237/2018 Διακήρυξης με αριθμ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 55168,1, σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ.652/2018 απόφαση της Α.Ε.Π.Π., και καθορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς συμμετέχοντος.

273:«Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων σχετικής διακήρυξης».

274:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 300.000,00 €.

275:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για τη δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 1.000.000,00.

276:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά Ομάδα Ειδών για το υποέργο : «Προμήθεια Λειοτεμαχιστή», προϋπολογισμού 434.000,00 €.

277:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», εκτιμώμενης αμοιβής 33.480,00 €.

278:: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00 €.

279:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 16η.10.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 165/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας, αξιόποινες πράξεις.

280:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης προσφυγής κατά της με αριθμ πρωτ. Οικ. 69268/10705 Φ.3.5.-2.08.2018 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας περί επιβολής προστίμου για την κατασκευή δρόμων στις θέσεις ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ, ΔΥΣΚΟΛΑ, ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΟΥ λόγω του ότι τα έργα αυτά στερούνται περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

281:Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της 242/2018 απόφασης της Ο.Ε. περί παροχής εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αραβανή του Ανδρέα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 18η.9.2018 για τις περιγραφόμενες στο με Α.Β.Μ. 1374/2013 &Α.Β.Ω. 60/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας

282:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ.339/Α/07-05-2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

283:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 7.000,00 € και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης.

284:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» με τους ίδιους όρους της αριθ. 16379/14.08.2018 διακήρυξης, σύμφωνα με την αριθ. 245/2018 απόφαση Ο.Ε.

285:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ή μη αιτήματος Μεσσήνη Δημητρίου σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 384 παρ.3 του Π.Κ.286:: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 17/10.7.2018 αγωγής της Γραμματικής Καραμαλίγκα του Κωνσταντίνου, συζύγου Παναγιώτη Βουκελάτου, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασ.

286: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 17/10.7.2018 αγωγής της Γραμματικής Καραμαλίγκα του Κωνσταντίνου, συζύγου Παναγιώτη Βουκελάτου, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Ειρηνοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

287:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της αγωγής της Ζώντου Μαγδαλινής κλπ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας στη δικάσιμο 8-10-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄άναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

288:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αίτησης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ που στρέφεται κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΤΕΒΕ και κατά του Δήμου Λευκάδας στη δικάσιμο 7-9-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετάναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

289:1ο Ε.Η.Δ. Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα δύο μηνών και συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

290:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 3-09-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας σχολικού έτους 2018-2019, της υπ. αριθμ. 16760/21-08-2018 διακήρυξης.

291:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 4-09-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου, της υπ. αριθμ.16816/22-08-2018 διακήρυξης.

292:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 4-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018, της με αριθμ.4237/2018 διακήρυξης για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ:ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

293:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 73039 του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,75€ .

294:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75363 του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 , Προϋπολογισμού 354.838,71€.

295: : Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ή μη αιτήματος Μεσσήνη Δημητρίου σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 384 παρ.3 του Π.Κ.

296: Απόφαση Ο.Ε. επί των άρθρων του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας, που αφορούν τέλη-δικαιώματα-επιβολή προστίμων.

297: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Οδυσσέα Γιαννιώτη του Δημοσθένη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 16η.10.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 165/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

298:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ " προϋπολογισμού 22.000,00 €.

299:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75240 του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ», προϋπολογισμού 129.999,95 €.

300:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75240 του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 200.000,00 €.

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by