ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

410:Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης Έφεσης κατά της 70/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην υπόθεση Κωνσταντίνου Χαρίτου και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας (καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κτλ που καταργήθηκαν με τον ν. 4093/2012).

411: Απόφαση Ο.Ε. περά άσκησης έφεσης κατά της 74/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στην υπόθεση Κατωπόδη Θεόδωρου και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας (καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κτλ που καταργήθηκαν με τον ν. 4093/2012).

412:Απόφαση Ο.Ε. για 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

413:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 05.12.2018 για την εκποίηση των κατεστραμμένων υδρομέτρων του Δήμου Λευκάδας.

414:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 124/16.10.2018 αγωγής των Ανδρέα Σγουρόπουλου του Παναγιώτη κ.λπ. κατά, εκτός των άλλων, και του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με την νέα διαδικασία του ΚΠολΔ και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεσή της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.

415:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Αραβανή του Ανδρέα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 15η.1.2019 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 114/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

416:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 8η.10.2019 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 3/2018 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

417:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.800.000,00€

418:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.800.000,00€.

419:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 18-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων πράσινου του Δήμου Λευκάδας, για τα έτη 2019-2020, της με αριθμ.23297/14-11-2018 διακήρυξης και κατακύρωσης αποτελέσματος.

421:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75233 του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ», προϋπολογισμού 129.999,95€.

422:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 75240 του έργου «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00€.

423:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

424:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

425:Ενημέρωση της Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της αριθ. 330/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by