Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

302: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

303:Συμπλήρωση της αριθμ. 185/2018 (ΑΔΑ Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) απόφασης Δ.Σ για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.

304:Συζήτηση-απόφαση Δ.Σ. επί αιτήματος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λευκάδας και του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Λευκάδας «Η Ελπίδα», για τη λειτουργία Οδοντιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.

305:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ΟΥ ΑΠΕ και του 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ" , αναδόχου Χριστίνας Αλεξοπούλου.

306:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δημοπράτησης με συνοπτικό διαγωνισμό του 1ου υποέργου της πράξης (Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στο Δήμο Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003637 (Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας).

307:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση της προμήθειας λειοτεμαχιστή απορριμμάτων, με την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

308:Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018 – 2019.

309:Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

310:Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΙΟΥ.

311:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄ αριθ. 237/2018 απόφαση Ο.Ε.).

312:Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.

313:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος που καλύπτει τις ανάγκες χώρου στάθμευσης στην Δ.Κ. Νυδριού.

314:Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

315:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Στρατηγικές ανακύκλωσης για την αειφόρο παράκτια διαχείριση αποβλήτων προς την καινοτομία Έρευνας και Τεχνολογίας (RECYCLING STRATEGIES FOR THE COASTAL SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT TOWARDS R&D INNOVATION) στα πλαίσια του προγράμματος Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020" με κωδικό MIS 5003457 και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

316:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» αναδόχου: ΓΕΩΡΓΙΟY ΚΑΡΑΚΑΞΑ Ε.Δ.Ε.

317:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριού».

318:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2021 του Δήμου Λευκάδας.

318 πίνακες:πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2019-2021 του Δήμου Λευκάδας.

319:Απόφαση Δ.Σ. για εκποίηση κατεστραμμένων υδρομέτρων Δήμου Λευκάδας.

320:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

321:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2018-2019.

322:Ενημέρωση-συζήτηση για το Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας.

323:Αποδοχή χρηματοδότησης εξήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (60 000€) από Υπουργείο Εσωτερικών σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 3003ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055 του Π.Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού της Χώρας».

324:Αποδοχή χρηματοδότησης πενήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (50 000€) από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΠΟΜΕΔΙ), σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ04700012 της ΣΑ Ε047 του Π.Δ.Ε. 2018, για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτική δράση «ΕΜΑΥΤΙΩΝ» Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου και 3ου Δημοτικού σχολείου Λευκάδας».

325:Αποδοχή χρηματοδότησης νέου υποέργου (6ου), με τίτλο: «1η ΣΣ- Κατασκευή έργων αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών Βασιλικής» προϋπολογισμού 723,723,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, λόγω σεισμού που προκλήθηκε στις 17-11-2015.

326:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

327:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 185/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος οικ. έτους 2018.

328:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 2.346.080,00€.

329:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης».

330:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 €.

331:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 42.000,00 €.

332:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 102.000,00 €.

333:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

334:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 49.998,59 €.

335:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» προϋπολογισμού 136.000,00 €.

336:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 257.000,00 €.

337:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», αναδόχου Χρήστου Βουκελάτου.

338:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Κ/Ξ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ-ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

339:Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.

340:Απόφαση Δ.Σ. αποδοχής παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου και αντικατάστασής του: α) στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) και β) στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

341:Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

342:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄ αριθ. 29/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην έγκριση και διάθεση πιστώσεων τροποποιημένου προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2018.

343:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018.

344:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2015.

345:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2016.

346:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2015.

347:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης Απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2016.

348:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

349:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. 305ΚΦ Σχεδίου Πόλεως Λευκάδας.

350:Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Βελτίωσης Συνθηκών Διαβίωσης Ρομά και δημιουργία εγκαταστάσεων με διαμορφωμένους χώρους για να χρησιμοποιηθούν ως εγκαταστάσεις Ατομικής Υγιεινής, Καθαρισμού Ιματισμού και «Πολύκεντρου.»

351:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στο 3ο Μοναστικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας.

352:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της πράξης ένταξης με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Λευκάδας » με Κωδικό ΟΠΣ 5006063 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020.

353:Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης δημοτικού οικοπέδου στο Ελληνικό Δημόσιο.354:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ολοκλήρωση μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

354:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ολοκλήρωση μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

355:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό χρήσεων γης σε δημόσιο κτήμα στη θέση «ΒΡΥΣΗ ΠΑΣΑ», Τ.Κ. Πλατυστόμων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 17/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

356:Απόφαση Δ.Σ. για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 15/2018 αποφ. ΕΠΖ).

357:Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για χαρακτηρισμό δρόμου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κατούνας στη θέση «Μέγα Χωράφι», ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 23/2018 απόφαση .

358:Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για χαρακτηρισμό δρόμου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Τσουκαλάδων Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας στη θέση «Σώματα» και «Κουτρέλια» ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 24/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

359:Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης για χαρακτηρισμό δρόμου στην εκτός οικισμού περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Δρυμώνα στη θέση «Πέρα Μάτι», ως κοινόχρηστου αγροτικού (σχετ. η υπ΄αριθ. 25/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ ).

360:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την παραχώρηση χρήσης πλατείας Τ.Κ. Καρυωτών Δ.Ε. Λευκάδας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων (σχετ. η υπ΄αριθ. 18/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

361:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κουτρουμπή πόλεως Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

362:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου ενιαίου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/06. (Σχετ. η υπ΄αριθ. 26/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ).

363:Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό του ύψους των προστίμων, των δικαιωμάτων και τελών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 22 περίπτωση Γ και 23 του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Λευκάδας.(Σχετ. η υπ΄αριθ. 296/2018 απόφαση Ο.Ε.).

364:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27 €.

365: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €.

366:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση πηγαδιών & διαμόρφωση πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου», πρ/σμού 30.000,00 €.

367:Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» πρ/σμού 20.000,00 €.

368:Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Λευκάδας και κατασκευή απαγωγού διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας.

369:Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης του έργου: «Επισκευή-αναβάθμιση της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Λευκάδας και κατασκευή απαγωγού διάθεσης προϊόντων επεξεργασίας» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ.

370:Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" έτους 2018 του Πράσινου Ταμείου και την παροχή εξουσιοδότησης προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.

371:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ. 16246/10-08-2018 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

372:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ. 14514/17-07-2018 σύμβαση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

373:Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ.

374:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε.Δ.Ε.

375:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.-ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.

376:Απόφαση Δ.Σ. για xορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Γεωργίου Σ. Βλάχου.

377:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 6ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή Γηπέδου Νυδριου », αναδόχου Μάντζιου Κων/νου.

378:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

379:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας ΙΟΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Ε.

380:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού πίνακα εργασιών του έργου: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ".

381: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ».

382:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών οφειλετών από βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2018 λόγω διπλοεγγραφών από διπλή δραστηριότητα οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) .

383: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ 32/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας για υποβολή αιτήματος στο Δήμο Λευκάδας, παραχώρησης της χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων για εξυπηρέτηση των σκοπών της.

384: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2018-2019.

385: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2018.

386: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 265.000,00 €.

387: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» προϋπολογισμού 12.296,95 €.

388: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καλάμου - Καστού» προϋπολογισμού 9.998,36 €.

389:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΑΞΗ FERRYBOAT» προϋπολογισμού 9.986,62 €.

390:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 230.000,00 €.

391:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 350.000,00 €.

392:Απόφαση Δ.Σ. περί κατανομής πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι».

393:Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2946/2001, στον ιδιοκτήτη και υπεύθυνο του κρουαζιερόπλοιου NIDRI STAR Ι για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Αγίου Νικήτα Δ.Ε Λευκάδας.

394:Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 5 και 8 του Ν. 2946/2001 σε εταιρία SEVEN ISLANDS NE για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Αγίου Νικήτα Δ.Ε Λευκάδας.

395:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ Δ.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK .

396:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΕ» ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by