ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: «Διόρθωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2017»
 
2: «Διόρθωση της υπ. αριθμ. 1 /2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2017»
 
3: «Ορισμός γραμματέα στην Τ.Κ.Απόλπαινας»
 
4: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ-Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών»
 
5: «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2017»
 
6: «2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2017»
 
7: «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Δήμου για τη σύσταση Οργανικών θέσεων στην υπηρεσία καθαριότητας»

8: «3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2017»

9: «Ορισμός γραμματέων στην Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»
 
10: 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας
 
11: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Λευκάδας»
 
12: «5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017 του Δήμου Λευκάδας»

14:«Διόρθωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας»

15:"Διόρθωση της υπ άριθμ 14/2017 Απόφασης Ε.Ε.περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2018"

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by