ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ατόμων με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας
 
102: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: "ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ" Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου εταιρείας:  Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-DEVELOPMENT S.A.
 
103: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αισθητικής Δήμου Λευκάδας
 
104: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους ελεύθερους χώρους στα υφιστάμενα αστικά πεζοδρόμια του Δήμου Λευκάδας
 
105: Απόφαση Δ.Σ. για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την  καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών
 
106: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης  με τίτλο « Προβολή της Ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»  όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2977/15-2-2017 απόφαση Π.Ι.Ν. και αποδοχή πίστωσης
 
107: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής  προσωρινής  παραλαβής  του έργου   «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ»,  προϋπολογισμού  17.000,00 €
 
108: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ», προϋπολογισμού  12.290,00 €
 
109: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 74.423,25 €
 
110: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου:  Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ
 
111: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου:  Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ
 
112: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε.
 
113: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε.
 
114: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Τσάμη Χρήστου ΕΔΕ.   
 
115: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου
 
116: Απόφαση Δ.Σ.  περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών
 
117: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στο δρόμο προς Αγ. Βάρβαρο στην Τ.Κ. Κατούνας
 
118: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αμοιβής  του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γαντζία Γεράσιμου,   κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
 
119: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/16
120: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθ. 9198/02.08.2007 (ΦΕΚ 677/τ.Γ’/29.08.2007) απόφασης Δημάρχου περί παραίτησης του κ. Βασιλείου Μιχαηλίδη, πρώην υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Λευκάδας, σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης
 
121: Απόφαση Δ.Σ διόρθωσης της υπ΄ αριθ. 42/2017 απόφαση Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της μελέτης «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Φ.Ο. ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΙΙ, 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ο οποίος γίνεται «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 190.000,00 €
 
122: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
 
123: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 9ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΥΔΡΙ-Μ. ΑΥΛΑΚΙ Β΄ & Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»
 
124: Απόφαση Δ.Σ. για ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο  Δήμου Λευκάδας»
 
125: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής  Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
 
126: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» 
 
127: Απόφαση Δ.Σ.  ορισμού αρμοδίου οργάνου για την διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των  παιδότοπων
 
128: Απόφαση Δ.Σ.  για   έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 του Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 
129: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002118 του Ε.Π «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
 
130: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή  Καλαμιτσίου  στην ειδική θέση «Κάθισμα» της Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
131: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης του ισογείου καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγαδησάνων  μετά από αίτημα του μισθωτή και έγκριση διαδικασίας εκ νέου μίσθωσης
 
132: Απόφαση Δ.Σ. α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων  και επιχορήγησή τους για το έτος 2017 και β) για υποβολή αιτήματος στον Αναπληρωτή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
133: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”», προϋπολογισμού 305.000,00 €
 
134: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΓΙΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ”ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”»στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ32)
 
135: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ-ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ» Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 16.490,00 €
 
136: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
 
137: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΘΡΑΥΣΤΗ ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ», αναδόχου Σοφίας Βούλγαρη
 
138: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», προϋπολογισμού 61.842,44 €
 
139: Απόφαση Δ.Σ. περί διόρθωσης & μεταφοράς οφειλής από τέλη  άρδευσης σε καρτέλες καταναλωτών λόγω συνωνυμίας
 
140: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού για την καταστροφή υλικού που δεν έχει καμία αξία
 
141: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με 16 εταιρικές μερίδες των 250,00 € έκαστη και έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000,00 €
 
142: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής & μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη   LEUCATE της Γαλλίας και υποβολή αιτήματος στον Αναπληρωτή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
143: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικού Συμβούλου  για εκτέλεση υπηρεσίας
 
 144: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
 
145: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα ( άρθρο 12 παρ. 14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015), έτους 2017
 
146: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση  2ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
 
147: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €
 
148: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση της 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017
 
149: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Λευκάδας
 
150: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
151: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή τροφείων και απαλλαγή ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας
 
152: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς των καθαριστριών με συμβάσεις μίσθωσης έργου δεκάμηνης διάρκειας στα δημόσια σχολεία
 
153: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες» και την καταβολή των συνδρομών για το έτος 2017
 
154: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 30.000,00 €
155: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»,
 
156: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΑΥΛΑΙΜΩΝ)», προϋπολογισμού 212.000,00 €
 
157: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου Μάντζιου Κωνσταντίνου
 
158: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου εταιρίας «Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.»
 
 159: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ", αναδόχου Ευγένιου Παππά ΕΔΕ
 
160: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου & Δημοτικού Συμβούλου  για εκτέλεση υπηρεσίας
 
161: Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 12/2017  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον θάνατο του πρώην Δημοτικού Συμβούλου Λευκάδας Άγγελου Καλκάνη
162: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 145/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015, έτους 2017
 
163: Απόφαση  Δ.Σ.   για   έγκριση   της   υπ΄   αριθ.   27/2017   απόφασης  Διοικητικού   Συμβουλίου   του   ΝΠΔΔ«Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού έτους2017
 
164: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας»
 
165: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστηματης τρέχουσας δημοτικής περιόδου
 
166: Απόφαση  Δ.Σ.  για  έγκριση  μελέτης,   τευχών  δημοπράτησης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  τουέργου   «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   ΖΗΜΙΩΝ   ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ   ΚΑΙ   ΔΙΚΤΥΩΝ   ΑΡΔΕΥΣΗΣ»,προϋπολογισμού 114.000,00 €
 
167: Απόφαση  Δ.Σ.  για  έγκριση  μελέτης,   τευχών  δημοπράτησης  και  καθορισμός  τρόπου  εκτέλεσης  τουέργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €
 
168: Απόφαση  Δ.Σ.  για   έγκριση μελέτης     και  καθορισμός   τρόπου   εκτέλεσης   του έργου   «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 €
 
169: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗΛΕΥΚΑΔΑΣ"
 
170: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο «Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη Πόλη της Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
 
171: Απόφαση Δ.Σ. για Απόφαση για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο «Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας καταπτώσεων στην Δυτική Λευκάδα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
 
172: Απόφαση  Δ.Σ.   σχετικά   με   την   αντικατάσταση   εκπροσώπων   της   Ένωσης   Συλλόγων   Γονέων   καιΚηδεμόνων Δήμου Λευκάδας στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΔήμου Λευκάδας και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
 
173: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τουΔήμου Λευκάδας, έτους 2016
 
174: Απόφαση  Δ.Σ.   σχετικά   με   χαρακτηρισμό   δρόμου   ως   κοινόχρηστου,   στην   εκτός   σχεδίου   περιοχήΣυββότων στην ειδική θέση «Πλατύ Χωράφι» της Τ.Κ. Ευγήρου Δήμου Λευκάδας
 
175: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στοΟ.Τ. 132 εντός σχεδίου πόλεως στη Δ.Κ. Νυδριού
 
176: Απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκάδας η συνδιοργάνωση των αγώνων «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών»
 
177: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του  έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €
 
178: Απόφαση   Δ.Σ.   για   έγκριση   2ης  παράτασης     προθεσμίας   εκτέλεσης   του   έργου   «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη ΕΔΕ
 
179: Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθριαδιαφήμιση σε μεταλλική κατασκευή, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νικιάνας Δ.Ε. Λευκάδας, χωρίςάδεια βάσει του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001
 
180: Απόφαση  Δ.Σ.   περί:(α) έγκρισης   τουριστικής   προβολής   του  Δήμου   με   διαφημιστική   ολοσέλιδηκαταχώρηση στο εβδομαδιαίο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ της εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο αφιέρωμαΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ στις 25-06-2017  και ολοσέλιδη καταχώριση στις εκδόσεις GREECE ISATHENS SUMMER-Mάιος 2017 και (β) έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης
 
181: Απόφαση   Δ.Σ.   για  έγκριση   αμοιβής   του   δικηγόρου   του   δικηγορικού   συλλόγου   Αθηνών   ΑνδρέαΠαπαρηγόπουλου κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφασηΟ.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μετην παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
 
182: Έκδοση ψηφίσματος για την απαράδεκτη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε όλους τους Δήμους
 
183: Απόφαση Δ.Σ  για Β' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2017
 
184: Απόφαση Δ.Σ (α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2017, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
185: Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας
 
186: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης  στην πρόσκληση της ΠΙΝ ΙΟΝ 44 «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» για την ανάπτυξη και λειτουργία ιχθυοτροφικού - οικοτουριστικού πάρκου στο μικρό ιχθυοτροφείο Λευκάδας (παλαιό)
 
187: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα  της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
 
188: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετική η υπ΄αριθ. 96/2017 απόφαση Ο.Ε.)
 
189: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου-Κολυβάτων της Τ.Κ. Αλεξάνδρου, για το έτος 2017 (σχετ. η αριθ. 107/2017 απόφαση Ο.Ε.)
 
190: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
191: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », προϋπολογισμού 80.000,00 €
 
192: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €
 
193: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.000,00 €
 
194: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 13.400,00 €
 
195: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ», προϋπολογισμού 4.000,00 €
 
196: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €
 
197: Απόφαση Δ.Σ. για την καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. και αποζημίωση ανά συνεδρίαση στα μέλη του Δ.Σ.
 
198: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης με την εταιρεία τηλεπικοινωνιών VICTUS NETWORKS A.E.
 
199: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π.  στο Δήμο Λευκάδας
 
200: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη  κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 110/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
 
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by