ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Φωτοερμηνευτικής Μελέτης στον οικισμό Φρυνίου, αναδόχου Φούκα Μαρίας.

402: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παλαιότητα μονοπατιού στην δυτική πλευρά του οικισμού Φρυνίου μετά από Φωτοερμηνευτική Μελέτη (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 104/2011).

403: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης για την μεταφορά Πυροσβεστικού οχήματος από την Γερμανία και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

404: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης πίστωσης 30.345,00 από ΣΑΤΑ 2011 για την επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίου Καρυωτών  και αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2011.

405: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου Τριμήνου 2011.

406: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση Αντλιοστασίου ΄΄Περιβολίων΄΄ με καταθλιπτικό αγωγό Μαρίνας», πρ/σμού 12.538,23 €.

407: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής εξακρίβωσης κόστους για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας».

408:  Συζήτηση-απόφαση Δ.Σ. επί της αίτησης του Δημοτικού Συμβούλου Κ.Δρακονταειδή με θέμα: ΄΄Σύγκληση Δ.Σ. για τα χαράτσια΄΄.

409: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2012-2014.

410: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας 2012-2014.

411: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης  29.400,00Ε.

412: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 104.863,00 €.

413: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΑΣ».

414:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αλλαγή προϋπολογισμού της μελέτης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

415:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αλλαγή προϋπολογισμού της μελέτης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

416:  Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

417: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

418: Απόφαση Δ.Σ. για εξειδίκευση ειδικοτήτων και αριθμό θέσεων μετά το 44015/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και έγκριση των συμβάσεων μίσθωσης έργου.

419:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με θέμα κοινόχρηστου μονοπατιού στον οικισμό Καλαμιτσίου Λευκάδας (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 111/2011).

420: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή 4 λυόμενων οικίσκων από την Υ.Α.Σ. για προσωρινή χρήση από τον Δήμο Λευκάδας.

421:  Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA στην Θεσσαλονίκη στις 18-20/11/2011.

422: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Ανδρέα Στραγαλινού.

423: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Κουκούλη Γεώργιου.

424: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Κατηφόρη Κωνσταντίνου.

425: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση της αριθ.67/2011 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας (αμοιβή δικηγόρου) .

426: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην Επιτροπή της παρ.8 του άρθρου 1 του Ν.2323/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (υπαίθριο εμπόριο).

427: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά  ακινήτου στην Δ.Ε. Ελλομένου και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης.

428: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2011.     

429: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με επιστροφή ποσού 116,20 λόγω λάθους χρέωσης στον Πάλμο Παναγιώτη.

430: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση εκτέλεσης του έργου : «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

431: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΖΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ» προϋπολογισμού 12.100,00 €.

432: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  χαρακτηρισμό δρόμου «ως Δημοτικού» στην Τοπική Κοινότητα Πλατυστόμων Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

433: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  χαρακτηρισμό «ως Δημοτικού» τμήματος του Ενετικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

434: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαγραφές οφειλών που αφορούν την Δ.Ε. Απολλωνίων λόγω λάθους κατά την μετάπτωση των στοιχείων με την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.

435: Απόφαση Δ.Σ. για επανεξέταση της αριθ. 299/2011 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με μίσθωση χώρου για στάθμευση οχημάτων στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ (σχετ. απόφαση 249/2011 Οικονομικής Επιτροπής).

436: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00 €.

437: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ-ΣΥΒΡΟΥ-ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.541,08 €.

438: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 11.580,20 €.

439: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 8.339,40 €.

440: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΥΒΡΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 12.300,00 €.

441: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΛΥΧΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 120.000,00 €.

442: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο θαλάσσιο χώρο του όρμου Συβότων.

443: Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

444: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή χρέους ύδρευσης αποχέτευσης ξενοδοχείου SANTA MARINA σύμφωνα και με την αριθ.321/2010 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας.

445: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση δαπανών.

446: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Ρ.Α. του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

447: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Ρ.Α. του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ»

449: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 12.600,00 €.

450: Απόφαση Δ.Σ. για ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 500.000,00 €.

451: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 500.000,00 €., και  καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

452: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αιτήματα δημοτών για επεκτάσεις ΦΟΠ και μετατοπίσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

453: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ-ΕΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

454: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πίστωσης 26.991,35 ευρώ για δαπάνες Συντήρησης και Επισκευών Σχολικών Κτιρίων Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας.

455: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πίστωσης 51.028,22 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές ανάγκες.

456: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παράταση συμβάσεων μέχρι 31-03-2012, για καύσιμα και ελαιολιπαντικά, που προμηθεύεται για τις ανάγκες του ο Δήμος Λευκάδας.

457: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συνδιοργάνωσης του Δήμου Λευκάδας με το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας εκδήλωσης με θέμα: «Καρκίνος μαστού και καρκίνος τραχήλου μήτρας».

458: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το αριθ. Πρωτ. 30347/06-12-2011 αίτημα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας.

459: Απόφαση Δ.Σ για  επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

460: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με απευθείας αγορά ακινήτου στην θέση ΄΄Κουλούρια΄΄ της Τ.Κ. Βουρνικών της Δ.Ε. Απολλωνίων, για τοποθέτηση Σ.Μ.Α. αντί ποσού 9.975,88 Ε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου που συγκρότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας με την 356/2011 απόφασή του.

461: Απόφαση Δ.Σ. για την εξαγορά τμήματος ιδιοκτησίας εμβαδού 53,23 τ.μ. στην Δημοτική Ενότητα Καρυάς και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος εξαγοράς.

462: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 1.1 του Ε.Π. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την χρηματοδότηση Πράξης με τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λευκάδας».

463: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λευκάδας έτους 2012.

464: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά  με επιστροφή χρημάτων σε δικαιούχους από εκ παραδρομής είσπραξη από τον Δήμο προστίμων από κλήσεις τμήματος Τροχαίας Ν.Λευκάδας.

465: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΥΡΤΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ».

466: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

467: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» της Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.

468: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΄΄ΚΑΛΑΒΡΟΣ΄΄ ΚΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ».

469: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση Σωληνουργείας Ελευσίνας Α.Β.Ε.Ξ.Ε. για διαγραφή χρεών ύδρευσης αποχέτευσης ξενοδοχείου SANTA MARINA.

470: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση Παναγιώτη Φίλιππα του Σπυρίδωνα  για διαγραφή χρέους  αποχέτευσης.

472: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά  με διορθώσεις του βεβαιωτικού καταλόγου παραβάσεων Κ.Ο.Κ. έτους 2010 και διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν ενστάσεων.

473: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου (αποφ.121/2011 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

475: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2011.

476: Απόφαση Δ.Σ. για την παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λευκάδας για την στέγαση του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Παράρτημα Λευκάδας).

477: Απόφαση Δ.Σ. για επικύρωση της αριθ. 6/02-12-2011 απόφασης Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011.

479: Απόφαση Δ.Σ για ορισμό του ανώτατου αριθμού των νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που χορηγούνται κατά κατηγορία επαγγελμάτων, και ορισμός συγκεκριμένων ισάριθμων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στον Δήμο Λευκάδας για το έτος 2012.

480: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αμοιβή δικηγόρου Αθηνών Αικατερίνης Ανθίμου.

481: Απόφαση Δ.Σ. για την σύναψη δανείου του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν.3852/2010.

482: Απόφαση Δ.Σ. για την διαγραφή συνολικού ποσού 25.936,81 Ε από τους βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με το άρθρο 174 Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006).

483: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή πιστώσεων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την κατασκευή του γηπέδου 5χ5 Δημοτικής Ενότητας Καρυάς, και εγγραφή τους στον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.

484: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2012.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by