Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 179/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης Απολογισμού - Ισολογισμού οικ. έτους 2018, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.Πίνακας

2: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020. (Σχετ: η αρ. 1/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).

3:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 1-2020 και 2-2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. για το οικονομικό έτος 2020.

4:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

5:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε."

6:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή - Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας» αναδόχου: Κ/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ. - ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ Π.".

7:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 645.161,29 € χωρίς Φ.Π.Α.

8:Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 23.12.2019 για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.

9:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς οικοπέδου, στην Κοινότητα Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας.

10:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Χρόνη Διονύσιου, Θερμού Δημήτριου, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας κλπ για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών.

11:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Ζώη Αυγερινού, Αικατερίνης Βουτσινά, Χρυσούλας Βράιλα, Αλέξανδρου Ζαβιτσάνου, Σπυρίδωνος Κονιδάρη, Ευάγγελου Κοντογιάννη, Σπυριδούλας Πρεβεζάνου, Γιαννούλας Τραυλοστάθη, Στέφανου Δρακάτου, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 17ης-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

12:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου του Δήμου, για υπεράσπιση του πρώην Aντιδημάρχου Γιαννιώτη Οδυσσέα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 18ης/02/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

13:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συνεδρίαση της 18-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της αγωγής της εταιρείας «Φλογαϊτης –Σιούτη και Συνεργάτες» που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, ή σύναψη πρακτικών συμβιβασμού και κατάργηση της ως άνω δίκης με οποιαδήποτε άλλη εξωδικαστική ενέργεια ήθελε πραγματοποιηθεί.

14:Απόφαση Ο.Ε, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αίτησης του Γεωργίου Πολίτη του Κωνσταντίνου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που απευθύνεται προς το αρμόδιο συμβούλιο Συμμόρφωσης του άρθρου 2 περ.ε ν.3068/2002.

15:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί άσκησης προσφυγής κατά της με αριθ. πρωτ. Οικ. 98965/15239/Φ.1/12.11.2019 απόφασης του Τμήματος Περ/ντος-Υδροοικονομίας και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί επιβολής προστίμου για την λειτουργία ΧΑΔΑ στην θέση «Αλυκές» του Δήμου Λευκάδας.

16:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

17:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ε' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στην δικάσιμο της 5ης-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αίτησης ακύρωσης της Ευαγγελίας Κοντογιώργη, που στρέφεται εναντίον της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λευκάδας άρθρο 72 Ν.3852/2010.

18:Απόφαση Ο.Ε για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο Αγγελική Καλλέργη (δικηγόρο Πατρών), να εκπροσωπήσει τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 11ης.2.2020 και σε κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας όπου εκδικάζεται η από 07.10.2017 (αρ. κατάθεσης 36/2017) κλήση του Αναστασίου Κοτζοχάμπου κατά του Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά ενός ακινήτου εκτάσεως 6.799 τ.μ. στην θέση « Άγιος Αθανάσιος ή Σχολείο» της Δημοτικής Ενότητας Φρυνίου του Δήμου Λευκάδας.

19:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του 2oυ Μονομελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 11-3-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και υποστήριξη της από 5/12/2011 και αριθμ. ΠΡ 297/14/5/2018 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της υπ’αριθ’.110(2011) απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν.1493/1991 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

20:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής στην δικηγόρο με σχέση έμμισθης εντολής & πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Αικατερίνη Τσερέ, να ασκήσει ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ που αφορά το σχέδιο πόλης Λευκάδας επί της δημοτικής πλατείας Νεαπόλεως, τμήματος της οδού 8ης Μεραρχίας και παρόδων οδών της 8ης Μεραρχίας, Λόρδου Βύρωνος, Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στη συνοικία Νεάπολη πόλεως Λευκάδας εντός ρυμοτομικού σχεδίου - Τομέας ΙΙΙ.

21:Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2020.  ΠΙΝΑΚΑΣ

22:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 19-12-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 24758/09-12-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005993364) διακήρυξης.

23:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 09-12-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών κλαδέματος υψηλών δένδρων Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 24046/27-11-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005925015) διακήρυξης.

24:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Λαζαράτων-Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 24.800,00€.

25:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή -αποκατάσταση παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 49.999,75 €.

26:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας - Σφακιωτών - Καρυάς» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

27:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

28:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

29:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης του χρόνου εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», αναδόχου: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ.

30:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή Βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

31:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Βλυχού Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 50.000,00 €

32:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Καρυάς Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017», προϋπολογισμού 25.912,00 €

33:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

34:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 9/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.»

35:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 10/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2020.πινακας.

36:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των εκθέσεων εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

37:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των (υπο) φακέλων των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας της με αριθμ.19747/1-10-2019/ΑΔΑΜ:19PROC005644574 διακήρυξης».

38:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 84052 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙKΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 270.000,00 €.

39:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις, λόγω πλημμυρών, σε Δημοτική οδό Κοντάραινας (από Επαρχιακό προς ποτάμι)» προϋπολογισμού 26.030,00 €.

40:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου περιοχής παλαιού οικισμού Καρυωτών» προϋπολογισμού 45.000,00 €.

41:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διευθέτηση ομβρίων Νικιάνας από στροφή έως χείμαρρο» προϋπολογισμού 70.021,93 €.

42:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Καρυάς - Σφακιωτών» προϋπολογισμού 57.000,00 €.

43:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Κομηλιού Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 23.000,00 €.

44:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε."

45:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των 1) Λύτρα Ηλία του Αποστόλου και 2) Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 7ης-2-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

46:Απόφαση Ο.Ε. προς άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ’A151/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

47:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δωρεάς οικοπέδου ιδιοκτησίας Οδυσσέα Μανωλίτση στο Δήμο Λευκάδας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 9/2020 απόφαση της Ο.Ε.

48:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

49:Eκτός ημερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της σύμβασης που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

50:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης.

51:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

52:Απόφαση Ο.Ε για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας.

53:Απόφαση Ο.Ε έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας με αριθ. πρωτ. 1884/31-01-2020 για ανάθεση προμήθειας γευμάτων σε πρόσφυγες που εντοπίστηκαν από το Λιμεναρχείο Λευκάδας στις 31-01-2020 και 2472/12-02-2020 για παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή λόγω καθορισμένης προθεσμίας από το δικαστήριο.

54:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ».

55:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

56:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

57:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

58:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 102.000,00€.

59:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 166.820,00€.

60:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Νικολάου Κατσαρού του Φωτίου, Ειρήνης θυγατέρας Φωτίου Κατσαρού, Ελένης θυγατέρας Φωτίου Κατσαρού, Ευαγγελίας χήρας Φωτίου Κατσαρού, που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται με τη νέα διαδικασία Κωδ.Πολ.Δ της κατάθεσης των προτάσεων των 100 ημερών.

61:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της κλήσης του Θεόδωρου Βονιτσάνου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και του Ελληνικού Δημοσίου, προς συζήτηση της κύριας παρέμβασης που άσκησε και στρέφεται κατά των ιδίων ως άνω εναγομένων και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 3ης-4-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

62:Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη αναίρεσης, κατά της αριθ’64/2019 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

63:Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά της αγωγής της Ατζουλέτας Αλέξανδρου Φίλιππα, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, κατά την συνεδρίαση της 27ης Μαϊου 2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

64:Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για άσκηση έφεσης κατά της αριθμ. 29/2019 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, μεταξύ των διαδίκων Ανώνυμης Εταιρείας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ), του Δήμου Λευκάδας, του Δήμου Μεγανησίου, του Ελληνικού Δημοσίου κλπ και παροχή εντολής Δικηγόρου για κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 3852/2010.

65:Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Αθανασίου Αργυρού, Ευάγγελου Αργυρού, Σπυρίδωνος Αργυρού που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται με τη νέα διαδικασία Κωδ.Πολ.Δ της κατάθεσης των προτάσεων των 100 ημερών.

66:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

67:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

68:Απόφαση για εξουσιοδότηση Ο.Ε. για την υποβολή από τον κ. Δήμαρχο Λευκάδας, για λογαριασμό του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον της κας Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας, έγκλησης κατά παντός υπευθύνου, δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, καθώς και δήλωσης του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4637/2019, για κάθε τυχόν αξιόποινη πράξη ή παράλειψη σχετική με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε στο Δήμο Λευκάδας λόγω της μη καταβολής κατά την περίοδο 2011 – 2017 μέρους του ποσοστού 13% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός του λιμένα αναψυχής Λευκάδας από υπομισθωτές της ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ, καθώς και από τρίτους μη υπομισθωτές, το οποίο (ποσοστό) δικαιούταν να λάβει ο Δήμος Λευκάδας ως μίσθωμα, σε εφαρμογή του άρθρου 10 της από 17.12.1999 σύμβασης κατασκευής, παραχώρησης και εκμετάλλευσης του λιμένα αναψυχής Λευκάδας.

69:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή ή επιστροφή αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.

70:Απόφαση Ο.Ε. καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου, έτους 2020.

71:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης α) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμηθειών και παροχή υπηρεσιών και β) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Κατάρτισης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Recycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD), ποσού 33.400,00 ευρώ γ) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο παρ.11α εδ.β του221 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), δ) Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του προσώπων ε) Επιτροπής παραλαβής για «Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Κατάρτισης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Recycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD),στ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας ζ) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων (άρθρο παρ.11α εδ.β του αρ.221 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

72:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των από 23-10-2019, 3-02-2020 και 14-02-2020 Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 19747/01-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005644574 2019-10-02) διακήρυξης.

73:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 24-02-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων του Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ. 24758/09-12-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005993364) διακήρυξης.

74:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό για «υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Κατάρτισης» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Recycling strategies for the Coastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD), έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

75:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση των εργασιών σύνδεσης παροχών ύδρευσης στον κεντρικό δρόμο Νυδριού λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

76:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», και με Α/Α συστήματος 86610, με προϋπολογισμό 1.892.000,00€ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

77:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΥΓΙΑΣ - ΚΑΡΥΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 11.000,00 €.

78:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 22.000,00 €.

79:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 4/20 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου που αφορά στην έκθεση πεπραγμένων και τον διαχειριστικό απολογισμό για το 2ο εξάμηνο του 2019 λειτουργίας του κοινωνικού Παντοπωλείου.

80:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

81:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρώτου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής και χρήση προσέγγισης κόστους αποτελεσματικότητας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.

82:Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου: Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής «Αγίου Μηνά».

83:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS".

84:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: "MSKAT CIVIL WORKS".

85:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

86:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.

87:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

88:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 50.000,00 € .

89:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

90:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Λευκάδας Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

91:Απόφαση O.E. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020.

92:Απόφαση για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής της ΑΕ με την επωνυμία: «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» που στρέφεται κατά του πρώην Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ήδη διάδοχος Δήμος Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

93:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της προσφυγής της ΑΕ με την επωνυμία «ΙΟΝΙΟΣ TEXNIKH ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

94:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά της αγωγής του Μιχαήλ Φίλιππα ΑΕ που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Σφακιωτών και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

95:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Αικατερίνη Τσερέ, για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 53/2020 αγωγής της «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας η οποία εκδικάζεται με την νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. χωρίς ορισμό δικασίμου σε αυτό το στάδιο.

96: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

97:Απόφαση Ο.Ε. για λήψη οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

98:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του 24ου άρθρου (24) της από 14-3-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-20).

99:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19».

100:: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by