ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΟΥΣ» προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ

302: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιστροφής ποσού από πώληση κενοταφείου

303: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου

304: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης Ι.Μ. Φανερωμένης για την διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα « Η προσφορά του Ορθόδοξου Μοναχισμού στην εποχή μας»

305: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Λευκάδας στη Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) οχημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

306: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Λευκάδας στη Σαλαμίνα, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις «Σαλαμίνια 2012», κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου Σαλαμίνας

307: Συζήτηση σχετικά με το θέμα της παραλίας «ΚΑΘΙΣΜΑ»

308: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση έργων σχολικής στέγης στο Δήμο Λευκάδας.

309: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατανομή πίστωσης ποσού 51.028,22 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Επιτροπών Π/θμιας και Δ/βθμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.

310: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Λευκάδας στην Τοπική Κοινότητα Λαζαράτων.

311: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αποδοχή των όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

312: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ύπαρξη κοινόχρηστου μονοπατιού στη δυτική πλευρά οικισμού Φρυνίου.

313: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή της κατ’ αρχήν ένταξης του επενδυτικού σχεδίου του Δήμου Λευκάδας στο Μέτρο 313Α <Προβολή και Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013>

314: Απόφαση Δ.Σ. για τη έγκριση της διάθεσης της ίδιας συμμετοχής για την υλοποίηση Επενδυτικού Σχεδίου στο Μέτρο 313Α <Προβολή και Προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών του Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013>

315: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 195.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

316: Απόφαση Δ.Σ. περί παράτασης ισχύος των συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2012-2013.

317: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2012.

318: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2012

319: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2012.

320: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 127.682,75 ευρώ με το Φ.Π.Α.

321: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ-ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 123.766,26 ευρώ συμβατικού αντικειμένου που προέκυψε τελικό κόστος120.540,65 ευρώ.

322: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» Καρυάς Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 104.863,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

323: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις κοιν/στων χώρων Δ.Δ. Φτερνού, Πλατυστόμων, Πόρου, Κατωχωρίου, Χαραδιάτικων και Αλάτρου», προϋπολογισμού 290.000,00 ευρώ συμβατικού αντικειμένου 175.060,94 ευρώ που προέκυψε τελικό κόστος 175.060,93 ευρώ.

324: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012, Προγράμματος Δράσης έτους 2012, Τεχνικού Προγράμματος 2012 του Δήμου Λευκάδας και αποδοχή πίστωσης ποσού 430.500,00 ευρώ του έργου «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης».

325: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας δημόσιων ανοικτών διαγωνισμών για την προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων και την προμήθεια γερανών για τους υπόγειους κάδους απορριμμάτων.

326: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια αρδευτικού δικτύου επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένης εκροής ΕΕΛ Δ. Λευκάδας για άρδευση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ στη θέση «Παλαιά Αλυκή» πόλης Λευκάδας και παρτεριών ΝΑ παραλιακής οδού της πόλης προς δημιουργία ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου.

327: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέϊνερς και οχημάτων μεταφοράς .

328: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Καρτάνου Ιωάννη στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει σε επιμορφωτικό σεμινάριο για τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία .

329: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάκληση της αρ. 60/2005 απόφασης του πρώην Δήμου Απολλωνίων για αγορά ακινήτου από την ΕΑΣ – ΤΑΟΛ και επιστροφή ποσού 69.000€ από την ΑΤΕ στο Δήμο Λευκάδας.

330: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμάτευση επί προτάσεων των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας για μεταβολές Σχολικών Μονάδων σχολικού έτους 2013-2014.

331: Συζήτηση σχετικά με το θέμα του Νηπιαγωγείου Νυδρίου Λευκάδας.

332: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ.Κώστα Αραβανή στη Θεσσαλονίκη.

333: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου Λευκάδας Κώστα Νικ. Κατηφόρη κατ’ άρθρο 72 περ. ιε Ν. 3852/10 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 265/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής).

334: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου Λευκάδας Κώστα Νικ. Κατηφόρη κατ’ άρθρο 72 περ. ιε Ν. 3852/10 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 48/12 αποφ. Ανάθεσης εντολής της Οικονομικής Επιτροπής).

335: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 794.975,78 ευρώ.

336: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση παράτασης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 22.632,00 ευρώ.

337: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Δ. ΓΟΛΕΜΗ», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.

338: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση υποβολής φακέλων Τεχνικών Δελτίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 48 του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013».

339: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση τροποποίησης Πρότασης Αποκατάστασης ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου και Καστού Δ. Λευκάδας με προσθήκη συνοδών έργων δεματοποίησης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Λευκάδας-ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ και ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

340: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της κληρονομίας διαθήκης Μιχαήλ Σκένα από το Δήμο Λευκάδας και καταχώρησής της στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

341: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με το Δήμο Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότησή του.

342: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 κατόπιν αιτήσεως του Γεωργίου Γληγόρη (σχετ. η αριθμ. 111/2012 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

343: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης έξι λυόμενων οικίσκων για κάλυψη προσωρινών και επειγουσών αναγκών στέγασης σε αντίστοιχες οικογένειες δημοτών μας και έγκριση όρων χρήσης.

345: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με συμπλήρωση και διόρθωση της αριθμ. 305/2012 απόφασης που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση από το Δήμο Λευκάδας στη Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΟΚΑΛ), οχημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

346: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2012 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της πράξης «e-Lefkas:Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας».

347: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων προς αποκατάσταση «ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΟΠΟΥ» (περιοχή Αλυκές) Δ.Κ. Λευκάδας.

348: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Λευκάδας και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος .

349: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2012.

350: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής ως αρμόδιου οργάνου για τον έλεγχο και τη βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων.

351: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση παραχώρησης χρήσης αιθουσών πρώην δημοτικού σχολείου Καρυάς στη Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» (σχετ. η αριοθμ. 17/2012 απόφαση Τ. Σ. της Τ.Κ. Καρυάς).

352: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2013 κατά κατηγορία επαγγελμάτων.

353: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που χορηγούνται κατά κατηγορία επαγγελμάτων και ορισμός συγκεκριμένων ισάριθμων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2013.

354: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση παραχώρησης χρήσης αίθουσας πρώην δημοτικού σχολείου Νυδρίου στον Εκπολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» Νυδρίου.

355: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βαυκερής στον «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΥΚΕΡΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

356: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Πόρου-Ρούδας», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ, συμβατικού αντικειμένου 39.200,00 ευρώ που προέκυψε τελικό κόστος 38.811,98 ευρώ.

357: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Κατωχωρίου», προϋπολογισμού 80.000,00 ευρώ, συμβατικού αντικειμένου 78.399,03 ευρώ που προέκυψε τελικό κόστος 80.284,04 ευρώ.

358: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης τιμών μονάδας νέων εργασιών για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ.

359: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση απόφασης ( σχετ. η αριθμ. 601/2012 απόφαση Αποκεντρ. Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίου).

360: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 110/2010 Αποφ. Ε.Π.Ζ.)

361: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 112/2012 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

362: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την τοποθέτηση προτομών των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης Πάνου και Μήτρου Γιαννούλη στην πόλη της Λευκάδας.

364: Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας.

365: Συζήτηση σχετικά με τα γεγονότα στο Νηπιαγωγείο του Νυδριού κατά τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

366: Λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την αποπληρωμή του δανείου από το Τ.Π.Δ. , σύμφωνα με τον Ν.4093 ΦΕΚ 222/12-11-12.

367: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 5ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Πράξη Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Νυδρί-Μ. Αυλάκι Β’ και Γ’ Κεφάλαιο» που ανέρχεται στο ποσό των 329.000,00 ευρώ.

368: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση 5ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης: «Πράξη Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντις» που ανέρχεται στο ποσό των 349.245,00 ευρώ.

369: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟΥΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 102.911,95 ευρώ με Φ.Π.Α.

370: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

371: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ισόγειου Νηπιαγωγείου Νυδρίου, με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής», προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

372: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή-Αποκατάσταση 1ου Λυκείου Λευκάδας», προϋπολογισμού 22.632,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

373: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. της μελέτης με τίτλο: «Χωροθέτηση αιγιαλού και παραλίας-προκαταρκτική περιοχής Μύλοι-Γύρα».

374: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 κατόπιν αιτήσεως του Ντένι-Ανρι-Ρομπέρ Ρουινα (σχετ. η αριθμ. 125/2012 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

375: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας βοσκοτόπων Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 110/2012 Αποφ. Ε.Π.Ζ.).

376: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 112/2012 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

377: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση πράξεων Ο.Σ.Α.Μ.Ν. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας για την υπογραφή της.

378: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2013. ( σχετ. η αριθμ. 274/12 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

379: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2013. ( σχετ.η αριθμ. 275/12 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

380: Παροχή σύμφωνης γνώμης Δ.Σ. επί της μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη» που αφορά στο έργο «Ανάπλαση-πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού».

381: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών Αντώνη Βγόντζα κατ’ άρθρο 72 περ. ιε Ν. 3852/10 εξαίρεσης δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 206/12 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής).

382: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αμοιβής δικηγόρων Αθηνών κατ’ άρθρο 72 περ. ιε του Ν. 3852/10 κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού σε συνδυασμό με το αρθρ. 281 παργρ. 3 του Ν. 3463/06 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 262/12 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής).

383: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή χρέους που ανέρχεται στο ποσό των 1.500,00 ευρώ προερχόμενο από χρήση καντίνας το έτος 2008 , κατόπιν αιτήσεως της Προκόπη Κυριακής του Ιωάννη.

384: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το κλείσιμο του λογαριασμού 2286/232016 της Ν.Ε.Λ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος και τη μεταφορά χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.

385: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης συμβάσεων για τη μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013.

386: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διάλυση της αριθμ. 2207/02-08-2010 σύμβασης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΗΓΩΝ ΒΑΥΚΕΡΗΣ», ποσού 39.500,00 ευρώ.

387: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5Χ5 Τ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 120.402,88 ευρώ.

388: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διάλυση της αριθμ. 1829/29-06-2010 σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΒΑΤΑ», ποσού 77.600,00 ευρώ.

389: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εκμίσθωση χώρου διάθεσης αδρανών υλικών εντός ανενεργού λατομείου.

390: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση παράτασης της μίσθωσης ακινήτου που χρησιμοποιείται ως χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών στη Δ.Ε. Ελλομένου (σχετ. οι αριθμ. 295/2011 και 240/2011 αποφάσεις Δ.Σ. και Ο.Ε. του Δήμου, αντίστοιχα).

391: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2012 Δήμου Λευκάδας και τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος .

392: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης 50 τ.μ. στην περιοχή Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης των νησιών Καλάμου και Καστού.

393: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εκμίσθωση δημοτικών κτημάτων στις περιοχές Δ.Ε. Απολλωνίων και Δ.Κ. Λευκάδας.

394: Ενημέρωση Δ.Σ. επί της έκθεσης ελέγχου και εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ τριμήνου 2012 Δήμου Λευκάδας ( σχετ. η αριθμ. 260/2012 απόφαση Οικον. Επιτροπής).

395: Απόφαση Δ.Σ. για την τροποποίηση –μερική ανάκληση της αριθμ. 81/2012 απόφασής του , κατά το μέρος που αφορά στην χορήγηση αδειών καντινών στην περιοχή Γιαλός Αθανίου.

396: Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δ.Σ. προκειμένου να εγκριθεί από τον ΕΟΤ ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης μοτοσυκλετών κ.λπ. οχημάτων άνω των 50 κ.ε. στις επιχειρήσεις της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε.» που λειτουργούν στο Νυδρί, στον Άγιο Νικήτα και στη Λευκάδα, οδός Φ. Πανάγου.

397: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 22-25/11/2012.

398: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με κατανομή πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Επιτροπών Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης έτους 2012.

399: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 183/2012 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Λευκάδας.

400: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας».