ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής σχετικής αίτησης στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Jessica για την χρηματοδότηση του έργου αντικατάστασης των λαμπτήρων οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του Δήμου

202: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ.

203: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση Σχεδίου Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για άδεια λειτουργίας μουσικής-μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου μουσικής. ( σχετ. η αριθμ. 66/2012 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

204: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

205: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανακήρυξη επίτιμων δημοτών Λευκάδας του Φλογαϊτη Σπυρίδωνος και του Πολίτη Ιωάννη

206: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ωράριο Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας.

207: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της Αικατερίνης Λούβρου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 223/2012 απόφαση Ο. Ε. και η αριθμ. Πρωτ. 294/13 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου)

208: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της Καλλέργη Αγγελικής, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Πατρών. (σχετ. η αριθμ. Πρωτ. 273/13 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου).

209: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» που εδρεύει στη Λευκάδα. (σχετ. η αριθμ. 99/13 απόφαση Ο.Ε.).

210: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πιστώσεων και αναμόρφωση  Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 Δήμου Λευκάδας.

211: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

212: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013.

213: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταφορά του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται από το Δήμο για άσκηση στάσιμης δραστηριότητας από παραγωγούς («λαϊκή αγορά») σε νέα θέση.

214: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 3.550,00 ευρώ ως δωρεά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

215: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δώρα σε νεόνυμφους κατά την τέλεση πολιτικών γάμων στο Δήμο Λευκάδας.

216: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έκδοση από το Δήμο Λευκάδας βιβλίου με θέμα «Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Καρυωτών».

217: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση εγγραφής του Δήμου Λευκάδας ως συνδρομητή σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

218: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

219: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου στον Επίσκοπο Τ.Κ. Αλεξάνδρου, εμβαδού 38,05 τ.μ., για δημιουργία πρόσβασης στο δημοτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.

220: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου

221: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 157/2012 απόφασής του σχετικά με πεζοδρόμηση της οδού Άγγελου Σικελιανού κατά τους θερινούς μήνες.( σχετ. η αριθμ. 55 /2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
222: Ενημέρωση και λήψη απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την κατάργηση Δημοτικών Υπηρεσιών (Δημοτική Αστυνομία, Σχολικοί Φύλακες κλπ.).

223: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

224: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων.

225: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μεταφορά πιάτσας ταξί στη Βασιλική Λευκάδας.

226: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 6ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης “Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Νυδριού-Μ.Αυλάκι Ν.Λευκάδας (Β΄και Γ΄Κεφάλαιο)”.

227: Απόφαση Δ.Σ. για επικύρωση ορισμού αποφαινόμενων οργάνων για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

228: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ».

229: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με: α) έγκριση μελέτης «Πράξη αναλογισμού Δημοτικής οδού Αγίου Αντωνίου», β) έγκριση του 1ου συγκριτικού πίνακα της μελέτης «Πράξη αναλογισμού Δημοτικής οδού Αγίου Αντωνίου» και γ) παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης συνολικού ποσού 2.480,82 ευρώ με Φ.Π.Α.

230: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με υποβληθείσες ενστάσεις επί της αριθμ. 199/2010 απόφασης Δ.Σ. και επικαιροποίησής της.

231: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Ν. Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή ποδηλατόδρομου επί της οδού Γολέμη» προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ από το Δήμο Λευκάδας και παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την πρόσκληση.

232:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ύπαρξης αγροτικού δρόμου προ του έτους 1923 στην Τοπική Κοινότητα Κατούνας Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 58/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

233: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Κώστα Κατηφόρη δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. (σχετ. η αριθμ. 89/13 απόφαση Ο.Ε.).

234: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 5/2013 απόφασης Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας.-Διόρθωση των λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από την χρέωση με κλίμακα..

235: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος.

236: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπλήρωσης της αριθμ. 120/2013 απόφασής του.

237: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

238: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χώρου δημοτικού καταστήματος Τ.Κ. Απόλπαινας για στέγαση γραφείου του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου τριτέκνων Ν. Λευκάδας. ( σχετ. η αριθμ. 6/13 απόφαση Συμβουλίου Τ.Κ. Απόλπαινας).

239: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης δέκα πέντε (15) δίκυκλων και τριών (03) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50cc, ιδιοκτησίας Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Αριστοφάνη στο Νυδρί Λευκάδας.

240: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

241: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της αριθμ. 171/2013 απόφασής του.

242: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης.

243: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 59.400,00 ευρώ.

244: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 35.229,30 ευρώ.

245: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης προϋπολογισμού της μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ» σύμφωνα με τα νέα τιμολόγια.

246: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ» προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

247: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή πίστωσης ποσού 923.000,00 ευρώ για το έργο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών», εγγραφή του στον προϋπολογισμό του Δήμου και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

248: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις

249: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας

250: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής ποσού 5.000,00 ευρώ από το Σύλλογο υπαλλήλων της Τράπεζας Marfin σε μνήμη των συναδέλφων τους και εγγραφή του στον προϋπολογισμό του Δήμου

251: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)  του «Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό» (Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α.Τ.)

252: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διαφημιστικής καταχώρησης του Δήμου Λευκάδας στον ηλεκτρονικό τύπο με σκοπό την τουριστική του προβολή και διάθεση σχετικής πίστωσης.

253: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών σωματείων

254: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Νικιάνας στη θέση «Βλύχα» ή «Λίμνη» ιδιοκτησίας Ιωάννη Κακλαμάνη.(σχετ. η αριθμ. 57/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

255: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ύπαρξης κοινόχρηστου μονοπατιού μεταβλητού πλάτους από 1,00 έως 3,60μ. και με τις δυτικές πλευρές 1-2-4-6-του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ειρήνης και Ρούλας Παπαγαλάνη με ΚΑΕΚ 340220607075 στον οικισμό Κατούνας Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 56/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

256: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου στο δημοτικό δρόμο με ΚΑΕΚ 34022ΕΚ00008 στην Τοπική Κοινότητα Κατούνας Λευκάδας.(σχετ. η αριθμ. 59/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

257: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Λευκάδας.

258: Συζήτηση σχετικά με το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.).

259: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΛ».

260: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας».

261: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου στον Επίσκοπο Τ.Κ. Αλεξάνδρου, εμβαδού 38,05 τ.μ., για δημιουργία πρόσβασης στο δημοτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.(σχετ. η αριθμ. 12338/18-7-13 απόφ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου)

262: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης αναβάθμισης συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Λευκάδας.

263: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναπροσαρμογής τελών ηλεκτροφωτισμού για την Τ.Κ Αλεξάνδρου, κατόπιν απόφασης της Ο. Ε.

264: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

265: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Βασιλικής για την εγκατάσταση Αυτόματης Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ) από την Τράπεζα Πειραιώς.

266: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του δικηγόρου Αθηνών Σπυρίδωνος Φλογαϊτη μέλους της «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης-Σιούτη Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι». (σχετ. η αριθμ. 280/12 απόφαση Ο.Ε.).

267: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας.

268: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

269: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης πενήντα δύο (52) μοτοποδηλάτων στην εταιρεία «Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» στο Νυδρί Λευκάδας.

270: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης είκοσι (20) δίκυκλων και τριών (03) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50cc, ιδιοκτησίας Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Αριστοφάνη στο Νυδρί Λευκάδας.

271: Απόφαση Δ.Σ για την έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

272: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό 1ου εξαμήνου λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

273: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης αίθουσας κάτω από το Δημαρχείο Νυδρίου στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

274: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ».

275: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «ΤΟΙΧΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΑΖΑΡΑΤΑ- ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ».

276: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας- έως 04-11-2013- του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δήμου Λευκάδας», αναδόχου «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

277:  Έκδοση ψηφίσματος για τις εξελίξεις στο χώρο της Παιδείας.

278: Έκδοση ψηφίσματος για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

279: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

280: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου στον Επίσκοπο Τ.Κ. Αλεξάνδρου, εμβαδού 38,05 τ.μ., για δημιουργία πρόσβασης στο δημοτικό αντλιοστάσιο ύδρευσης.(σχετ. η αριθμ. 12338/18-7-13 απόφ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοικ. Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου).

281: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013 (σχετ. η αριθμ. 181/2013 απόφαση Ο.Ε. ).

282: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τη δημιουργία ενιαίας πλωτής μονάδας 40 στρεμμάτων εκτροφής μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Βαθύ Λιμιόνι» Καλάμου και αύξηση δυναμικότητας από τους 460 στους 575 τόνους , προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου- Γεν. Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων-Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Ιονίου-Τμήμα Γεωργικών Εκμ/σεων και Αλιείας.

283: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης για το έργο «Κέντρο Πολιτισμού Καρυάς».

284: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Κέντρο Πολιτισμού Καρυάς» στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων 2007-2013», Άξονας Προτεραιότητας 09 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», παραγρ. 2.1 «Πολιτιστική κληρονομιά» και ορισμός υπεύθυνου πράξης.

285: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» που εδρεύει στη Λευκάδα. (σχετ. η αριθμ. 305/12 απόφαση Ο.Ε.).

286: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, της δικηγορικής εταιρείας «Θεριανός-Τζεφριού και Συνεργάτες» που εδρεύει στη Λευκάδα. (σχετ. η αριθμ. 209/13 απόφαση Δ.Σ.).

287: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ρύθμιση οφειλών της ΕΤ.ΑΝΑ.Λ προς το Ι.Κ.Α.

288: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας

289: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού Οικονομικού έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λευκάδας

290: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

291: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας

292: Λήψη απόφασης καθορισμού των τιμών προσδιορισμού της αξίας των κτισμάτων για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας

293: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναγραφή ονομάτων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης στο μνημείο πεσόντων της Τ.Κ. Καρυωτών

294: Ενημέρωση Δ.Σ. για την Ύδρευση και Αποχέτευση – Προτάσεις

295: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73Α)» κατά δύο μήνες, ήτοι έως 07-11-2013

296: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επέκτασης Φ.Ο.Π. στη Βασιλική στη θέση «Λειβαδάκια».

297: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Δ. Δ. Βλυχού», προϋπολογισμού 32.527,88 ευρώ.

298: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνία Οδών Πρόσβασης προς Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πόλης Λευκάδας», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ.

299: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 150,00 ευρώ ως δωρεά από τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. Λευκάδας στη μνήμη του συναδέλφου τους Κόγκα Διονυσίου, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου και αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

300: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση κατοικιών ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας στην οδό Κόνταρη.

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by