Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου ύδρευσης στο Φτερνό Λευκάδας.

102:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», αναδόχου εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

103:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεωργίου Βλάχου.

104:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών».

105:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1/1994 Αστυνομική Διάταξη (ΦΕΚ 178/τ.Β΄/1994).

119:Απόφαση Δ.Σ. για αίτηση χρηματοδότησης της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, στην πρόσκληση «"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων", με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας".

120:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης εφτακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (700.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω ένταξης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας δήμου Λευκάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.

121:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ», αναδόχου Αλέξανδρου Ν. Γέροντα.

122:Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας».

123:Απόφαση Δ.Σ. για εξέταση αίτησης θεραπείας κατά της υπ’ αριθμ. 356/24-9-2018 απόφασής του και λήψη επικαιροποιημένης απόφασης για «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό Φρυνίου Δ.Ε. Λευκάδας».124:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής – Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ.2 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

124:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής – Πόντι Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα Ο.Τ. 1 και Ο.Τ.2 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

125:Λευκάδας. Απόφαση Δ.Σ. για ανταλλαγή ιδιωτικού ακινήτου με ακίνητο στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου.

126:Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας εξαγορά ιδιωτικού ακινήτου στη θέση Βαγενή Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

127:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης σε τρίτο, εργασιών αποψίλωσης και κοπής αυτοφυούς βλάστησης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Λευκάδας.

128:Απόφαση Δ.Σ. παροχής σύμφωνης γνώμης ή μη, για αναγνώριση δρόμου ως κοινόχρηστου αγροτικού, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δ.Ε. Λευκάδας στη θέση «Καλντέρι ή Κάντερ Σκάλα» και «Κεντρώματα». (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

129: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης δημοτικού κτιρίου (Παλιό Λιοτρίβι), στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας.

130:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

131:Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση.

132:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού τριακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (393.600,00) από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του 2ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» της πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5004012 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

133:Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020- 2023 του Δήμου Λευκάδας.

134:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη, εισόδου - εξόδου οχημάτων ή απότμησης πεζοδρομίου, στην Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

135:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5029288 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 817Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΞΛ37ΛΕ-ΗΤΩ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

136:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Μεγανησίου " με κωδικό ΟΠΣ 5028098 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 770Π.Ε./28-3-2019 (ΑΔΑ ΨΚΝΤ7ΛΕ-5ΣΥ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

137:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

138:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές»(πρόσκληση VI: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»).

139:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ" Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας, προϋπολογισμού 15.000,00 €.

140:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ –ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

141:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α.(από Κάβαλο Τσουκαλάδες)& Β. (Από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας) Γ.(από Κοντάραινα προς Σελί)», προϋπολογισμού 45.797,29 €.

142:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

143:Απόφαση ΔΣ για την έγκριση υποβολής υποψηφιότητας για το Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στο Βραβείο «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2020».

144:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2019.

145:Απόφαση ΔΣ για ορισμό Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν. 1566/85) για το έτος 2019 (έως την λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής).

146:Απόφαση Δ.Σ. για απαλλαγή ποσού από τροφεία στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας.

147:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή και την διαγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019.

148:Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π στο Δήμο Λευκάδας.

149:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

150:Παραχώρηση χρήσης χώρου (δημοτικό κτηνιατρείο) του Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

151:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης κτιρίου και περιβάλλοντα χώρο παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κομηλίου στον Σύλλογο Απανταχού Κομηλιωτών και Φίλων "Η Παναγία".

152:Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

153:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.

154:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: " ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ", αναδόχου: EDRATEC ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

155:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

156:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ».

157:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.

158:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ" αναδόχου: "Μαρδας Β. - Συνοδινός Ν. - Κατοστάρας Η. Ο.Ε." προϋπολογισμού έργου: 38.273,73€.

159:Απόφαση Δ.Σ. για: α) ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό σχήμα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και β) συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο εταιρικό κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με δέκα (10) εταιρικές μερίδες των εκατό (100) ευρώ εκάστη και συνολικό ποσό συμμετοχής 1.000,00 ευρώ.

160:Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση ή μη άδειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

161:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

162:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, ιδίου κλάδου και κατηγορίας και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού, που απασχολείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α) .

163:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης εξακοσίων ενενήντα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (690.200,00€) από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο Δήμο Λευκάδας.

164:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας, με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης υδροφόρων οχημάτων στο Δήμου Λευκάδας.

165:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

166:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας της 1ης ΣΣΕ του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

167:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας.

168:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής στη δικηγορική εταιρία «Φλογαϊτης, Σιούτη & Συνεργάτες», κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ., όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04-09-2009).

169:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 3.246.286,99 €, αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

170:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης αποκατεστημένου ΧΑΔΑ για πυροπροστασία» προϋπολογισμού 6.992,16 €.

171:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 14.998,00 €.

172:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

173:Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση προς χρήση, ενός απορριμματοφόρου του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Μεγανησίου, λόγω έκτακτης ανάγκης.

174:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάρτηση της μελέτης επανέγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση) Δ. Λευκάδας σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπουργείων ΥΠΕΝ – ΥΠΠΟΑ.

175:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης σε τρίτο, εργασιών καθαρισμού χανδάκων στράγγισης παραπλεύρως αγροτικών δρόμων κάμπου Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων.

176:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019 & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

177:Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή αιτήματος – πρότασης στον Υπουργό Υγείας για την ονοματοδοσία του νέου Νοσοκομείου Λευκάδας σε Νοσοκομείο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ».

178:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

179:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 29/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση – τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 & του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019, του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.

180:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού οικονομικού έτους 2014.

181:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

182:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» περί έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2018.

183:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας που αφορά στην 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2019.

184:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2019 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων των ferry-boat στο λιμάνι της Δ.Κ. Νυδριού (σχετ. η υπ΄αριθμ. 5/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

185:Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης ή μη για χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Μαραντοχωρίου Δήμου Λευκάδας, στην ειδική θέση «Πόρτες», «Καστρί» και «Ελληνικά» (σχετ. η υπ΄αριθμ. 4/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

186:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων (σχετ. η υπ΄αριθμ. 6/2019 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

187:Απόφαση Δ.Σ. ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2018 στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

188:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας που αφορά στην έγκριση πινάκων εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020-2023.

189:Απόφαση Δ.Σ. για: 1) παράταση μίσθωσης ιδωτικών ακινήτων α) στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και β) στην Τ.Κ. Νεοχωρίου για στέγαση γραφείων της Τοπικής Κοινότητας και 2) παράταση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πηγαδησάνων) σε ιδιώτη.

190:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Σταύρου Τζούρου ΕΔΕ.

191:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ", αναδόχου Σταύρου Τζούρου ΕΔΕ.

192:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 84.984,06 €.

193:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΑΓΑΝΟΥ - ΠΑΝΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.299,84 €.

194:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου « ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ » και 2η συμπληρωματική σύμβαση, αναδόχου: Κ/Ξ «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P&C DEVELOPMENT S.A.».

195: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.

196:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2018-2019 λόγω ύπαρξης κενών θέσεων.

197:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας» (Α’ υποέργο της οριστικής μελέτης ΜΟΠΑΚ).

198:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εννιακόσια δώδεκα ευρώ (175.912,00 €) ένταξης του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017».

199:Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι»

200:Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας και απαλλαγή ποσού από τροφεία, την περίοδο 2018-2019.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by