ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Μεγανησίου για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013” για την υλοποίηση της πράξης: “ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ”.

302: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εξαίρεσης από απόσυρση οχημάτων άνω των 1400 cc του Δήμου Λευκάδας.

303: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας των οχημάτων του Δήμου Λευκάδας.

304: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων (παλιά στέγαστρα- πάνελ αλουμινίου) Δήμου Λευκάδας.

305: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) μοτοποδηλάτων στην εταιρεία «Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» στο Νυδρί Λευκάδας.

306: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης είκοσι (20) δίκυκλων και τριών (03) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50cc, ιδιοκτησίας Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Αριστοφάνη στο Νυδρί Λευκάδας.

307: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση εκμίσθωσης ισόγειου κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πηγαδησάνων. (σχετ. το από 22-8-2013 αίτημα Προέδρου Τ.Κ. Πηγαδησάνων)


308: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με έκθεση εσόδων-εξόδων Β’ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αριθμ. 180/2013 απόφαση Ο.Ε. )

309: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2013.

310: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάρτηση διορθωτικής πράξης της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Νυδρίου-Μεγάλου Αυλακίου

311: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάκληση ή μη της αριθμ. 25153/8-12-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ», ιδιοκτησίας Soler Pedraza Rene του Francisco στη συμβολή των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα, κατόπιν παραπομπής του από την Ε.Π.Ζ. ( σχετ. η αριθμ. 86/2013 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)

312: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κου Γαζή Αναστασίου

313: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας

314: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας για την εκτέλεση έργων σχολικής στέγης

315: Απόφαση  Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση του  έργου   “Αποκατάσταση ΧΑΔΑ νήσων Καλάμου και Καστού Δήμου  Λευκάδας”

316: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάκληση ή μη της αριθμ. 25153/8-12-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ», ιδιοκτησίας Soler Pedraza Rene του Francisco στη συμβολή των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα, κατόπιν παραπομπής του από την Ε.Π.Ζ. ( σχετ. η αριθμ. 311/2013 απόφαση Δ.Σ.)

317: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανανέωσης συμφωνητικού μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας

318:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Δικηγόρου Αθηνών Σπυρίδωνα Φλογαϊτη μέλους της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαίτης-Σιούτη Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι»

319:Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου στη θέση «Μαραγκάτα» που βρίσκεται στον Άγιο Πέτρο Δήμου Λευκάδας

320: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) μοτοποδηλάτων στην εταιρεία «Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» στο Νυδρί Λευκάδας.( σχετ. η αριθμ. 305/13 απόφαση Δ.Σ.)

321: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης είκοσι (20) δίκυκλων και τριών (03) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50cc, ιδιοκτησίας Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας. ( σχετ. η αριθμ. 306/13 απόφαση Δ.Σ.)

322: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 68/2013 απόφαση Δ.Κ. Λευκάδας)

323: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2014 κατά κατηγορία επαγγελμάτων.

324: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που χορηγούνται κατά κατηγορία επαγγελμάτων και ορισμός συγκεκριμένων ισάριθμων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2014.
 
325: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση «Δημοσάρι» Δ.Ε. Ελλομένου

326: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με επισκευές-συντηρήσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

327: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αντλιοστασίου Πολυκατοικιών», προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ

328: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5χ5 και γηπέδου Μπάσκετ Κοινότητας Καλάμου», προϋπολογισμού 122.685,00 ευρώ

329: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης ανάρτησης Πράξης Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Νυδριού-Μ. Αυλακίου και Πράξης Αναλογισμού Ζώνης Παραλίας

330: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ

331: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» προϋπολογισμού 88.041,00 ευρώ

332: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

333: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας

334: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας

335: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

336: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, World Travel Market στο Λονδίνο στις 04-07/11/2013 , PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 21-24/11/2013, στα περίπτερα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

337: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με έγκριση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Λευκάδας.( σχετ. η αριθμ. 4/13 απόφ. Ε.Ε. και η αριθμ. 3/13 γνωμοδότηση Δ.Ε.Δ.)

338: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση προμελέτης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων (επέκταση και συμπλήρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)» και τευχών δημοπράτησης του έργου.

339: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων», την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013» και ορισμός υπεύθυνου πράξης

340: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
 

341: Απόφαση Δ.Σ. για ονοματοθεσία νέας πλατείας στην οδό Υπ. Αθανασίου Κατωπόδη, σε πλατεία Αγωνιστή Αποστόλου (Λάκη) Σάντα.

342: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ για λειτουργικές ανάγκες στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

343: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου από την οδό Ι. Μελά, έμπροσθεν Ε.Τ.Ε. στην νέα πλατεία επί της οδού 8ης Μεραρχίας με καθέτους τις οδούς Λ. Βύρωνα και Θ. Κολοκοτρώνη , του εκμισθωτή Ζώγκου Βασιλείου του Σπύρου

344: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής χρηματικών δωρεών

345: Απόφαση Δ.Σ. για εκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της

346: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με έγκριση παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας του χρονοδιαγράμματος του Έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε.

347: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 30.559,56 ευρώ

348: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού στο Ρέμα Ζαραντώνη στο Περιγιάλι», προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ.

349: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013.

350: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2013

351: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία πλωτού μέσου υποστήριξης θεμάτων υγείας, ταχύπλοου ασθενοφόρου σκάφους για το νησί Καστός


352: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία πλωτού μέσου υποστήριξης θεμάτων υγείας, ταχύπλοου ασθενοφόρου σκάφους για το νησί Κάλαμος

353: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία αυτοκινούμενου μηχανήματος θραύσης και τεμαχισμού ξύλων για το νησί Κάλαμος.

354: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διάθεσης απαραίτητου κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία οχήματος τύπου VAN για χρήση ασθενοφόρου για το νησί Κάλαμος

355: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 155.875,74 ευρώ

356: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επέκτασης δικτύου ρεύματος για την ηλεκτροδότηση του καινούργιου προκατασκευασμένου νηπιαγωγείου στο Νυδρί Λευκάδας

357: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας

358: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Μαραντοχωρίου.(σχετ. οι αριθμ. 280/12 και 359/12 αποφάσεις Δ.Σ.)

359: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας για την υπογραφή συμβολαίου αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Αλέξανδρου, θέση «Επίσκοπος».(σχετ. η αριθμ. 280/2013 απόφαση Δ.Σ.)

360: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Βασιλική-Πόντι Αγ. Πέτρου Ν. Λευκάδας στο ΟΤ 49. ( σχετ. η αριθμ. 101/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

361: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου προς αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

362: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-Διαπλάτυνση-Αντιστήριξη-Αποκατάσταση Μανδρών των Δρόμων Εντός Οικισμού στον Καστό Λευκάδας», προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.

363: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ», προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ

364: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή Ισόγειου Νηπιαγωγείου Νυδρίου, με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής», προϋπολογισμού 275.000,00 ευρώ, προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου

365: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Αναπαλαίωση –Συντήρηση Παλαιών Πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδος»

366: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Αναπαλαίωση –Συντήρηση Παλαιών Πηγαδιών στο Μεγανήσι Λευκάδος», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ

367: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 330.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας και Δικτύωση Χώρων Ενδιαφέροντος μέσω παλιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδος»

368: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Προσβασιμότητας και Δικτύωση Χώρων Ενδιαφέροντος μέσω παλιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδος», προϋπολογισμού 330.000,00 ευρώ

369: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 350.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδος»

370: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδος», προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ

371: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αποδοχής πίστωσης ποσού 100.000,00 ευρώ και κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου Wifi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου»

372: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Μελέτης και Τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου Wifi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ

373: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας

374: Ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Λευκάδας για το πολύνεκρο ναυάγιο Σύριων οικονομικών μεταναστών στην Πάλαιρο Αιτ/νίας.


375: Ψήφισμα του Δημ. Συμβουλίου Λευκάδας για τον πλειστηριασμό κατοικιών


376: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για το έργο “ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΣΩΤΗΡΩΣ”

377: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή ή μη δωρεάς προς το Δήμο Λευκάδας, ακινήτου που βρίσκεται στη θέση “Λινοβρόχι” του Κάστρου Επισκοπής Νήσου Καλάμου

378: Απόφαση Δ.Σ. για την αποδοχή ή μη δωρεάς προς το Δήμο Λευκάδας, ακινήτου που βρίσκεται στο Καλαμίτσι Δήμου Λευκάδας

379: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας <<ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΣ ΛΙΑΣΚΟΣ και  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ>>, και  της δικηγόρου Γιαννούλα Κουρεμάδα, σύμφωνα με την αρ.232/2013 απόφαση Ο.Ε.

380: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Κων/νου Κατηφόρη,, σύμφωνα με την αρ.213/2013 απόφαση Ο.Ε.

381: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση αμοιβής του δικηγόρου Κων/νου Κατηφόρη,, σύμφωνα με την αρ.234/2013 απόφαση Ο.Ε.

382: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση αποδοχής δωρεάς τμήματος δικτύου ύδρευσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κάλφογλου Κίμωνα-Αποστόλου στη θέση «Νέο Πηγάδι» Καβάλου Δήμου Λευκάδας. ( σχετ. η αριθμ. Πρωτ. 28142/1-10-2013 αίτηση του Κάλφογλου Κίμωνα-Απόστολου

383: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο Μεγάλο Αυλάκι Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Ελλομένου

384: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στον όρμο Συβότων Τ/Κ Ευγήρου Δ/Ε Απολλωνίων.

385: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μείωσης μισθωμάτων από εταιρεία VODAFON GREECE (θέσεις: Καρούλα-Πόρτο Κατσίκι-Αγραπιδούλη Σκάρων).

386: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 33/2013 απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με ύπαρξη αγροτικού δρόμου προϋφιστάμενου του 1923 που ξεκινάει από τον επαρχιακό δρόμο Λευκάδας-Νυδρίου στην περιοχή «Μεγάλη Βρύση» και καταλήγει στη θέση «Καθάρια-Ράχη» της Τ.Κ. Απόλπαινας.( σχετ. η αριθμ. 98/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

387: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διόρθωσης σφαλμάτων διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου στον οικισμό Κατούνας Λευκάδας, κατόπιν αιτήσεως της Τζεφρώνη Μαρίνας. ( σχετ. η αριθμ. 100/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

388: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διόρθωσης σφάλματος διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου στην εκτός οικισμού περιοχή Αγίας Μαρίνας Λευκάδας, κατόπιν αιτήσεως της Παρασκευής Κόγκα του Νικολάου. ( σχετ. η αριθμ. 102/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

389: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διόρθωσης σφάλματος διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου στην εκτός οικισμού περιοχή “Μισοράχη”Αλεξάνδρου Νικιάνας, κατόπιν αιτήσεως του Βρεττού Επαμεινώνδα ( σχετ. η αριθμ. 99/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

390: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με παραχώρηση βιβλίων

391: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Σύλλογο ΣΥΜΟΛ.

392: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

393: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας», υποβολή πρότασης και ορισμός υπαλλήλου για τη σύνταξη του τεχνικού δελτίου.

394: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

396: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για βράβευση ακτών με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες»για το έτος 2014

397: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση διενέργειας επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια κοντέινερς και οχημάτων μεταφοράς Δήμου Λευκάδας

398: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 107.415,61 ευρώ από επιχορήγηση Δήμου Λευκάδας από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» μέσω της «ΔΕΠΟΚΑΛ», για το Α’ τρίμηνο του 2013.

399: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή πίστωσης ποσού 14.500,00 ευρώ από επιχορήγηση Δήμου Λευκάδας από τους ΚΑΠ έτους 2013 για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» μέσω του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΙΔΙΚΟΙ –ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», για το Α’ τρίμηνο του 2013.

400: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο έργο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση» με στο «Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ» και συγκεκριμένα τη δράση Νο 3 «Οδηγό Πόλης», συνολικού προϋπολογισμού 21.961.750,00 ευρώ για τους 325 Δήμους της Χώρας, στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του Δήμου, και ορισμός υπεύθυνου Πράξης
 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by