ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1. Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας.

2. Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας.

3. Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη για υπεράσπιση του Σπυρίδωνος Κατωπόδη, πρώην δημοτικού Υπαλλήλου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 14ης/01/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

4: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016.

5: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

6: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.

7: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στη δικάσιμο της 9ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της Αικατερίνης Σύριου.

8: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο Μαρία Τζεφριού, μέλος της δικηγορικής εταιρείας Ιωάννης Θεριανός & Συνεργάτες, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στη δικάσιμο της 9ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της κλήσης της Αικατερίνης και Ιωάννας Καρφάκη.

9: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 19ης-2-2016, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της έφεσης του Ευάγγελου Μεσσήνη.

10: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση αγωγής έξωσης και χρέους του Χρήστου Λάζαρη.

11: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης του Γεωργίου Βελία, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 26ης-2-2016.

12: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης του Επαμεινώνδα Ροντογιάννη, Γεωργίου Ροντογιάννη και Φίλιππου Μεσσήνη, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 26ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

13: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης του Θεοδοσίου Βαγενά, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 26ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

14: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης Ελευθερίας Πολίτη, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο της 26ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

15: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Κώστα Κατηφόρη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και υποστήριξη της Έφεσής του κατά της αρ. 766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατά των Θειακού Γρηγόρη κ.λπ σχολικών φυλάκων, στη δικάσιμο της 19ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

16: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, Κώστα Κατηφόρη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και απόκρουση της αριθ. 89169/2015 κλήσης ως και της έφεσης των Θειακού Γρηγόρη κ.λπ. σχολικών φυλάκων και της αρ. 766/2009 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, στη δικάσιμο της 19ης-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

17: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής χρέους της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ, στη δικάσιμο της 22ας-2-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

18: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτας Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην δικάσιμο της 10-2-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή δικάσιμο κατά της απο 20-02-2012 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης 2225/2012 αίτησης ακύρωσης της Αθανασίας Σολδάτου , κατ' άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010.

19: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας.

20: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού μελών και συγκρότησης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ., και για απευθείας αναθέσεις προμηθειών καυσίμων και ελαιολιπαντικών, έτους 2016».

21: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Βασίλειο Αθανασίου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την δικάσιμο της 22ας/2/2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά εταιρείας με την επωνυμία: «ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

22: Ενημέρωση Ο.Ε. για 42 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά προστίμων Λιμενάρχη.

23: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αριθ. 820/2015 απόφαση του Εφετείου Πατρών.24:Ενημέρωση Ο.Ε. για την αριθ. 823/2015 απόφαση του Εφετείου Πατρών.

24: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αριθ. 823/2015 απόφαση του Εφετείου Πατρών.

25: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον Δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κατά της κλήσης με αριθμό 104/2014 και κατά του Φωτίου Μαχαίρα.

26: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον Δικηγόρο Ευστάθιο Σκλαβενίτη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κατά της κλήσης με αριθμό 105/2014 και κατά του Φωτίου Μαχαίρα.

27: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου Απολλωνίων Γεωργίου Λογοθέτη κατά την συνεδρίαση της 18ης-02-2016 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

34: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

35:  Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016

36: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

37: Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016.

38: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας

39: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.  Ελλομένου» προϋπολογισμού 14.998,53€

40: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καρυάς Σφακιωτών» προϋπολογισμού 14.999,54€.

41: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.  Λευκάδας» Προϋπολογισμού 17.999,81€

42: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου προς σύνταξη ειδικών πληρεξουσίων στους δικηγόρους Πολλάλη Δημήτριο, Πολλάλη Ηλία και Ζαμπέλη Βασιλική σχετικά με την σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς Παναγή Κομηνού

43: Απόφαση  Ο.Ε. για άσκηση ή μη προσφυγών κατά επιβολής προστίμων Λιμενάρχη

 44: Απόφαση  Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς ενός ελαστικοφόρου φορτωτή CASE SR 250  από την εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ»

45: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας

46: Απόφαση Ο.Ε. για την καταβολή στο ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών ποσού 20.128,06 ευρώ που αφορά εργαζόμενους στον πρώην Δήμο Απολλωνίων

47: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού   του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε.  Απολλωνίων» προϋπολογισμού 14.998,88 €

48: Απόφαση Ο.Ε. για την δημοπράτηση των οκτώ ενοικ. Δωματίων στην Τ.Κ. Αγ. Νικήτα  σε συνέχεια απόφασης  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας  και Ιονίου  σε προσφυγή του Φίλιππα  Αναστασίου κατά της με αριθ. 338/2015 απόφασης Ο.Ε. Δήμου  Λευκάδας

49: Απόφαση  Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για δικαστική εκκαθάριση της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.  ΟΤΑ»

50: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της αρ. 160/2015 απόφασης της Ο.Ε. ως προς την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας

51: Απόφαση  Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου, κατά Δημ. και Παν. Γράψα, ενώπιον του Δ/κού Εφετείου Πατρών

52: Απόφαση  Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, εναντίον της αγωγής της εταιρείας  με την επωνυμία: «Αφοι  Ναυροζόγλου Ο.Ε.» κατά την δικάσιμο της 21ης-3-2016

53: Ενημέρωση Ο.Ε. για τις αρ.233/2015 και 192/2015 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

54: Απόφαση  Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας, κατά εννέα κατηγορούμενων για κατάληψη δημοτικής έκτασης στο Αθάνι, αφενός  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, αφετέρου στον δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα Στραγαλινό, κατά την δικάσιμο στις 14/4/2016, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

55: Απόφαση  Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2016

56: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας

57: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αντλιών ύδρευσης για τον Δήμο Λευκάδας

58: Απόφαση Ο.Ε. για την δημοπράτηση των οκτώ ενοικ. δωματίων στην Τ.Κ. Αγ. Νικήτα  σε συνέχεια απόφασης  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας  και Ιονίου  σε προσφυγή του Φίλιππα  Αναστασίου κατά της με αριθ. 338/2015 απόφασης Ο.Ε. Δήμου  Λευκάδας (σχετ. η αρ. 48/2016 απόφ. Ο.Ε.)
 
 59: Απόφαση Ο.Ε. περί ένστασης κατά της αριθμ. 4293/09-03-2016 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια αντλιών ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας

60: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή σε ρύθμιση οφειλών του Δήμου.
 
61: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας
 
62: Απόφαση Ο.Ε. επί των ενστάσεων κατά του από 03-03-2016 Νο 2 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, του Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2016 της υπ΄αριθμ. 27757/22-12-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) διακήρυξης
 
63: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Λευκάδας

64: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

65: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού κτηρίου Συβότων, Τ.Κ. Ευγήρου, Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας
 
66: Ενημέρωση Ο.Ε. για προσφυγές κατά προστίμων Λιμενάρχη, και τυχόν άσκηση  ή μη αυτών

67: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Παναγιώτη Γληγόρη, για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 14ης-4-2016\
 
68: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας
 
69: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης όρων και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια στολών ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας

70: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

71: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη εκμίσθωση χώρου αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου
 
72: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 1ης-4-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

73: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο Αικατερίνη Λούβρου, μέλος του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, για υπεράσπιση του Ρόκκου Στυλιανού, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 12ης-4-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

74: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης διανομής και σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας σε ακίνητο συνιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας και ΤΑΟΛ.

75: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας.

76: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με αίτηση Γκουνέλα Ηρακλή για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου.

77: Απόφαση Ο. Ε. . εκτός Η.Δ. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις Οδοποιίας Τ.Κ. Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού» κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)».

78: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας.

79: Απόφαση Ο.Ε.για την έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ».

80: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και ημερομηνίας δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Διαπλάτυνση – Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου Βαυκερής» προϋπολογισμού 17.000,00€ ».

81: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις Κοινωφελών Δικτύων Τοπικών Κοινοτήτων Αθανίου, Δραγάνου, Κομηλιού λόγω σεισμού στις 17-11-2015» προϋπολογισμού 840.000,00€.

82: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Δυτικού Άξονα» προϋπολογισμού 136.000,00€.

83: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοποιϊας Τ/Κ Αγίου Νικήτα λόγω σεισμού» προϋπολογισμού 49.998,59€

84: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά τη δικάσιμο στις 15-4-16 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

85: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά τη δικάσιμο στις 18-4-16 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

86: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, για προσδιορισμό προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτριωτέων ακινήτων και αναγνώρισης δικαιούχων ακινήτων της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλης Βασιλικής, ιδιοκτησιών Πολίτη Άννας του Θεοδώρου, Πολίτη Ευφροσύνης του Θεοδώρου και Σαμούρη Θεόδωρου του Νικολάου και Πολίτη Ηλία του Γεωργίου.

87: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στους δικηγόρους Όλυμπο Παρασκευά και Αγγελική Καλλέργη, σε εκκρεμή υπόθεση που υπάρχει κατά της αναγνώρισης αγωγής κυριότητας του Ανδρέα Κολυβά κ.λ.π σε σχέση με δημοτικό ακίνητο στη θέση Άγιος Αθανάσιος Φρυνίου.

88: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κατά της Ελένης Θερμού, Σταματίας Θερμού και Αναστασίου Θερμού, με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ.

89: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης λογαριασμού ως «καλώς έχει» του αρ. Β/12/16-2-2016 ΧΕΠ «καταβολή επιδόματος για την αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω του σεισμού της 17/11/15.

90: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης λογαριασμού «ως καλώς έχει» του αρ. (35Α/26-01-2016) Χ.Ε.Π. για οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων, για υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισμούς και εκ νέου έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για οδοιπορικά έξοδα.

91: Απόφαση Ο.Ε. για: α) την έγκριση και διάθεση πίστωσης και β) έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ - ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 17.000,00€.

92: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας,οικ. έτους 2016.

93: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Καλάμου και Καστού του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

94: Απόφαση Ο.Ε. περί εξέτασης ένστασης επί της διαδικασίας διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Λευκάδας και έγκρισης πρακτικών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

96: Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

97: Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 12.04.2016 για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου Συβότων Τ.Κ. Ευγήρου Δ.Ε. Απολλωνίων Λευκάδας

98: Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 12.04.2016 για εκμίσθωση χώρου του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Κ. Λευκάδας.

99: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση του έργου: « Δημιουργία υποδομών ύδρευσης –αποχέτευσης & ηλεκτροφωτισμού στις θέσεις τοποθέτησης οικίσκων σεισμοπλήκτων» πρ/σμού 12.290,00 € με το ΦΠΑ.

100: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή λιθοδομής και δικτύου αποχέτευσης ομβρίων Καρυάς» πρ/σμού 11.950,00 € με το Φ.Π.Α.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by