Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή λύσης του συμφωνητικού μίσθωσης του ισογείου καταστήματος της κοινότητας Πηγαδησάνων μετά από αίτημα του μισθωτή και έγκριση διαδικασίας εκ νέου εκμίσθωσης.

102:Απόφαση Δ.Σ. περί τρόπου καταβολής ασφαλιστικών(εργοδοτικών) εισφορών που αφορούν υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4554 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

103:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

104:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ - ΣΠΑΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 20.000,00 €.

105:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ - ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 €.

106:ΘΕΜΑ 13ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 6.999,76 €.

107:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ. ΔΡΥΜΩΝΑ», προϋπολογισμού 257.000,00 €.

108:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΕ ΕΩΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού 561.913,85 €.

109:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 9.992,16 €.

110:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

111:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ», προϋπολογισμού 7.199,27 €.

112:Γνωμοδότηση Δ.Σ. περί τρόπου υπολογισμού εισφοράς σε γη και χρήμα στην περιοχή εντός των ορίων οικισμών του σχεδίου πόλεως Νυδριού - Μ.Αυλακίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 6/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.), προς επικαιροποίηση προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

113:Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση

114:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του για την διοικητική παραλαβή του έργου: «Επείγουσες παρεμβάσεις Α φάσης για την αποκατάσταση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας της υφιστάμενης χάραξης της οδού προσπέλασης της ακτής στην περιοχή Γιαλού της Νήσου Λευκάδας.»

115:Απόφαση Δ.Σ.για έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

116:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο "Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου : Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος " με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.

117:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μεταφοράς έργων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

118:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 39/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) του Πνευματικού Κέντρου.

119:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού εκπροσώπου Δήμου Λευκάδας και του αναπληρωτή αυτού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων (Π.Ε.Δ. Ι.Ν.) για το υπόλοιπο της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, λόγω ανεξαρτητοποίησής του από τη δημοτική παράταξη «ΔΙΑΥΛΟΣ».

120:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 197/20 απόφαση Ο.Ε.).

121:Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ’ αρίθμ. 100/2020 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο οικονομικού έτους 2019, στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας.

122:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2020.

123:Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης οχημάτων, στη Δ.Ε. Ελλομένου.

124:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €.

125:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην Δημοτικών σχολείων) Νυδριού» προϋπολογισμού 41.436,31 €.

126:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας» προϋπολογισμού 150.800,00 €.

127:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Δ. Πλατυστόμων» προϋπολογισμού 12.964,00 €.

128:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

129:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 58.999,99 €.

130:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

131:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη λύση της έμμισθης εντολής δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την υπ΄ 2062/2019 απόφασης Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

132:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου: Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος " με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

133:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης τoυ Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

134:Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο "Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19" του ΥΠΕΣ συνολικής δαπάνης 214.598,26 ευρώ.

135:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 277/20 αποφ. Ο.Ε. & η υπ΄αριθ. 7/20 απόφ. Ε.Ε. ).

136: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

137:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου τέσσερα (4) του κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

138:Απόφαση Δ.Σ. για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

139:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του Δήμου Λευκάδας.

140:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση-συμπλήρωση όρων δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας κα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 700.000,00 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε.)

141:Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Αλεξάνδρου – οικισμό Νικιάνας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

142:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

143:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αντιπροσώπου-τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.).

144:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

145:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

146:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

147:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την διαγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020.

148:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 11/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

149:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 32.000,00 €.

150:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 €.

151:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020. (σχετ. η υπ΄αριθ. 12/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.).

152:Απόφαση Δ.Σ. κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

153: Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, ποσού 1.570.000,00 ευρώ και 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2020.

154:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθ. 139/2020 απόφασής του περί συγκρότησης Επιτροπής «Ελλάδα 2021» του Δήμου Λευκάδας

155:Αντικατάσταση μελών επιτροπής του Άρθρου 4 του Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (Αποφ. Δ.Σ.136/2020).

156:Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με το θέμα της υδροδότησης του Δήμου Λευκάδας.

157:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2020-2021.

158:Εκτός Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 18ης Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 16/2020 απόφαση της Δ.Ε.Π. που αφορά στην Γ' Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.

159:Ενημέρωση-συζήτηση Δ.Σ. για τις καταστροφές που προκάλεσε ο «ΙΑΝΟΣ» στη Νότια Λευκάδα.

160:Συζήτηση Δ.Σ. σχετικά με την «Εβδομάδα Κινητικότητας»

161:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

162:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

163:Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας» και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

164:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Δημοτικού Συμβούλου, δικαιούχου αποζημίωσης λόγω συμμετοχής του σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει βεβαίωσης μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκόμισε και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία του από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018).

165:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 23.500,00 €.

166:Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 19.793,88 €.

167:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Δήμου Λευκάδας, περιόδου 2020-2021.

168:Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού δόσεων για την εξόφληση οφειλής του Δήμου Λευκάδας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/18.

169:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας»..

170:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».

171:Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ.

172:Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

173:Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου της κοινότητας Καλάμου Λευκάδας, στο ΝΠΔΔ « Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης», για κάλυψη αναγκών του.

174:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 399/20 απόφαση Ο.Ε.)

175:Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

176:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

177:2ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 20ης Συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση ωραρίου εργασίας προσωπικού ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ),μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Λευκάδας για το διδακτικό έτος 2020-2021.

178:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ - ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ» προϋπολογισμού 584.000,00 €

179:Απόφαση Δ.Σ ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1 του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α/04.04.2018) για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων για το έτος 2021.

180:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

181:Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄αριθ. 435/2020 αποφ. Ο.Ε.).

182:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σχεδίου ψηφίσματος για το νέο Πτωχευτικό Κώδικα ( Ν. 4738/20).

183:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».

184:Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση χρήσεων γης στην περιοχή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης (περιοχή επέκτασης) τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του Δ. Λευκάδας, στο Ο.Τ. ΚΦ428, ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας.

185: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

186: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

187:Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

188:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την νέα εγγραφή νηπίων στον παιδικό σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας και Βρεφονηπιακό Σταθμό για την περίοδο 2020-2021.

189:Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή δωρεάν παραχώρηση προς χρήση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.

190:Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων Δήμου Λευκάδας στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών.

191: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου Μετόχου Δήμου Λευκάδας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Δεκεμβρίου 2020, της Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ με τον διακριτικό τίτλο «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.».

192: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας».

193:Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2021.

194:Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και υπουργικές αποφάσεις.

195:Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.

196:Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

197:Απόφαση Δ.Σ. για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το έτος 2021.

198:Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης για το έτος 2021.

199:Απόφαση Δ.Σ. για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2021.

200:Απόφαση Δ.Σ. για την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο «Δίκτυο του Συμφώνου των Δημάρχων» για το Κλίμα και την Ενέργεια.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by