Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 134/Α/15-02-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας καρτοκινητών, χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών υπηρεσίας ύδρευσης.

402:Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ «ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ» ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.470,53 €.

403:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού στην Νικιάνα κοιν. Αλεξάνδρου Δ.Ε. Λευκάδας.

404:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας κοινότητας Λευκάδας για καρουζέλ - ηλεκτροκίνητο τρενάκι – παιδικά παιχνίδια.

405:Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε.. Λευκάδας - Ελλομένου για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής έτους 2021.

406:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120lt, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 54.914,64 ευρώ με Φ.Π.Α. που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με 19659/12-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008601219 διακήρυξης, και κατακύρωσης αποτελέσματος

407:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 53.270,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους της με αριθμ. 16832/13-04-23021/ΑΔΑΜ:2PROC8474973 διακήρυξης

408:Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας για το έτος 2021, καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

409:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 74.400,00 €.

410:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας για λόγους πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 64.000,00 €.

411:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 54.287,00 ευρώ με ΦΠΑ.

412:Απόφαση ΟΕ για επικαιροποίηση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ29) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος για την υλοποίηση της πράξης: «Έργο αποκατάσταση τελικής κάλυψης και επανένταξης στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου στο σύστημα Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς στερεών αποβλήτων

413:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

414:Απόφαση Ο.Ε. για παράταση συμβάσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο Δήμο Λευκάδας, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοιού COVID-19.

415:Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ’1958/2020 απόφασης του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που δίκασε τη διαφορά στο δεύτερο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και της ΑΕ ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με το διακριτικό τίτλο ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΤΕΒΕ και συμμόρφωση του Δήμου Λευκάδας με την ανωτέρω τελεσίδικη απόφαση του Δ’ Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

416:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ αριθ’18/23/07/2015 προσφυγής του Rene Soler Pedraza που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και της με αριθ’πρωτ..11551/20-7-2015 απόφασης ανάκλησης άδειας λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας της με αριθμό 39/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας

417:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ αριθ’12/08/06/2015 προσφυγής του Rene Soler Pedraza που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και της με αριθμό 39/2015Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας .

418:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ αριθ’33/13/08/2014 προσφυγής του Rene Soler Pedraza που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και της με αριθμό αριθ’1020/18848/44Ε/13/8/2014 Απόφασης του Aν. Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λευκάδας .

420:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων για λόγους πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 74.400,00 €.

421:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Λευκάδας για λόγους πυροπροστασίας», προϋπολογισμού 64.000,00 €.

422:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E

423:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ»

424:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ" αναδόχου Ηλία Περδικάρη

425:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»

426:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ στο Π.Δ. 99/2017»

427:Απόφαση Ο.Ε. αποδοχής διαμορφωθείσας κατάστασης και περικοπής εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω ελαττωματικών εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

428:Απόφαση Ο.Ε. για εξουσιοδότηση δικηγόρου για άσκηση αίτησης αναστολής και αίτησης ακύρωσης, καθώς και για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

429:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 49.163,52 ευρώ με Φ.Π.Α.24%, για ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος.

430: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-επικαιροποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών για την ανασκαφή – ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Λευκάδας, Β΄ Φάση.

 

431:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σκοπιμότητας διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση τευχών δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Υποέργου 2 «Υλοποίηση υποστηρικτικών/συμπληρωματικών μελετών, παροχή τεχνικών υπηρεσιών και έκδοση αδειών / εγκρίσεων», συνολικού προϋπολογισμού 43.342,77 €, στο πλαίσιο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Ε.Π.«ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

432:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ.

433:Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης «Έλεγχος Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Λευκάδας»

434:Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση της υπ' αρ. 176/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στη μελέτη του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

435:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση τροποποίησης της ενταγμένης πράξης «Αποπεράτωση δημοτικού θεάτρου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5050690 ως προς τον προϋπολογισμό αυτής.

436:Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης – χώρος στάθμευσης οχημάτων στην θέση Πόρτο Κατσίκι κοιν. Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων.

437:Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Λευκάδας, έτους 2022.

438:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 133/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

439:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’ ΜΤ77/2021 αγωγής της Κωνσταντίνας Βαγενά για διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας με την διαδικασία της κατάθεσης των προτάσεων εντός εκατό ημερών.

440:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ AΓ234/2016 αγωγής της Ιωάννας Κούρεντα που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

441:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ ΠΡ 16/29-1-2020 προσφυγής της Ουρανίας Θ.Φωτεινού, Αλεξάνδρας Θ.Φωτεινού, Μαρίας Θ.Φωτεινού και Σταματέλου Ελένης συζύγου Θεόδωρου Φωτεινού, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.

442:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ AΓ13/2015 αγωγής της Αναστασίας Νομίδη, χήρας Νικολάου Καπουράλου, για την ίδια αλλά και για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου της Ιωνάθαν-Νικολάου Καπουράλου του Νικολάου , 2) του Ιωνάθαν –Νικολάου Καπουράλου, 3) της Μαρίας Καπουράλου ,4) της Ειρήνης –Ασπασίας Καπουράλου, 5) της Αικατερίνης Καπουράλου, 6) του Διονυσίου Καπουράλου, 7) του Σπυρίδωνος Νομίδη, 8) της Μαρίνας Νομίδη, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ Λιμεναρχείου Λευκάδας, Υπουργείου Οικονομικών Ναυτιλίας και Τουρισμού, Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.

443:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’145/16-09-2016 προσφυγής της Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ και ΣΙΑ ΟΕ» που στρέφεται κατά της με αριθμό 56/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας και της με αριθ’ πρωτ.15632/9/2016 απόφασης του Αντιδημάρχου Λευκάδας, του με αριθμό πρωτοκόλλου 56412/9517/5-8-2016 εγγράφου του Τμήματος Περιβάλλοντος Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και κάθε συναφούς πράξης της διοίκησης.

444:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ - ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ», με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

445:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00€ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 180095 .

446:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή οδών σχεδίου πόλης Επισκόπου - Νικιάνας» προϋπολογισμού 51.600,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

447:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»» προϋπολογισμού 74.000,00 ΕΥΡΩ

448:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 32.000,00 €

449:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 €

450:Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της με αριθμ. 394/2021(ΑΔΑ 660ΗΩΛΙ-0ΑΤ) απόφασής της σχετικά με έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου " Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών ΔΕ Απολλωνίων"

451:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 58.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

452:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%).

453:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 06.07.2021 για την παραχώρηση, τριών (03) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας παιδικών παιχνιδιών, καρουζέλ και ηλεκτροκίνητο τρενάκι.

454:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

455:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 2-7-21 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β - Υδρόμετρα για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, ο οποίος διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20302/2020 Διακήρυξης, ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωση αποτελέσματος

456:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

457:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 13-7-21 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το διαγωνισμό: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΒΙΟΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

458:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: "ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ", αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης–Βρ. Στέφας Ο.Ε.

459:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με Α/Α συστήματος 181519 προϋπολογισμού 200.000,00 με ΦΠΑ, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

461:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

462:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.05.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 117/21) αγωγής των Νικολάου Βρεττού κλπ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

463:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) αγωγής του Μάρκου Ροντογιάννη του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

464:Απόφαση Ο.Ε. επικαιροποίησης της αριθ. 290/2021 απόφασης της Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης εξαγοράς ακινήτου.

465:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας».

466:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση της δημοπρασίας που έγινε την 20η.07.2021 με σκοπό την μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών, για χρήση του ως χώρου στάθμευσης οχημάτων.

467:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 25/6/2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 21272/31-05-21/ΑΔΑΜ 21PROC008691981 διακήρυξης.

468:Απόφαση Ο.Ε. για 3η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»

469:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 246.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

470:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Δ.Ε. Λευκάδας - Σφακιωτών - Καρυάς» προϋπολογισμού 240.000,00 €.

471:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ και με Α/Α συστήματος 95041

472:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας», με προϋπολογισμό 110.411,67 € με το ΦΠΑ.

473:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με προϋπολογισμό 199.588,33 €.

474:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 139.999,99 € με το ΦΠΑ.

475:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 54.287,00 € (με ΦΠΑ 24%).

476:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

477:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», με προϋπολογισμό 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

478:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με αύξοντα αριθμό συστήματος 95066, προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.

479:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 και με αριθμ. πρωτ. 4460/25-5-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωση τους στο Δήμο Λευκάδας».

480:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης.

481:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 16-07-2021, 3-08-2021 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε . ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ - ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 49.104,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20870/27-05-2021/ΑΔΑΜ:21PROC008675699 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

482:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Λευκάδας.

483:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων).

484:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών( ΔΕ Φυλάκων).

485:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης εργατικού προσωπικού, μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 210 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143Α΄) και την περ. κ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85Α), έτους 2021.

486:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού βάσει προγράμματος ΟΑΕΔ (επιχορήγησης μακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών).

487:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

488:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 7/2021 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1oυ εξαμήνου 2021 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

489:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 30-07-2021 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00 € με Φ.Π.Α 24% και κατακύρωση αποτελέσματος.

490:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΟ», προϋπολογισμού 22.998,58 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

491:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ & ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

492:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ο ΠΚΜΝΕ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Μ. & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε.

493:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης από το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας για το διάστημα 2/8/2021 έως 2/9/2021.

494:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας έτους 2021, συνολικού προϋπολογισμού 94.889,40 € με Φ.Π.Α.24%.

495:Απόφαση Ο.Ε. για τον καθορισμό του αριθμού των σχολικών καθαριστών/τριών και των αντίστοιχων ωρών εργασίας τους στις σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by