ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Δ.Σ. για   συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ισχύ του άρθρου 11 του κανονισμού αποχέτευσης Δήμου Λευκάδας

102: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 104/15.4.2013 απόφασης του Δ.Σ. Λευκάδας στο ποσό του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 με το Δήμο Παξών για την υποβολή και υλοποίηση του τμήματος: «Ηλεκτροφωτισμός δικτύων με ΑΠΕ».

103: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Δήμου Μεγανησίου για την υλοποίηση της πράξης: «Ηλεκτροφωτισμός δημοσίων δικτύων με συστήματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΟΣΑΜΝ της Π.Ι.Ν.» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λευκάδας, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση στα Μικρά Νησιά της Π.Ι.Ν.» Άξονας 3 «Βελτίωση Υποδομών και ποιότητας ζωής» κατηγορία πράξης 3.3 «Προώθηση εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων»

104: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

105: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με πρακτικό επιθεώρησης ακατάλληλων ή ασύμφορων προς χρήση οχημάτων

106: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με αποδοχή πίστωσης ποσού 951.152,41 ευρώ και κατασκευής έργου: «Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και σύστημα μεταφόρτωσης – μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου στη Λευκάδα

107: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά  με έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Έργο αποκατάστασης ΧΥΤΑ και και σύστημα μεταφόρτωσης – μεταφοράς στερεών αποβλήτων Δήμου Μεγανησίου στη Λευκάδα

108: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση σύναψης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011.

109: Συζήτηση και λήψη απόφασης Δ.Σ. για το έργο: «Υποθαλάσσια Ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας

110: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Ανδρέα Δ. Στραγαλινού, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

111: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας: «Θεριανός –Τζεφριού & Συνεργάτες», κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).  

112: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Σ.Λούβρου, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

113: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Όλυμπου Παρασκευά, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

114: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς Δημητρίου Πολάλη, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

115: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09). 

116: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γεράσιμου Γαντζία, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 ΔΚΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009(ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).

117: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση (χωρίς μίσθωμα) δημοτικού ακινήτου  (μια αίθουσα στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρυάς) στον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ»

118: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση (χωρίς μίσθωμα) δημοτικού ακινήτου  (μια αίθουσα στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Καρυάς) στον «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΡΥΑΣ»
 

119: Aπόφαση  Δ.Σ. για παραχώρηση ενός τάφου στην οικογένεια της Χαράς Αραβανή του Ανδρέα (αριθ. 06/2014 απόφαση Τ.Σ. Καρυάς).

120: Απόφαση Δ.Σ. για την ανταλλαγή οικογενειακού τάφου Γραμματικόπουλου Απόστολου του Σπυρίδωνος, στο νεκροταφείο της πόλης της Λευκάδας, με παραχωρηθέντα χώρο προσωρινής ταφής

121: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθ. 441/2013 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2014.

122: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας: «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας: «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

123: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Λευκάδας.

124: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Λευκάδας.

125: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΥΩΤΩΝ».

126: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωτή αυτού στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων περιοχής Δήμου Λευκάδας  για την διετία 2014-2015.

127: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγοντα έργα Αποκατάστασης Παραλιακού Δρόμου Μικρού Γιαλού Πόρου» προϋπολογισμού 38.000,00 ευρώ.

128: Aπόφαση Δ.Σ. για εκμίσθωση χώρου στην περιοχή «ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ»  Τ.Κ. Αθανίου για χώρο στάθμευσης οχημάτων – Επαναληπτική Δημοπρασία.

129: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Αθανίου.

130: Απόφαση Δ.Σ. περί κοινόχρηστης δημοτικής οδού

131: Απόφαση Δ.Σ.  για επιβολή προστίμου για αυθαίρετη βόσκηση.

132: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για παράταση απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή «Γύρα» και «Λιμνοθάλασσα» του Δήμου Λευκάδας.

133: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός δημοσίων δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του Ο.Σ.Μ.Ν. της Π.Ι.Ν.» προϋπολογισμού 583.020,00 ευρώ.

134:   Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και ανάδειξη μονοπατιών Καλάμου και Καστού στο νομό Λευκάδας» προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ.

135: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης»  Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Δήμου Λευκάδας.

136: Απόφαση Δ.Σ.  για 5η παράταση προθεσμίας του υποέργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων» του έργου: «Αποχέτευση Παραλιακών Οικισμών Δήμου Ελλομένου».

137: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση 7ου Σ.Π. της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Νυδρί-Μ. Αυλάκι (Β΄ και Γ΄ κεφάλαιο)»

138: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δυο απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Λευκάδας.

139: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση αναμόρφωσης  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας.

140: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ου Σ.Π. της «Μελέτης  Εφαρμογής  Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Επισκόπου-Νικιάνας- Σωτήρος των Τοπικών  Διαμερισμάτων Αλεξάνδρου και Κατούνας του Δήμου Λευκάδας».

141: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ποσού 1.000,00 ευρώ από την εταιρεία MARNET ATE για ενίσχυση Κοινωνικού Παντοπωλείου

142: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Λευκάδας «Φίλανδρος» για την συνδιοργάνωση του 4ου  Ημιμαραθώνιου

143: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης του Γυμναστικού Συλλόγου Λευκάδας για την συνδιοργάνωση ημερίδας στίβου με την ονομασία  «4οι ΙΟΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ»

144: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνα σε ιδιωτικό χώρο στην κα Φέτση Ελένη του Θεοδώρου

145: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθ. 395/2012 απόφασης Δ.Σ. ως προς την παραχώρηση δημοτικού κοινόχρηστου χώρου για άσκηση υπαίθριου –στάσιμου εμπορίου-καντίνα στην κα BRZEZINKA  ANNA –MARIA του  MARIAN

146: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων Λευκάδας»

147: Απόφαση Δ.Σ. για επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων έτους 2014

148: Απόφαση Δ.Σ. για διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου

149: Απόφαση Δ.Σ. για διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για  τουριστική   και πολιτιστική  προβολή του Δήμου

150: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με στάθμευση οχημάτων στην οδό Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη (σχετ. αριθμ. 26/2014 απόφαση ΕΠΖ)

151: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με μονοδρόμηση τμήματος της οδού Αντ. Τζεβελέκη (σχετ. αριθμ. 27/2014 απόφαση ΕΠΖ)

152: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση Δημοτικού χώρου στην πλατεία της παραλίας Λευκάδας για διάφορες εκδηλώσεις

153: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρ/σμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, έτους 2014

154: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου Λευκάδας Ευσταθίου Σκλαβενίτη κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης  άρθρου 281 Κ.Δ.Κ.

155: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας

156: Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών Βιολογικού Καθαρισμού Πόλης Λευκάδας

157: Απόφαση Δ.Σ. για: α) έγκριση  επιχορήγησης του Αθλητικού Συλλόγου Λευκάδας «ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ» για την συνδιοργάνωση του 4ου Πράσινου Ημιμαραθώνιου Δρόμου, β)έγκριση επιχορήγησης του Γυμναστικού Συλλόγου Λευκάδας για την συνδιοργάνωση  ημερίδας στίβου με την ονομασία 4οι ΙΟΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ και έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ για συνδιοργάνωση του 2ου Τουρνουά Ανοίξεως Καλαθοσφαίρισης Κορασίδων-Νεανίδων

158: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Αικατερίνης Σ. Λούβρου κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/4/9/09

159: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2014

160: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων A’ τριμήνου 2014, σύμφωνα με την αρ. 106/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

161: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στην πόλη της Λευκάδας στη θέση «Πάλλα, από Αναπαύσεως έως  Πεφανερωμένης». Το ποσό 2.200,22 ευρώ θα δοθεί εξ ολοκλήρου από το Δήμο Λευκάδας

162: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας κου Ευστάθιου Σκλαβενίτη, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, άρθρο 281 ΚΔΚ όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09

163: Απόφαση Δ.Σ. για μεταβίβαση μετοχών «ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΕ» από την «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.» στην « Κ&G ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Α.Ε.»

164: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Άρδευσης Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ  στην θέση Παλαιά Αλυκή»

165: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Καλαμιτσίου»

166: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στα ΟΤ.1 και ΟΤ.2 (σχετ. αριθμ. 36/2014 απόφαση ΕΠΖ)

167: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ.71 (σχετ. αριθμ. 39/2014 απόφαση ΕΠΖ)

168: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας στο ΟΤ.10 (σχετ. αριθμ. 40/2014 απόφαση ΕΠΖ)

169: Απόφαση Δ.Σ. για την γνωμοδότηση αριθμ. 2/2014 Δ.Π.Ε. της αριθμ. 16/2010 Π.Ε. Ρυμοτομικού Σχεδίου Βασιλικής-Πόντης Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας(σχετ. αριθμ. 38/2014 απόφαση ΕΠΖ)

170: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αριθμ. 163/2002 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση της αριθμ. 2/2014 ΔΠΕ της αριθμ. 4/1995 ΠΕ

171: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Λευκάδας

172: Απόφαση Δ.Σ.   σχετικά με έγκριση ανανέωσης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Καντίνα) σε ιδιωτικό χώρο

173: Απόφαση Δ.Σ. για καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των εργαζομένων της υπηρεσίας καθαριότητας και ανακύκλωσης του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης  και Συντήρησης Πρασίνου  της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

174: Απόφαση Δ.Σ. για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης  των εργαζομένων στην υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

175: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη δημόσιας σύμβασης για μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων

176: Απόφαση Δ.Σ. για  την έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, για το έτος 2014

177: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με τον Δήμο Λευκάδας και τον Δήμο Μεγανησίου

178: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα- Αθλητισμός- Πολιτισμός- Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας

179: Ψήφισμα Δ.Σ. tτου Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Λευκάδας

180: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3Ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

181: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προσλήψεων προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις (σχετ. το αριθμ. Πρωτ. 18969/9-5-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών)

182: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, του  δικηγόρου Λευκάδας Χαλικιά Χρήστου (σχετική η αριθμ.7/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

183: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, της δικηγορικής εταιρείας «ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

184: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, της δικηγόρου Αικατερίνης Λούβρου

185: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, του δικηγόρου Λευκάδας Ανδρέα Στραγαλινού

186: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετική η αριθμ. 141/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

187: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, του του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετική η αριθμ.  110/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

188: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπως έχουν αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν.  3801/09, ΦΕΚ 163Α/4.9.2009 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.ι του ν. 3852/2010, του  δικηγόρου Λευκάδας Χαλικιά Χρήστου (σχετική η αριθμ. 3/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

189: Απόφαση Δ.Σ. για αίτημα συμβιβιστικής επίλυσης  της εταιρείας με την επωνυμία «Μάριος Λάζαρης και Σια Ο.Ε.»μετά του Δήμου Λευκάδας

190: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου: «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών»

191: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου: «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων»

192: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ στην εταιρεία «ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.» στο Κάθισμα Λευκάδας

193: Απόφαση Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους επιτροπής και ορισμού αναπληρωματικών μελών αυτής, για τον έλεγχο και την βεβαίωση παραβάσεων που αφορούν στη λειτουργία των παιδότοπων

194: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – Αποκατάσταση 1ου Λυκείου Λευκάδας»

195: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου «Κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

197: Aπόφαση Δ.Σ. για έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δημοτικού Λιμενικού  Ταμείου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014

198: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της από 3.1.2014 αίτησης της εταιρείας «Γαντζίας Δημήτριος Α.Ε.»μετά τις αριθμ. 232,233,234/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

199: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της από 26.2.2014 αίτησης των Γεωργίου και Δήμητρας Γαζή


200: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου « Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος στον Κάλαμο Λευκάδας»

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by