Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 74890 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ», προϋπολογισμού 483.870,97€.

302:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 15.000,00 € .

303:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 24-09-2018 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 (αρ.διακ.16760/21-08-2018) και κατακύρωση αποτελέσματος.

304:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 22-08-2018, 21-09-2018 και 25-09-2018 πρακτικών επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης (αρ.διακ.11380/6-06-2018) και κατακύρωση αποτελέσματος.

305:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

306: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75249 του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

307:Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «ANOΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ» πρ/σμού 9.999,48€ με το ΦΠΑ.

308:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή δωρεάς συνθετικού χλοοτάπητα και τεσσάρων (4) κλιματιστικών, από την εταιρεία: «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗΝΑΙ».

309:Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 1704/2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών τμήματος 1ου, που δίκασε την έφεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατά της 937/2016 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της Φωτεινής Χατζηβαρίτη του Δήμου Λευκάδας κλπ, για μη άσκηση αναίρεσης κατ’ άρθρο 72 περιπτ.ι. του Ν.3852/2010.

310:Ενημέρωση Ο.Ε. για την αριθ’ 321/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά με την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο της αγωγής της Ενορίας Αγίου Νικολάου.

311:. Απόφαση Ο.Ε. για μείωση των δημοτικών τελών στα πολιτιστικά σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στο Δήμο Λευκάδας και διαθέτουν ιδιόκτητο κτίριο.

312:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 2-10-2018 και 10-10-2018 πρακτικών επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφάλτου κλειστού τύπου (αρ. διακ. 16816/22-08-2018) και κατακύρωση αποτελέσματος

313:Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων δήμου Λευκάδας, με αριθμό Διακήρυξης 10844/31-05-2018, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος.

314:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στη με αριθμ.17522/30-08-2018 πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018, προϋπολογισμού 429.279,32 ευρώ με Φ.Π.Α. 24% , μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης.

315:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2018 της με αριθμ.4237/2018 Διακήρυξης με τον αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 55168,1, και κατακύρωση αποτελέσματος»

316:Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας της με αριθμ.17354/29-08-2018 διακήρυξης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου» Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος
317:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

318:Απόφαση Ο.Ε. περί νομιμοποίησης αγωγής δυνάμει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4447/2016, που έχει ασκηθεί κατά του Γεράσιμου Μελά και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, Τριμελούς Τμήματος την 24.10.2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο και ειδικότερα της με αριθ. καταχωρ. ΠΡ :48/6/8/2012 αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά του Γεράσιμου Μελά.

319:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

320:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ" προϋπολογισμού 22.000,00 € .

321:Απόφαση Ο. Ε. για παράταση απόδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής (Χ.Ε.Π.), ποσού 4.800,00 € για την αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

322:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» πρ/σμού 60.000,00 €.

323:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» πρ/σμού 42.000,00 €.

324:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" πρ/σμού 50.000,00 €.

325:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 120.700,00 €.

326:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» πρ/σμού 102.000,00 €.

327:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της τριτανακοπής του Δημητρίου Σκιαδαρέση που στρέφεται κατά της αριθ’349/2017 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας, του Ελληνικού Δημοσίου, της Σουζάνας Κατωπόδη, του Κωνσταντίνου Κατωπόδη, του Ευστρατίου Αραβανή, του Πέτρου Γαντζία και εισάγεται με τη διαδικασία της υποβολής των προτάσεων εντός των εκατό ημερών.

328:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου κατά του Ιωάννη και Γεωργίου Κατωπόδη που στρέφεται εναντίον της αριθ’ 4/2016 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λευκάδας στη συνεδρίαση της 11-1-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

329:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά των αριθ’ Α48/2018,Α49/2018 και Α70/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας .

330:. Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση των πρώην Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων Πραξιτέλη Σούνδια και Σκιαδά Ζωίτσας του Νικολάου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 29ης/11/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

331:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη(άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αίτησης ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας για τη βεβαίωση της μη συμμόρφωσης της με αριθμό Α610/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 7-12-2019 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή η ματαίωση δικάσιμο.

332:Ενημέρωση Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση έφεσης (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) κατά της αριθ’ Α128/2017, αποφάσεως του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας 

333. Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης έφεσης κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου Λευκάδας κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον Λιμενάρχη Λευκάδας για θέματα ναυαγοσωστών.

334:Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης άλλου ένδικου μέσου κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με τις οποίες απορρίφθηκαν εφέσεις του Δήμου Λευκάδας κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον Λιμενάρχη Λευκάδας για θέματα ναυαγοσωστών.

335:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγορική εταιρεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ-ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν τον Δήμο Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 9ης.11.2018 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εκδικάζεται η με αρ. κατάθεσης 8/2018 κύρια παρέμβαση της « ΕΤΑΔ ΑΕ» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά εκτός των άλλων και του Δήμου Λευκάδας που αφορά εκκρεμή εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο.

336: Απόφαση Ο. Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης δημοσιογραφικών θεωρείων και καθισμάτων κερκίδων με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού. ΜΕΛΕΤΗ.

337:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την δημιουργία Εγκαταστάσεων Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας, Δ.Ε. Ελλομένου, Δ.Ε. Απολλωνίων», εκτιμώμενης αξίας 26.847,51€ € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

338:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 29.882,52 € πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

339:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 76016 του έργου «Κατεπείγοντα αντιπλημμυρικά έργα περιοχών Αγίας Μαρίνας και Βαρδανίων», προϋπολογισμού 249.967,83€.

340:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 75992 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ - ΚΑΡΥΑΣ» , προϋπολογισμού 240.000,00€.

341:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» Προϋπολογισμού 39.000,00 € .

342:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑ» προϋπολογισμού 7.000,00 €.

343:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ».

344:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

345:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατεπείγουσα αποκατάσταση παραλιακού δρόμου Αγίου Νικήτα λόγω της θεομηνίας την 17η και 18η Ιανουαρίου 2018».

346: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

347:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού κατακύρωσης του έργου έργου «Επισκευές - αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Καλάμου – Καστού.».

348:Απόφαση Ο. Ε για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του A ‘ τμήματος του ΣτΕ προς απόκρουση της αίτησης αναίρεσης του Σπυρίδωνα Κουκουλιώτη που στρέφεται εναντίον της αριθ’ Α570/2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και κατά του Δήμου Λευκάδας στη συνεδρίαση της 17ης-2-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

349:ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθ. 47ης/2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας

350: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στην με αριθμ.17522/30-08-2018 πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του Προσώπων έτους /2018 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και χωρίς τροποποίηση των όρων υπ΄αρ.4237/2018 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

351:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019.

352:: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 31-10-2018 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ.20805/15-10-2018 διακήρυξης».

353:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ.17350/29-08-2018 διακήρυξης.

354:Απόφαση Ο. Ε. . για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών για το έτος 2018 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

355:Απόφαση Ο. Ε. για ολοκλήρωση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των μελετών α) «Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και β) μελέτες για τη δημιουργία εγκατάστασης Πράσινων Σημείων στις Δ.Ε. Λευκάδας Ελλομένου και Απολλωνίων», λαμβάνοντας υπόψη τα με αριθμό 1164 - 1165/30-10-2018 έγγραφα του ΤΕΕ τμήματος Ηπείρου περί ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ.

356:Απόφαση Ο. Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 7.000,00 € .

357:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ" .

358:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Στερεωτικές επεμβάσεις- Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς»

359:Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα τριών μηνών και συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

360: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά για έγκριση και νομιμοποίηση της αριθ’59/2018 ανακοπής και της από 29-10-2018 αίτησης προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης του άρθρου 731 Κωδ.Πολ.Δ από το Δήμο Λευκάδας και εκπροσώπησης αυτού ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 16-11-2018 και σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

361: Απόφαση Ο.Ε. για 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

362:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ασφάλισης οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου του Δήμου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020, με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό όρων διαγωνισμού.

363:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκποίηση κατεστραμμένων υδρομέτρων.

364:Απόφαση Ο. Ε. για ολοκλήρωση συγκρότησης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών της Μελέτης «Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμό 1222/08-11-2018 έγγραφα του ΤΕΕ τμήματος Ηπείρου περί ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ.

365:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΥΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» πρ/σμού 57.000,00€ .

366:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ» πρ/σμού 49.998,24 € .

367:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» πρ/σμού 310.000,00 € .

368:Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με την αριθ. 939/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 300/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο "Έργα Διαμόρφωσης Δημοτικών Οδών Περιοχής Αγ. Μηνά Πόλης Λευκάδας".

369:Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με την αριθ. 955/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ΄αριθ. 294/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο "Ενίσχυση Ύδρευσης Νήσων Καλάμου - Καστού με Υποθαλάσσιο Αγωγό".

370:Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με την αριθ. 1001/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 299/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ».

371:: Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019.

372:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ".

373:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 739/Α/02-08-2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

374:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Ευσταθίου Βλάχου του Ιωάννη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 11ης.12.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 114/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

375:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδού Ασπρογερακάτα - Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.800.000,00€.

376: Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019.

377:Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με τις αρ. 937 και 991/2018 αποφάσεις της ΑΕΠΠ, που αφορούν στην υπ. αριθ. 301/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ».

378:Απόφαση Ο.Ε. για συμμόρφωση με την αριθ. 977/2018 απόφαση της ΑΕΠΠ, που αφορά στην υπ. αριθ. 306/2018 απόφαση της Ο.Ε. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ».

382:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» προϋπολογισμού 30.000,00€ και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης.

383:Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2019, με τους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» και «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας.

384:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων και εργαλείων πράσινου Δήμου Λευκάδας για τα έτη 2019-2020, της υπ. αριθμ. 23297/14-11-2018 διακήρυξης, και ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου.

385:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια MEΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018, της υπ. αριθμ. 17350/29-08-2018 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος.

386: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των όρων διακήρυξης, ως προς τον πρ/σμό της μελέτης και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

387:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αποκατάστασης Δημοτικού Κινηματογράφου ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

388:Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 19.793,88€ με το ΦΠΑ.

389:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στις Δικηγόρους του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη και Αικατερίνη Τσερέ από κοινού ή κάθε μια χωριστά για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στη δικάσιμο της 11ης/12/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της έφεσης του Φίλιππου Μεσσήνη που στρέφεται κατά της 19/2017 οριστικής απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά των Δήμου Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΠΕΔΙΝ.

390:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010) αφενός για νομιμοποίηση και έγκριση της από 7/11/2018 και αριθμό κατάθεσης 136/2018 κύριας παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας και αφετέρου παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της Τριτανακοπής του Δημητρίου Σκιαδαρέση που στρέφεται κατά της αριθ’349/2017 αμετάκλητης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, του Δήμου Λευκάδας, του Ελληνικού Δημοσίου, της Σουζάνας Κατωπόδη, του Κωνσταντίνου Κατωπόδη, του Ευστρατίου Αραβανή, του Πέτρου Γαντζία και εισάγεται με τη διαδικασία της υποβολής των προτάσεων του Νέου Κώδικα Πολ.Δικ.

391:Απόφαση Ο.Ε. περί μη άσκησης προσφυγής κατά του με αριθμ πρωτ. 2272/2018 πρωτοκόλλου περί επιβολής προστίμου ύψους 12.564,10 ευρώ της Κτηματικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη προβλήτας στα Σύβοτα Λευκάδας σε συνδυασμό με το με αριθμ. 10/2018 πρωτόκολλο κατεδάφισης της αυτής υπηρεσίας.

392:Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων έτους 2019, καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

395:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ » προϋπολογισμού 42.000,00 €.

396:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 €.

397:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ » προϋπολογισμού 60.000,00 € .

398:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΛΥΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΛΥΧΟΥ» πρ/σμού 20.000,00 €.

399:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση πηγαδιών & διαμόρφωση πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου» πρ/σμού 30.000,00 €.

400:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ» πρ/σμού 52.000,00€.

401:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» πρ/σμού 7.000,00 €.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by