ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες» κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 101/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
 
202: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου & Δημοτικών Συμβούλων για εκτέλεση υπηρεσίας
 
203: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση  έναντι ανταλλάγματος  , απλής χρήσης αιγιαλού  - παραλίας  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας  σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τ Β)
 
204: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
205: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 112.800,00€, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 
 
206: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιόνιων  Νησιών – Περιφ. Ενότητα Λευκάδας  και του Δήμου Λευκάδας για το έργο « Βελτίωση  Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας Πλάτωνας Γρηγόρης» 
 
207: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ»
 
208: Απόφαση Δ.Σ. για  αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου
 
209: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης με δίμηνη σύμβαση
 
210: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων

211: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση δαπανών φιλοξενίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, της ακολουθίας του, της ασφάλειας και των επίτιμων καλεσμένων από 3 έως 6 Ιουνίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Δήμου Λευκάδας, και διάθεση σχετικών πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

212: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση δαπανών φιλοξενίας εκπροσώπων θεσμικών και επιστημονικών φορέων για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
213: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης στον Δήμο Λευκάδας και διάθεση σχετικής πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
214: Απόφαση Δ.Σ. για  ανάκληση της αριθμ.149/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λευκάδας 
 
215: Απόφαση Δ.Σ. για   διαγραφή  νηπίου και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λευκάδας
 
216: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς και τον  Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2017-2018
217: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση προαυλίου χώρου στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Φρυνίου στη Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» με σκοπό την πραγματοποίηση συναυλίας στις 22/07/2017 της ορχήστρας της Φιλαρμονικής Ένωσης
 
218: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Τσουκαλάδων για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων
 
219: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ», προϋπολογισμού 11.999,03 €
 
220: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.731,00 €
 
221: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ Δ.Δ. ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 11.992,00 €
 
222: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 17.000,00 €
 
223: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του  έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 € 
 
224: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 71/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 2η αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού έτους 2017
 
225: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
 
226: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2016
 
227: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ "ΑΗΔΟΝΑΚΙ" ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 €
 
228: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 584.000,00 €
 
229: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση επικαιροποίησης  τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
 
230: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό  θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
231: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση χώρου στην περιοχή «ΡΟΥΔΑ»  Τ.Κ. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου για χώρο στάθμευσης οχημάτων

232: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση του ιχθυοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

233: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης μέσω διαδικασίας δημοπρασίας, της παραγωγής αυγοτάραχου από τα δημοτικά ιχθυοτροφεία

234: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης δημοτικών ακινήτων στη θέση «Καρυά» και «Κουτσούνα» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου

235: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικής

236: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

237: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ»
238: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: K/Ξ  ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ

239: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ.  ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.980,28 €

240: Απόφαση Δ.Σ. για   συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.999,18 €

241: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της υπ αριθ. 172/2017 απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας

242: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή  νηπίων και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας

243: Απόφαση Δ.Σ. για  συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 181/2017 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
 
244: Απόφαση Δ.Σ. για συμβολικό κλείσιμο του Δήμου, στις 22-6-2017 σε ένδειξη συμπαράστασης στους εργαζομένους συμβασιούχους που θίγονται από την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την συνταγματικότητα των διατάξεων παράτασης των συμβάσεων καθαριότητας
 
245: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 225/2017 απόφασης Δ.Σ. περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017
 
246: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου Λευκάδας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΟΚΑΛ) για το πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών
 
247: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση & διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας,  οικονομικού έτους 2017
 
248: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών της επιχείρησης «Πέτρος Γαντζίας Α.Ε.» στη θέση «Λιβαδάκι» Τ. Κ. Βλυχού
 
249: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα  «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ» που εκπονήθηκε και συντάχθηκε από τον μελετητή  κ. Σπυρίδωνα Σούνδια, Δασολόγο, κάτοχο πτυχίου μελετών Α΄ τάξης στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)
 
250: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Mάντζιου Κων/νου
 
251: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.»
 
252: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ» 
 
253: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατ' εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09)
 
254: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου & Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσίας
 
255: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ.  και σύσταση νέων θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94Α΄)
 
256: Απόφαση Δ.Σ. για απασχόληση προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017
 
257: Επικαιροποίηση αποφάσεων Δ.Σ. σχετικά με  τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας Τομέας Ι, στις ιδιοκτησίες Ελένης Καββαδά και Γρηγορίου Μπουρσινού στον ιστορικό τόπο παλαιάς πόλης και στο οικοδομικό τετράγωνο 305 επέκτασης σχεδίου πόλης (σχετ. η αρ. 27/17 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
258: Απόφαση Ε.Π.Ζ σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις για την καλοκαιρινή περίοδο 2017 λόγω των αυξημένων ακτοπλοϊκών δρομολογίων   των ferry-boat στο λιμάνι της 
Δ.Κ. Νυδριού (σχετ. η αρ. 28/17 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
 
261: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε δικαιούχους για το έτος 2017

262: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μισθωμάτων ακινήτων στη  Δ.Ε. Ελλομένου τα οποία χρησιμοποιεί  ο Δήμος Λευκάδας ως χώρους στάθμευσης οχημάτων

263: Απόφαση Δ.Σ  α) για έγκριση  συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2017, και β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

264: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Τζεβελέκη για εξυπηρέτηση-πρόσβαση ατόμων ΑΜΕΑ στο ύψος του χώρου στάθμευσης (πιάτσας) ΤΑΞΙ στην πόλη της Λευκάδας (σχετ η αριθ. 25/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

265: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου δημοτικού σε εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Αθανίου στην ειδική θέση «Σέλα»  (αρ. 26 /2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

266: Απόφαση Δ.Σ. τροποποίησης της υπ΄ αριθμ.535/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κ.λπ. καθώς και εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων –οχημάτων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017
 
267: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση προαυλίου χώρου του πρώην δημοτικού  σχολείου Φρυνίου στη Φιλαρμονική Ένωση «Άγγελος Σικελιανός» για την πραγματοποίηση συναυλίας στις 22.07.2017
 
268: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 
του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας

270: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση της υπ΄ αριθ. 116/2017 απόφασης Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών,  λόγω εσφαλμένης εγγραφής στοιχείων

271: Απόφαση Δ.Σ. για α) έγκριση τουριστικής προβολής του Δήμου με διαφημιστική 6σέλιδη καταχώριση στο περιοδικό travel magazine Θεσσαλονίκης και β) υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

272: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση  επιτροπής  οριστικής  παραλαβής  του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00€, αναδόχου: Ηλία Περδικάρη, ΕΔΕ

273: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ», αναδόχου: Βασίλειου Παπαλαμπίδη

274: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ

275: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ

276: Απόφαση Δ.Σ. για υιοθέτηση, αιτήματος συμπαράστασης του Δήμου Μήλου, που αφορά στην  συγκέντρωση υπογραφών για τη διεκδίκηση του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου

277: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου  για εκτέλεση υπηρεσίας
 
278: Απόφαση Δ.Σ.   για  την απόσυρση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης της πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002806

279: Απόφαση Δ.Σ.   για  υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 ««ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»  στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης- «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή μονάδας Προεπεξεργασίας απορριμμάτων και κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 6.912.015,51 €
 
280: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να τεθεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Λευκάδας η συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης  «IONIAN 3 X 3 BBALL» και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και Βεβαίωσης Νομιμότητας Δαπανών
 
282: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης  του έργου « Αποκαταστάσεις- Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Τ.Κ. – Δ.Ε. Ελλομένου», προϋπολογισμού 15.999,47 €
 
283: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου « Τσιμεντοστρώσεις δρόμων και κοινοχρήστων χώρων εντός οικισμού Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 25.998,34 €
 
284: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής βεβαιωμένων ποσών
 
285: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής Υποδομής & Οργάνων στο Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Λευκάδας
 
286: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των: 1) Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας, 2) Δήμου Λευκάδας, 3) Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, 4) Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, για την Διαδημοτική Συνεργασία Συνδιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων Λευκάδας, Μεγανησίου και Ακτίου-Βόνιτσας στη Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Δήμου Λευκάδας και Υγειονομική Ταφή του Υπολείμματος στον ΧΥΤ 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας
 
287: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση υψομετρικής μελέτης σχεδίου πόλεως Βασιλικής – Πόντης
 
288: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση διαγράμματος Εθνικού Κτηματολογίου, εντός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (Ιστορικός Τόπος), περιοχή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, Δ. Λευκάδας, μετά την αγωγή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
 
289: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΗΓΑΔΙΣΑΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), προϋπολογισμού 11.999,90 €
 
290: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 21/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου  Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017
 
291: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
292: Απόφαση Δ.Σ.  για  υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
293: Απόφαση Δ.Σ.  για  διαγραφές νηπίων από του Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας
294: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ», αναδόχου εταιρείας «Γ. & Ι. Βλάχος Ο.Ε.»
 
295: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.
 
296:Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου  για εκτέλεση υπηρεσίας
 
297:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας
 
298:  Απόφαση Δ.Σ.για Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 286/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον εκπρόσωπο του Δήμου στην  Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της σύμβασης
 
299:  Απόφαση Δ.Σ. για α)έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στην εκδήλωση του Αθλητικού Σωματείου «ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» διήμερου τουρνουά με τις ομάδες ΑΟ ΒΟΝΙΤΣΑ-ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2017  και β) έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017»
 
300:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 225/17 απόφ. Ο.Ε & η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφ. Ε.Ε.)
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by