ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Ο.Ε. για  έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικός απολογισμός για το Α΄εξάμηνο  του 2014 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

202: Απόφαση Ο.Ε. χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου κα Μαυρέττα Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Λευκάδας κατά του Ξενοφώντα Κοψιδά στη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων αυτού εναντίον του Δήμου Λευκάδας στις 5-9-2014

203: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2014

204: Απόφαση Ο.Ε. για  ορισμό δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της 5-9-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αίτησης του Φίλιππου Ρεκακάβα και Παναγιώτη Σκληρού που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας  κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010

206: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WI-FI και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου και την έγκριση διάθεσης πίστωσης

207: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων και την έγκριση διάθεσης πίστωσης

208: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδας

209: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για υπεράσπιση του κ. Μουρούτογλου Κων/νου, υπαλλήλου της Πολεοδομίας Λευκάδας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτ. Στερεάς Ελλάδας, στην συνεδρίαση της 21ης-10-14 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο

210: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, για υποστήριξη της από 30-7-2014 αίτησης αντικατάστασης πραγματογνώμονα του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά Ιωάννη Γλένη και Βασιλ. Βαρελη στην δικάσιμο της 19ης-9-2014

211: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών προς απόκρουση της από 14.2.2013 αγωγής της Ε.Ε. με την επωνυμία: Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις 27/10/2014

212: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε συμβολαιογράφο για σύνταξη πράξης άρσης κατάσχεσης αυτοκινήτου Δήμου Λευκάδας

213: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, υποστήριξης της από 19-12-2013 έφεσης του Δήμου, κατά Νικολ. Βερυκίου και Δημητρίου Βερυκίου, ενώπιον του Μον. Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη  δικάσιμο της 19/9/2014

214: Απόφαση Ο.Ε. περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση της πράξης: «e-Lefkas: Καινοτόμο Σύστημα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας».

215: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισμού

216: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στη Δ/Ε Λευκάδας για την απόθεση αδρανών υλικών

217: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση, μίσθωση, ή εκμίσθωση κινητών και ακινήτων των Δήμων & Κοινοτήτων

218: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο  του Δήμου Λευκάδας,  Μαυρέτας Καρύδη, για υποστήριξη της από 14-6-2013 και αριθ' κατάθεσης 3212/2013 έφεσης του Δήμου Λευκάδας ΕΝΩΠΙΟΝ  ΤΟΥ Ε' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ κατά της αριθ'253/2013 απόφασης του Β΄Τμήματος Του Διοικητικού Εφετείου Πατρών Ακυρωτικής διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 72 του Ν.3852/2013»

219: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών προς απόκρουση της από 8/7/2010 αίτησης ακύρωσης του Δημητρίου Γαντζία, κατά της απόφασης Επιτροπής αυθαιρέτων της Δ/νσης Πολεοδομίας Λευκάδας, στην δικάσιμο της 17ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο

220: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών προς απόκρουση της από 29/5/2007 και αρ. κατάθεσης 118/2013 προσφυγής του Δημητρίου Γαντζία του Ιωάννη, κατά του Δήμου Λευκάδας και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικών Αλλαγών, στην δικάσιμο της 17ης-10-14 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο

221: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών προς απόκρουση της προσφυγής του Νικολάου Ασπρογέρακα που στρέφεται κατά του Δήμου Ελλομένου, στην δικάσιμο της 17ης-10-14 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

222: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 55/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου

223: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 57/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

224: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 54/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο, ή ματαίωση,  ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

225: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 56/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

226: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 58/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

227:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 62/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

228: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 13/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

229: Ενημέρωση Ο.Ε. για τις αρ. 18/2014 και 19/2014 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, οι οποίες εκδόθηκαν με την διαδικασία των μικροδιαφορών

230: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου για άρση κατάσχεσης απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Λευκάδας με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 2504

231: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου στη Δ/Ε Λευκάδας για την απόθεση αδρανών υλικών

232: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την  αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων αιρετών

233: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2014

234: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικού μέλους στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών για το έτος 2014

235: Απόφαση Ο.Ε. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

236: Απόφαση O.E. επί υποβληθείσας ένστασης κατά των όρων της αριθμ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

237: Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά των όρων της υπ’ αριθμ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

238: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2014

239: Απόφαση Ο.Ε.  για ακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την εγκατάσταση ασύρματου δικτύου WI-FI και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου

240: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 61/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

241: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 59/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

242: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 63/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

243: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 16.2.2009 και αρ. κατάθεσης 60/09 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, κατά του Λιμενάρχη  και του Ελλ. Δημοσίου κατά τη δικάσιμο της 22ης-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς  Διοικ. Πρωτ. Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας

244: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για  παράσταση, εκπροσώπηση και υποστήριξη της από 12-3-2009 προσφυγής του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, που στρέφεται κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτ/σης Λευκάδας, στη δικάσιμο της 22-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

245: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικ. Πρωτοδικείου Λευκάδας για απόκρουση ανακοπής του Παναγιώτη Αραβανή, στην δικάσιμο της 22-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο

246: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητ. Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης της Ειρήνης Λάζαρη στην δικάσιμο της 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο

247: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητ. Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης της Ο.Ε. με την επωνυμία: Κολογγιός Ν-Χ  Ο.Ε. στην δικάσιμο της 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο

248: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη,για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Διοικητ. Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, για απόκρουση της προσφυγής του Κοντοπρία Κοσμά, κατά του Δήμου Λευκάδας στη δικάσιμο της 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο

249: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο της 22-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Διοικητ. Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, κατά της προσφυγής της Κούρτη Δημητρούλας, εναντίον του Δήμου Λευκάδας

250: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικού Λευκάδας, στη δικάσιμο της 22-10-2014, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο προς απόκρουση της αγωγής αποζημίωσης του Κατωπόδη Ιωάννη και της Α.Ε. Υιοί Κατωπόδη ΑΕ, κατά του Δήμου Λευκάδας

251: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο προς απόκρουση της αρ. 204/2009 αγωγής του Σπυρίδωνος Μπαρδάκη κατά του Δήμου Λευκάδας

252: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 22-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο προς απόκρουση της αρ. 25/11 προσφυγής του Σπυρίδωνος Μεσσήνη κατά του Δήμου Λευκάδας

253: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας στην δικάσιμο της 22.10.2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιμο, κατά της Μαρίας-Οσίας Μοναστήρογλου ενώπιον του Δ/κού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

254: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για υπεράσπιση των Κων/νου Βλάχου, Κων/νου Δρακονταειδή,  στην δικάσιμο της 21/10/2014 ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελ. Λευκάδας

255: Απόφαση Ο.Ε. για oρισμό Δικηγόρου  για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον  του Διοικητικού  Εφετείου Πατρών  στην δικάσιμο της 17-10-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς  απόκρουση της  από 1 Φεβρουαρίου 2011 αίτησης ακύρωσης του Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη κατά   του Υπουργού Περιβάλλοντος και  του Δήμου Λευκάδας κλπ. κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010

256: Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2014 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού

257: Απόφαση O.E. επί ενστάσεως κατά του από 06-10-2014 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25287/24-09-2014 διακήρυξη για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015

258: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικ. έτους 2014

259: Απόφαση O.E. για έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών για την επιτροπή αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25284/24-09-2014 διακήρυξη για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, και συγκρότησης αυτής

260: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας

261: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδος»

262: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κατάρτισης όρων διακήρυξης για το έργο: «Έργα αποκατάστασης τελικής κάλυψης και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου-περιοχή Σχίζα»

263: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 21-10-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορά στην παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. Πρωτ. 25284/2014 Διακήρυξης

264: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014

265: Απόφαση Ο.Ε. για αναπροσαρμογή μισθώματος, μετά από αίτηση του Ηρακλή Γκουνέλα, μισθωτή  χώρου στάθμευσης στο Πόρτο Κατσίκι

266: Απόφαση Ο.Ε. για κατάπτωση εγγυήσεων από δημοπρασίες αιγιαλού-παραλίας υπέρ Δήμου Λευκάδας, λόγω μη υπογραφής συμφωνητικών μίσθωσης και ορισμό υπολόγου

267: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας προς απόκρουση της από 11/07/2013 Έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά της αριθμ. 215/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και  του Δήμου Λευκάδας κατά την  δικάσιμο της 11ης-11-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο

268: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» των αριθ. 41,42/ 24.02.2014 ΧΕΠ  για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης των οδηγών, κλπ. σύμφωνα με τις αριθμ. 45,46/2014 αποφάσεις Ο.Ε.

269: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη, για άσκηση έφεσης ή μη κατά της αριθμ. 75/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικού Λευκάδας και κατά του  Ευάγγελου Ασπρογέρακα

270: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέττα  Καρύδη για υπεράσπιση των αιρετών Βλάχου Κων/νου, Δρακονταειδή Κων/νου κλπ. ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στις 18/11/2014

271: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη, για άσκηση ένδικων ή μη μέσων κατά  της αριθ. 20/2014 απόφασης (μικροδιαφορών)  Ειρηνοδικείου Λευκάδας

272: Απόφαση Ο.Ε. για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας

273: Απόφαση O.E. για εξορθολογισμό τιμολογίων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας

274: Απόφαση O.E. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισμού Αποχέτευσης

275: Απόφαση Ο.Ε. για αναπροσαρμογή μισθώματος, μετά από αίτηση του Ηρακλή Γκουνέλα, μισθωτή  χώρου στάθμευσης στο Πόρτο Κατσίκι

276: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, κα Μαυρέττα Καρύδη, για άσκηση έφεσης ή μη κατά της αριθμ. 75/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικού Λευκάδας και κατά του  Ευάγγελου Ασπρογέρακα

277: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προσφορών στο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την σίτιση του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2014-2015, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 25287/2014 διακήρυξης

278: Απόφαση Ο.Ε. για προσαρμογή των όρων διακήρυξης, του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας», σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 6 «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων, τύπου Α & Β στις ρυθμίσεις των Νόμων 4250/14, 4278/14 και 4281/14»

279: Απόφαση Ο.Ε. για προσαρμογή των όρων διακήρυξης, του έργου: «Προβολή της ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδος», σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 6 «Προσαρμογή των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων, τύπου Α & Β στις ρυθμίσεις των Νόμων 4250/14, 4278/14 και 4281/14»

280: Απόφαση Ο.Ε. για    έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Διαγωνισμού και Αξιολόγησης  που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς στον πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σίτιση του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τους όρους της με   25287/24-09-2014 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος

281: Απόφαση Ο.Ε. επί αιτημάτων υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση του Ν. 4257/14

283: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πίστωσης-έγκριση έκδοσης Χ.Ε.Π. (Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής) για την παροχή βοηθήματος Α’ Κοινωνικών Βοηθειών και ορισμός υπολόγου

284: Απόφαση Ο.Ε. επί αιτημάτων υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση του Ν. 4257/14

285: Απόφαση O.E. για έγκριση ανατροπής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πίστωσης

286: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. Έτους 2014

287: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό υπολόγου για έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής  για α) κάλυψη εξόδων κίνησης των οδηγών και μετακίνησης των οχημάτων εκτός Νομού για επισκευές στις πλησιέστερες αντιπροσωπείες και συνεργεία οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή και β) έλεγχο οχημάτων Δήμου από ΚΤΕΟ, επισκευή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας των ταχογράφων (ψηφιακών, αναλογικών) των οχημάτων και διάφορα μικροέξοδα (ζύγισμα κ.λπ.)

288: Απόφαση Ο.Ε. για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού που αφορά στα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

289: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας απόδοσης Χ.Ε.Π., υπολόγου Μικρώνη Κων/ντίας για παροχή προνοιακού βοηθήματος ( Α’ Κοινωνικών Βοηθειών) Σχετ: η αριθμ. 283/2014 απόφαση Ο.Ε.

290: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 18/11/2014 για το έργο: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας»

291: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση δημοπρασίας με ημερομηνία διενέργειας στις 25/11/2014 για το έργο: «Προβολή της ιστορικής διαδρομής στο Μεγανήσι Λευκάδος»

292: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας και δικτύωση χώρων ενδιαφέροντος μέσω παλαιών μονοπατιών στο Μεγανήσι Λευκάδας»

293: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής δημοπράτησης του έργου:  «Προβολή της ιστορικής διαδρομής στο Μεγανήσι Λευκάδος»

294: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση του άρθρου 5 του Κανονισμού Αποχέτευσης

295: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό δικηγόρων, προκειμένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 10ης  Δεκεμβρίου 2014, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 5634/2011 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων

296: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ»

297: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 732/29-07-2014 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

298: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

299: Απόφαση Ο.Ε. επί αιτημάτων υπαγωγής οφειλών στη ρύθμιση του Ν. 4257/14

300: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικ. Έτους 2014
 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by