ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη Δικηγορική Εταιρεία: Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αίτησης ακύρωσης με αριθμό 5634/2011 του σωματείου με την επωνυμία: «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού»
 
102: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού
διαγωνισμού του έργου " ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»
 
103: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του  από 20-4-2017 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το υποέργο" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" και κατακύρωση αποτελέσματος
 
104: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
105: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
106: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
 
107: Απόφαση Ο.Ε. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλέξανδρου και Κολυβάτων της Τοπικής  Κοινότητας Αλέξανδρου για το  έτος 2017
 
108: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής της Αργυρώς Μανωλίτση, με την διαδικασία των 100 ημερών
 
109: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αγωγής του ΟΑΕΔ, με την διαδικασία των 100 ημερών
 
110: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 566/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τυχόν χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου
 
111: Απόφαση Ο.Ε. για επανέγκριση των όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα-Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 50.000 € και καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου
 
112: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
113: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
114: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 42/Α/03-03-2017 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών
 
115: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης  και ημερομηνία δημοπράτησης ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.306.000,00 €
 
116: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
117: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
118: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
119: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
120: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
121: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας οχήματος Δημοτικής αστυνομίας και Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017
 
122: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 04.05.2017  για την  εκποίηση  των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας
 
123: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 04.05.2017  για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος  Τ.Κ. Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 
124: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης  ανοικτού διαγωνισμού και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ Δρυμώνα» πρ/σμού 257.000,00 €
 
125: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης  ανοικτού διαγωνισμού και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση "Πόντε" έως το Διοικητήριο» πρ/σμού 561.913,85 €
 
126: Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη αποδοχής κληρονομιάς εκ μέρους του Δήμου Λευκάδας της διαθήκης της Κουτσαννέλου Μαργαρίτας και ορισμός συμβολαιογράφου
 
127: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για υποστήριξη της από 18-11-2016 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της εταιρείας  με την επωνυμία: «Αφοι  Ναυρόζογλου Ο.Ε.» στη δικάσιμο στις 19-5-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας
 
128: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρετα Ν.Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον  του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, προς απόκρουση της από 23-10-2016  και αριθμό κατάθεσης 3732/2016 αίτησης  ακύρωσης του Βασιλείου Κοντομίχη προς  ακύρωση των υπ’αριθ’ 2/2016 και 3/2016 αποφάσεων της επιτροπής επιλογής δικηγόρου του άρθρου 43 παρ.2 περ.β του ν.4194/2013 στον Δήμο Λευκάδας 

129: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση δαπάνης για πληρωμή εφ’ άπαξ ποσού για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΙΚΑ Λευκάδας

130: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

131: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017

132: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραγωγή αυγοτάραχου έτους 2017
 
133: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Aνακατασκευή αργολιθοδομής και αποκατάσταση παραλιακού δρόμου λιμανιού Δ.Ε. Καστού»  πρ/σμού 5.999,89€ με το ΦΠΑ

134: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ" προϋπολογισμού 1.306.000,00 €  

135: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών για το έτος 2017, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)

136: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και υπεράσπιση του Κων/νου Αραβανή, πρώην Δημάρχου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 8-6-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας
 
137: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομιών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
138: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό  της Δικηγόρου  του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη , για υπεράσπιση του  πρώην Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας  Κωνσταντίνου Αραβανή  ενώπιον του  Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 30ης/05/2017  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

139: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017

140: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την καταβολή βοηθήματος για αντικατάσταση οικοσκευής και απλές επισκευαστικές εργασίες κύριας κατοικίας, στους σεισμοπαθείς της 17ης-11-2015
 
141: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών
 
142: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
143: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
144: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
145: Απόφαση Ο.Ε. για 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2017
 
146: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2017
 
147: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δωδεκάμηνης ρύθμιση οφειλών ποσού 7.624,67 €
 
148: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  στα πλαίσια του  διαγωνισμού του έργου:  «Αποκαταστάσεις ζημιών στους κοινοχρήστους δημοτικούς χώρους και δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας» και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
 
149: Απόφαση Ο.Ε. για ακύρωση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης και αποδέσμευσης πίστωσης οικονομικού έτους 2017 
 
150: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
151: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
152: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
153: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  στα πλαίσια του   συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:  «Επισκευή Γηπέδου Νυδριού» και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
 
154: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  στα πλαίσια του   συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:  «Στερεωτικές παρεμβάσεις-αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού
 
155: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής Πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 106.786,82 Ευρώ 
 
156: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Επισκευή με οδοστρωσία δημοτικής οδού πόλης Λευκάδας»  πρ/σμού  7.000,00€ με το ΦΠΑ
 
157: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Αποπεράτωση βάσεων οικίσκων στο Πόρτο Κατσίκι»  πρ/σμού 4.000,00€ με το ΦΠΑ
 
158: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ. 481/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου για την PEGASUS MAGAZINE PUBLICATIONS ΑΕ
 
159: Ενημέρωση Ο.Ε. για την αρ.  99/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών και τυχόν άσκηση αναίρεσης κατ’ αυτής
 
160: Ενημέρωση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 122/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (διόρθωση σε κτηματολόγιο)

161: Συζήτηση της από 19/6/2014 αίτησης της Ταμπιζύγου Ασημίνας, σχετικά με εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε με τον Δήμο Λευκάδας, κατόπιν των  αρ. 191224/47380/2014 εγγράφων του Συνηγόρου του Πολίτη

162: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την από 31-5-2017 αίτηση του κ. Στυλιανού Ρόκκου, πρώην Αντιδημάρχου Λευκάδας
 
163: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
164: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
165: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
166: Απόφαση ΟΕ  για έγκριση απόδοσης λογαριασμού ως «καλώς έχει» σχετικά με το αρ. Β64/31-5-2017 ΧΕΠ  «καταβολή επιδόματος για την αντικατάσταση οικοσκευής των δημοτών που επλήγησαν από το σεισμό  της 17/11/15»
 
167: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση έργου: «Διευθέτηση ομβρίων περιοχής Γυμνασίου-Περιφερειακού Νυδρίου»  πρ/σμού 7.500,00€ με το ΦΠΑ
 
168: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  του έργου «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ» προϋπολογισμού 158.000,00 € 
 
169: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 50.000,00€ 
 
170: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραγωγή αυγοτάραχου έτους 2017
 
171: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμήματος  αιγιαλού & παραλίας στην  Δημοτική  Ενότητα  Λευκάδας,  για το έτος 2017
 
172: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή «ΡΟΥΔΑ» Τ.Κ. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου,  για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων 
 
173: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για ανάθεση υπόθεσης σε δικηγόρο, συζήτηση έφεσης Δήμου Λευκάδας κατά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και κατά της με αριθμό 85/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αγρινίου
 
174: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, στις δικηγόρους του Δήμου, προς υπεράσπιση του Δημητρίου Βραχνούλα, υπαλλήλου του Δήμου,  κατά τη συνεδρίαση της 22ας Ιουνίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας
 
175: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
176: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου
 
177: Απόφαση Ο.Ε. για παραίτηση από την με αριθμό κατάθεσης 13/2017 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας
 
178: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ " προϋπολογισμού 30.000,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης
 
179: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ" προϋπολογισμού 80.000,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης
 
180: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   ανοιχτού διαγωνισμού του έργου " Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδρίου – Μ.Αυλακίου " προϋπολογισμού 100.000,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης
 
181: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
182: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
183: Απόφαση Ο.Ε.  περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του επαναληπτικού ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης έτους 2017 με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., της υπ’ αριθμ. 6458/04-04-2017 διακήρυξης
 
184: Απόφαση ΟΕ  για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. Λευκάδας-Απολλωνίων-Ελλομένου για τοποθέτηση ομπρελών-ξαπλωστρών-θαλασσίων μέσων αναψυχής
 
185: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
 
186: Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ’ 36/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και χορήγηση εντολής  στην  Δικηγόρο  Δήμου Λευκάδας  Καρύδη Μαυρέτα,  για άσκηση έφεσης   του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς  Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας,  κατά της αριθ. 36/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και  εναντίον της  Έρσης- Πηνελόπη Παλλαντίου, της  Θεοδούλας  Κτενά και Ολγας Κτενά
 
187: Απόφαση Ο. Ε.  για συγκρότηση επταμελούς  επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ " κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011)
 
188: Απόφαση Ο. Ε.  έγκριση των όρων διακήρυξης   ανοιχτού διαγωνισμού του έργου " ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ " προϋπολογισμού 138.620,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 
 
189: Απόφαση Ο. Ε.  για  έγκριση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Βλυχού
 
190: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
191: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
192: Απόφαση ΟΕ  για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμό υπολόγων και διάθεση πίστωσης
 
193: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά της υπ΄ αριθ. 11/2017 αγωγής της Αργυρής Μανωλίτση η οποία στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας 
 
194: Έγκριση βεβαίωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, για εγγεγραμμένες πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017
 
195: Έγκριση πρακτικού  Φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για τη δημοπράτηση της παραγωγής Αυγοτάραχου Περιόδου 2017
 
196: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
197: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
198: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας  για την εκμίσθωση  τμήματος   αιγιαλού παραλίας  Δ.Ε. Λευκάδας   για τοποθέτηση   θαλάσσιων μέσων αναψυχής
 
199: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
200: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by