ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

401: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος  και Αειφόρος Ανάπτυξη» για την υλοποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων περιοχής Βαρδανίων Δήμου Λευκάδας»
 
402: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΩΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 400.000,00 €
 
403: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση της υπ΄ αριθ. 117/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017
 
404: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 115.652,11 €
 
405: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 5.799,48 €
 
406: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΡΟΓΚΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ Τ.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ», προϋπολογισμού 6.999,50 €
 
407: Απόφαση Δ.Σ για υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 
408: Απόφαση Δ.Σ για παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου «Κ/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. – ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ
 
409: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 380.000,00 €
 
410: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός οικισμού περιοχή της Τ.Κ. Τσουκαλάδων (σχετ. η υπ΄ αριθ. αίτηση του κ. 10902/2017 αίτηση του κ. Σταματέλου Διονύσιου)
 
411: Απόφαση Δ.Σ για σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Βασιλικής και Τ.Κ. Κοντάραινας στην θέση  «Φάλαιρη» και «Βουκολομάνδρα» της Δ.Ε. Απολλωνίων (σχετ. η υπ΄αριθ. 4732/2017 αίτηση του κ. Κολυβά Ιωάννη)
 
412: Απόφαση Δ.Σ για σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ.Μαραντοχωρίου, στη θέση «Πέντε Αλώνια» (σχετ. η υπ΄αριθ. 5559/2017 αίτηση του κ. Διονύσιου Σκληρού)
 
413: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
 
414: Απόφαση Δ.Σ.   για  έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού  300.000,00 €

415: Απόφαση Δ.Σ. για  Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 4.3.4/ΕΥΔΠ_90(1η) στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης(ΠΑΑ)2014-2020, στη  Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»  για την υλοποίηση της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

416: Απόφαση Δ.Σ.   σχετικά με δέσμευσή του για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
 
417:Απόφαση Δ.Σ. για χρήση υλικών καταπτώσεων και δωρεάν μεταφοράς τους

418:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 147/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017
 
419:Απόφαση Δ.Σ. για καταβολή σε χρήμα της αξίας του γάλακτος και των ειδών ατομικής προστασίας που δεν χορηγήθηκε σε δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου κατά τα έτη 2014, 2015 και 2016, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν.4483/2017.
 
420:Απόφαση Δ.Σ περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας
 
421:Απόφαση Δ.Σ για μεταφορά χρέους από καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη σε καρτέλα χρεώσεων άλλου οφειλέτη λόγω λάθους χρέωσης υπόχρεου. 
 
422:Απόφαση Δ.Σ για επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.
 
423:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
 
424:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση  ανάθεσης εργασιών καθαριότητας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
 
425:Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων Δ.Κ. Λευκάδας στο Εμπορικό Επιμελητήριο Λευκάδας για στολισμό και διοργάνωση εκδηλώσεων Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018
 
426:Απόφαση Δ.Σ  για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών» 
 
427:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορά στην υπ΄αριθμ.10915/2017 σύμβαση
 
428:Απόφαση Δ.Σ για περί επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών»

429:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση  προσωρινής παραλαβής του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΥ»  προϋπολογισμού   230.000,00 €.
 
430:Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

431:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής  παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού  14.999,54 €.
 
432:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου  «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε.Δ.Ε
 
433:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», ποσό αρχικής σύμβασης 512.758,75 € με Φ.Π.Α.    
 
434:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €.
 
                                                  
435:Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΕΛΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΒΑΡΔΑ”», προϋπολογισμού  24.800,00 €.

436:Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΦΥΣΣΕΣ”», προϋπολογισμού  8.000,00 €.

437:Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΡΔΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ», προϋπολογισμού 10.000,00 €. 
 
438:Απόφαση Δ.Σ. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 33.922,40 για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

439:Απόφαση Δ.Σ για καθορισμό τελών καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018        (σχετ. η υπ΄ αριθ. 359/2017 απόφ. Ο.Ε.).

440:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης εφαρμογής, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «EΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ»,

441:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης και καθορισμός  τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»   

442:Απόφαση Δ.Σ για υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

443:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 121/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών, οικονομικού έτους 2018. 

444:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 122/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2018. 

445:Απόφαση Δ.Σ για  σύναψη σύμβασης με εταιρεία κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 /τ. Α΄/5-3-2004)).

446:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση Περιφερειακού Ιατρείου Δήμου Μεγανησίου»  προϋπολογισμού 380.000,00 €.

447:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη Ε.Δ.Ε.

448:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

449:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 171/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας»  που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017

450:Απόφαση Δ.Σ για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λευκάδα

451:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα & ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΡΚΑ».

452:Απόφαση Δ.Σ για  κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2018 (σχετ. η υπ΄αριθ.   11/2017 απόφ. Ε.Ε.)

454:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄ αριθ. 168/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ  «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας», που αφορά στην έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του, για το οικονομικό  έτος 2018

455:Απόφαση Δ.Σ για απόσυρση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» με κωδικό ΟΠΣ 5006072 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2: Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη (σχετ. η υπ΄ αριθ. 44/2017 απόφαση Δ.Σ.)

456:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 53.270,40 €.

457:Απόφαση Δ.Σ για υποβολή πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Πράσινο Ταμείο)  

458:Απόφαση Δ.Σ για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 10.383,40 € για την υλοποίηση της πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2017» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

459:Απόφαση Δ.Σ για  τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 384/2017 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου σχετικά με την  παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία δεματοποίησης αστικών αποβλήτων

461:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  2.750.303,12 €.

462:Απόφαση Δ.Σ για  συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,    προϋπολογισμού 84.984,06 €.

463:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  προϋπολογισμού 14.999,54 €.

464:Απόφαση Δ.Σ για   έγκριση   πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ», προϋπολογισμού  61.842,44 €.

465:Απόφαση Δ.Σ για  παράταση χρόνου παράδοσης για το υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της με αριθ.  26602/2016 Διακήρυξης

466:Απόφαση Δ.Σ για  Δ' κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για λειτουργικές δαπάνες έτους 2017

467:Απόφαση Δ.Σ (α) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2017, και (β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

468:Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίου και απαλλαγή  ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας.

469:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

470:Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με το θάνατο του ιστορικού Σπυρίδωνα Ασδραχά.
 
471:Απόφαση Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 28035/01-12-2017 2ης αίτησης διάλυσης της σύμβασης της μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) της Δ.Ε. Απολλωνίων (πρώην Δ. Απολλωνίων), Δ. Λευκάδας

472:Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον άξονα 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» για την υλοποίησης της πράξης: «Διαμόρφωση Πνευματικού ΚέντρουΔ.Ε. Σφακιωτών»

473:Απόφαση Δ.Σ για  παραχώρηση των οικοδομικών τετραγώνων 302 και 305ΚΦ στα Βαρδάνια από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Λευκάδας

474:Απόφαση Δ.Σ για  διόρθωση - συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 452/2017 απόφασης Δ.Σ. περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 14/2017 απόφαση Ε.Ε.). 

475:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τροποποίηση του σχεδίου πόλης Λευκάδας

476:Απόφαση Δ.Σ. περί έναρξης ή μη, όλων των απαραίτητων ενεργειών και ειδικότερα τη σύνταξη Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, για την οριοθέτηση του παλαιού οικισμού Καρυωτών

477:Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου στην εκτός σχεδίου περιοχή Καρυωτών της Τοπικής Κοινότητας Καρυωτών του Δήμου Λευκάδας

478:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση της υπ΄αριθ. 32/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να 
χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, για το οικονομικό έτος 2018

479:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση της υπ΄αριθ. 38/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ)  που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018

480:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση τροποποίησης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ», προϋπολογισμού 362.000,00 € χωρίς ΦΠΑ

481:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης ΣΣΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.- P & C  DEVELOPMENT S.A.

482:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών για το έτος 2018, με την διαδικασία του 
ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»
 
483:Απόφαση Δ.Σ περί διαγραφής ή επιστροφής, αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών

484:Απόφαση Δ.Σ για παράταση μισθωμάτων ακινήτων: α) στην Τ.Κ. Σπανοχωρίου για κάλυψη αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων, β) Στην Τ.Κ. Νικολή για στέγαση γραφείων της Τοπικής Κοινότητας, γ) στην περιοχή Μύτικα Αιτ/νίας για λειτουργία γεώτρησης και αντλιοστασίου

485:Απόφαση Δ.Σ για   έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017

486:Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
 
487:Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση  Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018
 
488:Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας

489:Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 474/2017  απόφασης Δ.Σ. περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 15/2017 απόφαση Ε.Ε.).

490:Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 86.800,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 109507/11-10-2017 ( ΑΔΑ: 60ΣΟ465ΧΙ8-2ΟΗ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΜΠ-022 συνολικής δαπάνης 86.800,00 ευρώ
 
491:Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 2.800.000,00 ευρώ σύμφωνα με την  υπ’ αρ. πρωτ. 109508/11-10-2017 (ΑΔΑ: 7ΥΩ9465ΧΙ8-ΜΨΠ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ – ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΕΠ-022 συνολικής δαπάνης 2.800.000,00 ευρώ

492:Απόφαση Δ.Σ για αποδοχή πίστωσης ποσού 600.000,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 138904/18-12-2017 (ΑΔΑ: 75ΧΛ465ΧΙ8-Γ58) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ  Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε. 2017) στη ΣΑΕ-071 ΤΡΟΠ 1, συνολικής δαπάνης 600.000,00 ευρώ
 
493:Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ».

494:Απόφαση Δ.Σ για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου  «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A

495:Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου Μάντζιου Κων/νου
 
496: Απόφαση Δ.Σ για  έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
497:Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση α) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2018, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
 
498:Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση πρώην δημοτικού σχολείου Φρυνίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 31/17 αποφ. ΔΕΠ)

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by