ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

1: Ενημέρωση Οικονομικής επιτροπής  για άσκηση ή μη έφεσης  κατά  της αριθ' 255/2014 απόφασης του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά της Δήμητρας χήρας Γεωργίου Πλωμαρίτη του Θεοχάρη Πλωμαρίτη του Κωνσταντίνου Πλωμαρίτη  και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το άρθρο 72 Ν.3852/2010

2: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Εκμίσθωση ακινήτου για διάθεση αδρανών υλικών Δ.Ε. Λευκάδας»

3: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση και εκπροσώπηση αυτού και υποστήριξη των υπ΄αριθ. 7-61/14.1.2010 προσφυγών, κατά επιβολής προστίμου Λιμενάρχη Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, την 14η/1/2015

4: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες

5: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό  τιμών  και τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Λευκάδας,  για το έτος 2015

6: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για υπεράσπιση  του υπαλλήλου  των Τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 20/01/2015  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

7: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1250/2014 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την καταβολή εφ΄άπαξ οικονομικής ενίσχυσης «Επίδομα Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών»

8: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, ή για υπογραφή πρακτικών συμβιβασμού κατά της αγωγής Δημοσθένη Φλούδα

9: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη,   για   υπεράσπιση του Κων/νου Μουρούτογλου, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας στη  δικάσιμο της 20/1/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ ‘αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

10: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά την δικάσιμο της 9/2/2015

11: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για κατάθεση αίτησης αναστολής και ανακοπή κατά της αρ. 1860/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών

12: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό των δικηγόρων: α) Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, β) Γλυκερία Σιούτη του Πάνου γ) Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρους Αθηνών, προκειμένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 20ης  Ιανουαρίου 2015, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 6571/2006 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων

13: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό των δικηγόρων: α) Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη, β) Γλυκερία Σιούτη του Πάνου γ) Απόστολο Σίνη του Κωνσταντίνου, δικηγόρους Αθηνών, προκειμένου να παραστούν, από κοινού ή ο καθένας απ΄ αυτούς ξεχωριστά, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη δικάσιμο της 20ης  Ιανουαρίου 2015, ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 2271/2007 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων

14: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του υποέργου 1: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ  ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ»

15: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1374/2014 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων κίνησης των οδηγών και μετακίνησης των οχημάτων εκτός Νομού

16: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες

17: Απόφαση Ο. Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών και Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών προμηθειών και εργασιών, για διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις, Δ .Λευκάδος για το έτος 2015

18: Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά του από 14-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στον διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης

19: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και υπεράσπιση των Κων/νου Αραβανή, Κυριάκου Προκοπίου, κλπ. ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 17ης/2/2015

20: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αγωγής Φίλιππου Ρεκακάβα και Παναγιώτη Σκληρού, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στην δικάσιμο της 20ης/2/2015

21: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά Δημ. Καββαδά στη δικάσιμο της 16ης/2/2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή δικάσιμο, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

22: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της έφεσης του Ναπολέοντος Πατρικίου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο της 6-3-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο

23: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, για παράσταση ή μη,  πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 5ης/2/2015 ενώπιον του Α’ τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, ή σε οποιαδήποτε μετ΄αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER

24: Απόφαση Ο.Ε. επί ενστάσεως κατά του από 14-11-2014 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στον διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης

25: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «e-lefkas Καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας»

26: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό  Δικηγόρου  Αικατερίνης Ανθίμου προς  υποστήριξη της από 22-12-2014 αίτησης θεραπείας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 1539/1938 περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 340263501035 στη θέση Βαρδάνια -Δυτικό Ιχθυοτροφείο  ύστερα από την δημοσίευση της αριθ' 234/2013 πράξης μεταβίβασης  της Διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων στο  ΤΑΙΠΕΔ , κατ' εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης κατ' άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

27: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση έφεσης κατά της αριθ' 15/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

28: Απόφαση Ο.Ε. για  ορισμό Δικηγόρου για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της 06-3-2015 η σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή η ματαίωση δικάσιμο κατά της έφεσης  του Νικολάου Ανδρουλάκη   κλπ.υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας   που στρέφεται κατά της αριθ'26/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και  κατά  του Δήμου Λευκάδας  , κατ'αρθρο 72 Ν.3852/2010

29: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της έφεσης της Κων/νας Γεωργάκη κλπ, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 6-3-2015, ή  οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

30: Ενημέρωση   και απόφαση της Ο.Ε. επί της αρ. 11/2014 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

31: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε συμβολαιογράφο, για σύνταξη συμβολαίου για αγορά ακινήτου από το Δήμο Λευκάδας, στη θέση Επίσκοπος Λευκάδας

32: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου Βασιλείου Φέτση, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την συνεδρίαση της 17ης/2/2015

33: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

34: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους προκειμένου να πληρωθούν υποχρεωτικές δαπάνες

35: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 06-02-2015 Πρακτικών των Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης προσφορών στον ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. 25284/24-09-2014 διακήρυξης, και κατακύρωση αποτελέσματος

36: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Στερεωτικές Παρεμβάσεις-Αποκαταστάσεις κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς»

37: Απόφαση Ο.Ε. επί της εισήγησης της επιτροπής για την ένσταση και έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού  του έργου: «e-lefkas (Καινοτόμο πληροφοριακό σύστημα τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας)»

38: Απόφαση της Ο.Ε.  για την εξέταση των ενστάσεων και την ανάδειξη μειοδότη του έργου «Βελτίωση Προσβασιμότητας και Δικτύωση χώρων Ενδιαφέροντος Μέσω Παλαιών Μονοπατιών στο Δήμο Μεγανησίου» προϋπολογισμού 330.000,00€

39: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό τελών παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015

40: Ορισμός Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας για υπεράσπιση  της υπαλλήλου  των Τεχνικών υπηρεσιών του  Δήμου Λευκάδας  Βρεττού Κωνσταντίνας  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά  την δικάσιμο στις 17/03/2015  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

41: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για παράσταση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά αγωγής Μαρίας Κατηφόρη, στη δικάσιμο στις 13-3-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

42: Απόφαση Ο.Ε. για ανανέωση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ευάγγελο Γκιουγκή, για παράσταση του Δήμου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 16ης/3/2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά Φωτεινής Χατζηβαρίτη

43: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου, κατά Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη και κατά της αρ. 301/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά τη δικάσιμο στις 13-3-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

44: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά Βασίλη Μαμαλούκα, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά τη συνεδρίαση στις 20/3/2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

45: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για υπεράσπιση του Γεωργίου Λογοθέτη (πρώην Δημάρχου Απολλωνίων), στη δικάσιμο στις 17/3/2015, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

46: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση προσφυγής και αίτηση αναστολής, κατά της αρ. πρωτ: 115120/18101/2014 απόφασης επιβολής προστίμου του Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας

47: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Β’ τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης της Μαρίας Δρογκάρη κατά του Δήμου Λευκάδας στη δικάσιμο στις 20-3-2015 , ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

48: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Προβολή της Ιστορικής Διαδρομής στο Μεγανήσι Λευκάδας» πρ/σμού 350.000,00 ευρώ

49: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2014

50: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2015

51: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για την αντιμετώπιση εξόδων που αφορούν στα οχήματα του Δ. Λευκάδας

52: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού 2ου εξαμήνου 2014, λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας

53: Απόφαση  Ο.Ε. για καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2015

54: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής σε δικηγόρο, για παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την δικάσιμο της 01-4-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή δικάσιμο,  κατά  της  απο 8-05-2013 έφεσης , ως και των απο 28-3-2013 προσθέτων λόγων  του  Ευσταθίου Δουβίτσα,  κατ'εξαίρεσιν δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, κατ' άρθρο 72 περ.ι του Ν.3852/2010

55: Απόφαση Ο.Ε. για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών-συμψηφισμός από τέλη χρήσης αιγιαλού-παραλίας έτους 2014

56: Απόφαση Ο.Ε. για εκμίσθωση χώρου αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, Δ/Κ Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου

57: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη  εκποίηση αγροτεμαχίου στην Τ/Κ Μαραντοχωρίου

58: Απόφαση Ο.Ε. πάνω σε αίτημα εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, για αναπροσαρμογή μισθώματος

59: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Έργα αποκατάστασης, τελικής κάλυψης και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον του ΧΥΤΑ Δήμου Μεγανησίου-περιοχή Σχίζα» πρ/σμού 549.552,41 ευρώ

60: Απόφαση Ο.Ε. για αναμόρφωση του πρ/σμού, οικον. έτους 2015

61: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

62: Απόφαση Ο.Ε.  για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

63: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση προσφυγών  του Δήμου Λευκάδας, κατά πράξεων επιβολής προστίμων Λιμενάρχη

64: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής στη δικηγορική εταιρεία: «Θεριανός-Τζεφριού & Συνεργάτες» για υπεράσπιση του Πέτρου Γιαννούτσου, πρώην Αντιδημάρχου Καστού

65: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση εντολής στον δικηγόρο του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γεωργίου Κουκούλη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά της αίτησης ακύρωσης της Μαρίας Δρογκάρη, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών

66: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ.50/15 προηγούμενης απόφασης σχετικά με διάθεση πιστώσεων πρ/σμού του Δήμου, οικον. έτους 2015

67: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015

68: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2015

69: Απόφαση Ο.Ε. για αναμόρφωση του πρ/σμού, οικον. έτους 2015

70: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 56/Α/26-02-2015 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών

71: Απόφαση Ο.Ε.  για  έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

72: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση προσφυγής κατά του ΤΝΕ/17-3-15 πορίσματος του ελεγκτή δόμησης

73: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2015

74: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για υπεράσπιση και παράσταση  ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 28ης/4/2015 κατά του 49/2015  κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας

75: Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ. 875/2015  απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών

76: Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση ή μη ένδικων μέσων κατά του αριθ. 284/2010 απόγραφου  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

77: Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση ή μη ένδικων μέσων κατά του αριθ. 1860/2014 απόγραφου  του Ειρηνοδικείου Πατρών

78: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για άσκηση Τριτανακοπής κατά της αριθ. 14/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

79: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου κατά Σίδερη Νικολάου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας στη δικάσιμο στις 27-4-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

80: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης κατά της αρ. 15/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

81: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας στη συνεδρίαση στις 7/5/2015 ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου   Λευκάδας, κατά των κατηγορουμένων Σολδάτου Φίλιππου και Σολδάτου Ιωάννας

82: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

83: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου,  για υπεράσπιση  του  υπαλλήλου   της ΥΔΟΜ του  Δήμου Λευκάδας  καθώς και του Βασιλείου Φέτση  πρώην Δημάρχου του Δήμου  Λευκάδας     ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 5/05/2015  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

84: Απόφαση Ο. Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμό υπολόγων και διάθεση πιστώσεων

85: Έκθεση εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού

86: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμό υπολόγου για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων και αποζημίωσης μετακινούμενων αιρετών

87: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2015

88: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, στη δικάσιμο στις 22/5/2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αίτησης ακύρωσης της Φρειδερίκης Ευαγγελογιώργου

89: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη έφεσης, ή κατάργησης δίκης κατά της αρ. 261/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

90: Απόφαση Ο.Ε. για κατάργηση δίκης και παραίτησης των ένδικων μέσων κατά της αρ.248/14 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

91: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για υπεράσπιση των υπαλλήλων του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Τριμελούς Πλημ. Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 26-5-2015

92: Απόφαση Ο.Ε.  για το πρακτικό συμβιβασμού του Δήμου Λευκάδας μετά της εταιρείας Γκέκα Λαμπρινής & ΣΙΑ Ε.Ε., ενόψει της αγωγής που εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

93: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά τη δικάσιμο στις 22-5-2015, κατά της αιτήσεως ακύρωσης του Τριαντάφυλλου Βλάχου

94: Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκποίηση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Μαραντοχωρίου, Δ.Ε. Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας

95: Απόφαση Ο.Ε. για κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ, Δ.Κ. Λευκάδας

96: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015

97: Απόφαση Ο.Ε. για δημοπράτηση του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ»

98: Απόφαση Ο.Ε. για εκτέλεση του έργου: «Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης στην Τ.Κ. Βασιλικής»

99: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης μίσθωσης τμήματος της πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας, για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου

100: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2015 

 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by