Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

601: Απόφαση Ο.Ε. επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24935/2021 αίτησης των Γ.Π. και Ε.Π. προς το Δήμο Λευκάδας και η από 23.09.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 212/2021) κύρια παρέμβαση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

602: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης τευχών, δημοπράτησης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ - ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ. 

603: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αρ. αποφ. 43/2017 του Δ.Σ., περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ.

604: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποκατάστασης αναδόχου κατά τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008 για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

605: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας".

606: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 278.000,00 € με ΦΠΑ.

607: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

608: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

609: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

610: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

611: Απόφαση Ο.Ε. για διάθεση θέσεων για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

612: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (ΔΕ Ηλεκτρολόγων).

613: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη Δράση «Αξιολόγηση καταδυτικού αποτυπώματος Λευκάδας και δημιουργία υποβρύχιου Καταδυτικού Πάρκου.»

614: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση καθορισμού αποζημίωσης ιδιωτικών μηχανημάτων – οχημάτων απασχολούμενων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Καταστάσεις Εκτάκτων Αναγκών) στo Δήμο Λευκάδας.

615: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνα.

616: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή γηπέδου Νυδριού» προϋπολογισμού 19.198,80 Ευρώ.

617: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 278.000 € . με Φ.Π.Α.

618: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού: 372.000,00 Ευρώ.

619: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 308.741,91 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 75029/13-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά την απόδοση εσόδων από ΚΑΠ – Συμπληρωματική απόφαση Ι’ κατανομής (μηνός Οκτωβρίου) έτους 2021.

620: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

621: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, διάρκειας 2 ετών με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

622: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

623: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

624: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020. 625:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.  

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by