ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ» προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ

302: Απόφαση Δ.Σ. για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στο Τοπικό Δίκτυο Πρόληψης για την σχολική βία και τον εκφοβισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας  - Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

303: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ  «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί –Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 σύμφωνα με την αριθμ. 50/2014 απόφαση του Διοικ. Συμβουλίου του ΝΠΔΔ

304: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ.276/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με συγκρότηση του Δ/κού Συμβουλίου Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»

305: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έτους 2014-Επικαιροποίηση της υπ΄αρ. 413/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

306: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09

307: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.09.09

308: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση  4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΑΛΥΚΗ»

309: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

310: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας

311: Απόφαση Δ.Σ. για την συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Λευκάδας

312: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων

313: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας, στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ».

314: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας, στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων

315: Απόφαση Δ.Σ. ορισμό μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Λευκάδας

316: Απόφαση Δ.Σ. για  ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σφακιωτών

317: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 285/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διοργάνωσης εκδήλωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 2014

318: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της υπ΄αριθ. 278/14 απόφασης Δ.Σ. για ορισμό μελών στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

319: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής του άρθρου 46 παρ.12 του Ν. 4235/2014 που αφορά στην παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

320: Απόφαση Δ.Σ.  για  ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε»

321: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης:»Μελέτη βελτίωσης-διαπλάτυνση τμήματος υπάρχουσας για μήκος 2+710 μ. μεταξύ των θέσεων Πόντι-Αγ.Πέτρου και διασταύρωση οδού προς Αγ. Νικόλαο Νηρά Δ/Ε Απολλωνίων Δήμου Λευκάδας».

322: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης του έργου: «    ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο μέτρο 321 του Ε.Π.Α.Α. 2007-2013

323: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ"

324: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014.

325: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας.

326: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γεωργίου Κουκούλη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης-άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.2009.

327: Απόφαση Δ.Σ. για εξορθολογισμό τιμολογίων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.

328: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισμού Αποχέτευσης.

329: Απόφαση Δ.Σ. για κόστος συνδέσεων αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου

330: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωσή τους στη Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών.

331: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωση με κλίμακα

332: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση του ΚΗΥ 4102 λεωφορείου Δήμου Λευκάδας στην 4η ΜΣΕΠ (Πολεμική Αεροπορία) σε συνέχεια της 105/14 απόφασης του Δ.Σ.

333: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2014

334: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό κατανομής ΣΑΤΑ Δήμου Λευκάδας έτους 2015


336: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων έτους 2014.

337: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτα - Σπανοχώρι» προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ.

338: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014.


339: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 311/2014 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας

340: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο  της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.»

341: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής για την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και την διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.

342: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σφακιωτών» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 322 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

343: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης  του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σφακιωτών» και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

344: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου  Δ.Ε. Καρυάς», Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

345: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: « Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών», Δήμου  Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

346: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Σύβρου» Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

347: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Καρυάς» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

348: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.

349: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Απολλωνίων» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

350: Εξουσιοδότηση για παραλαβή κλειδαρίθμων από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού στο έργο με αυτεπιστασία «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λευκάδας»

351: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

352: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης  και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Στερεωτικές Επεμβάσεις-Αποκαταστάσεις Κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» Δήμου Λευκάδας

353: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση Βεβαιωτικού Καταλόγου πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

354: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας κοντέϊνερς και οχημάτων μεταφοράς της με αρ. πρωτ. 20815/29.07.14 σύμβασης.

356: Απόφαση  ΔΣ για έγκριση 5ης  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον » οικ. έτους 2014»

357: Απόφαση  ΔΣ για έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου, και του Δημοτικού Συμβούλου Ευστάθιου Βλάχου

358: Απόφαση Δ.Σ. για εξορθολογισμό τιμολογίων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας

359: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισμού Αποχέτευσης

360: Απόφαση  Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης «Βελτίωση - Διαπλάτυνση Τμήματος Υπάρχουσας Δασικής Οδού Γ΄ Κατηγορίας για μήκος 2+710 μέτρα μεταξύ των θέσεων Πόντι Αγ. Πέτρου και Διασταύρωση οδού προς Αγ. Νικόλαο  Νηρά Δ.Ε. Απολλωνίων» Δήμου Λευκάδας,  προϋπολογισμού 169.322,55 ευρώ

361: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής δημόσιας χρήσης στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» εντός του Εμπορικού Κέντρου THE CITY στην οδό Καραβέλα στη Λευκάδα

362: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας

363: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση προϋπολογισμού και  Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  Δήμου Λευκάδας, οικονομικού  έτους 2015

364: Επιστολή Σωματείου Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λευκάδας με θέμα: Αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων με τις δ/ξεις του Ν. 4250/2014»

365: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήσεων υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο «Γαλάζιες Σημαίες» και για το έτος 2015

366: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το δικαίωμα στην μόρφωση όσων κρατούνται στις φυλακές

368: Απόφαση Δ.Σ. επί του ψηφίσματος των 10 Δημάρχων της Αττικής που αφορά στις εργασιακές σχέσεις εργαζομένων Ο.Τ.Α.

369: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λευκάδας.

370: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης & Συνεργάτες» κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης –άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009

371: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με άδεια τομής Δημοτικής οδού για  την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο  Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό

372: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ)» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €

373: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΟΔΟΠΟΙΪΑ  ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»  προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ

374: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 5 του κανονισμού αποχέτευσης (σχετ. η αριθμ. 294/2014 απόφαση Ο.Ε.)

375: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015 και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

376: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το  έργο «ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

377: Απόφαση  Δ.Σ. για  έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη Δ.Σ. αυτού

378: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

379: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2015

380: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €

381: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €

382: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ» προϋπολογισμού σύμβασης 12.100,00 €

383: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ»

384: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

385: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

386: Ενημέρωση-συζήτηση γιατην Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και κομποστοποίη-σης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας

387: Aπόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού 275.000,00€

388: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 8.080.000,00€

389: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έναρξη ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Νυδριού. (σχετ. αριθμ. 98/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

390: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

391: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης της Α.Ε. ΔΟΞΑ Λευκάδας, για συνδιοργάνωση τουρνουά Παμπαίδων την περίοδο 26/12/2014-30/12/2014, στη Λευκάδα

392: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με άδεια τομής Δημοτικής οδού για  την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο  Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό

393: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας

394: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΝΠΔΔ ««ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015

395: Απόφαση Δ.Σ. για  ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων,  οικονομικού έτους 2015 και έγκριση εισηγητικής έκθεσης της  ΔΕΠΟΚΑΛ

397: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09)

398: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου «ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για συνδιοργάνωση του 3ου Τουρνουά Χριστουγέννων Κορασίδων –Πανκορασίδων στις 27,28 και 29/12/2014 στη Λευκάδα

399: Απόφαση Δ.Σ.  για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

400: Απόφαση Δ.Σ. για μεταφορά χρέους από καρτέλα χρεώσεων οφειλέτη σε  καρτέλα χρεώσεων άλλου  οφειλέτη


 

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by