Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 5/2021) αγωγής του Δημητρίου Αραβανή του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

102:Aπόφαση Ο.Ε. επί της από 08-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. 28/2021) αγωγής της Κωνσταντίνας χήρας Χαράλαμπου Μητρόπουλου κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας

103:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 11/2021 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021, του Πνευματικού Κέντρου.

104:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Αλέξανδρου Ν. Γέροντα.

105:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου Γουρζή Σπυρίδωνος.

106:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή ποσού συνολικού ύψους 500.000,00€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση του έργου « Έργα Βελτίωσης-Συντήρησης τμημάτων Οδικού Δικτύου και Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Λευκάδας», με ενάριθμο του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

107:Aπόφαση Ο.Ε. έγκρισης εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, και ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, συνολικού πρ/σμού 167.033,95€ με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού , χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’αρ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης.

108:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας συνολικού προϋπολογισμού 64.799,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής» της με αριθμ. 21690/2-12-2020 διακήρυξης σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης .

109:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 1-03-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.

110:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 17-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Λευκάδας και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λευκάδας και συγκεκριμένα για τις Ομάδες Β’ – Είδη αρτοποιείου και Γ’ – Είδη κρεοπωλείου» λόγω άγονου διαγωνισμού χωρίς τροποποίηση των όρων της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.

111:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης οικισμών Λυγιάς και Νικιάνας», πρ/σμού 18.830.200,00 €

112:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων», πρ/σμού 2.480.000,00 €

113:Aπόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποχέτευσης οικισμών Απόλπαινας – Τσουκαλάδων – Φρυνίου Καλλιγονίου και προσαγωγή των λυμάτων στην αδειοδοτημένη και λειτουργούσα ΕΕΛ Λευκάδας». πρ/σμού 7.440.000,00 €

114:Απόφαση Ο.Ε. για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ02 με αριθμ πρωτ.16402/28-8-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» , για την πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας».

115:Aπόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στον Άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

116: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση υφιστάμενης ΕΕΛ και έργα αποχέτευσης οικισμών Λυγιάς και Νικιάνας», πρ/σμού 18.830.200,00 €

117:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων», πρ/σμού 2.480.000,00 €

118:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Έργα αποχέτευσης οικισμών Απόλπαινας – Τσουκαλάδων – Φρυνίου Καλλιγονίου και προσαγωγή των λυμάτων στην αδειοδοτημένη και λειτουργούσα ΕΕΛ Λευκάδας». πρ/σμού 7.440.000,00 €

119:Απόφαση Ο.Ε. για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ02 με αριθμ πρωτ.16402/28-8-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» , για την πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας».

120:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» 199.588,33 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης

121:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 139.999,99 € (με ΦΠΑ 24%), και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

122:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση προσβάσεων στις θέσεις Μέγα Λόγκος και Νίκαια Κοινοτήτων Βασιλικής και Κοντάραινας Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 110.411,67 € (με ΦΠΑ 24%), και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

123:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας Webex για την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και Υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2021.

124:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 02-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ34/2021) αγωγή των Χρυσόστομου Κούρτη κλπ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

125:Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

126:Ο.Ε. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2021.

127:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 8.3.2021 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

128:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού «Προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%» της με αριθμ. 20302/10-11-2020 διακήρυξης.

129:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3 προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

130:Απόφαση Ο.Ε. τροποποίησης της με αριθμ.13/2021 απόφασής της περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

131:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

132:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ», προϋπολογισμού 51.600,00 € (με ΦΠΑ 24%).

133:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

134:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση αποδοχής δωρεάν συντήρησης τμήματος αγροτικού δρόμου στην θέση Γυαλί Κοινότητας Συβότων Δήμου Λευκάδας από την εταιρία Β. Σιαφαρίκα-Ν. Ζαχαρίου Ο.Ε.

135:Απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

136:Απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

137:Απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» στον Άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

138:Απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

139:Απόφαση Ο.Ε. ορισμού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

140:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της με αριθμ. 119/2021 απόφασής της, ως προς τον προϋπολογισμό της υποβληθείσας πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ02 με αριθμ πρωτ.16402/28-8-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» ,για την πράξη « Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας»

141:Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Λευκάδας 2022 – 2025.

142:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 14.01.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 678/2021) κλήση των Κωνσταντίνας Χατζηβαρίτη κλπ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

143:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 74.946,13 ευρώ από χρηματικό κατάλογο, λόγω απαλλαγής του 40% του σταθερού μισθώματος της επιχείρησης Μαρίνα Λευκάδας Α.Ε. για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

144:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

145:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του Δήμου Λευκάδας

146:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3 προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

147:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σχετικών με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

148:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 58.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

149:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

150:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

151:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 € (με ΦΠΑ 24%).

152:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 10.000,00 € με ΦΠΑ και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.

153:Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

154:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

155:Απόφαση Ο. Ε. για ορισμό ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 9.887.361,74 €.

156:Απόφαση Ο.Ε για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, οικον. έτους 2019 του Δήμου Λευκάδας.

157:Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2019 του Δήμου Λευκάδας.

158:Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με Α/Α συστήματος 84148, με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.

159:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» στον Άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

160:Απόφαση Ο.Ε. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), στο Δήμο Λευκάδας, έτους 2021.

161:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 10-02-2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ40/2021) αγωγή του Νικολάου Κοντογιώργη του Πάνου και της Καλλιόπης, του Παναγιώτη Κοντογιώργη του Νικολάου και της Αγγελικής, της Καλλιόπης Κοντογιώργη του Νικολάου και της Αγγελικής που στρέφεται και μεταξύ άλλων κατά του Δήμου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

162:Απόφαση Ο.Ε. για νομική υποστήριξη πρώην Αντιδημάρχου Αθανασίου Περδικάρη.

163:Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου 2020.

164:Απόφαση Οικ. Επ. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών του συμμετεχόντων στον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3 προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

165:Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου διάρκειας της Επιτροπής Διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3 προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 351/2020 απόφαση της Οικ. Επ. και τροποποιήθηκε με την 490/2020 νεότερη απόφασή της.

166:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σχετικό με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% (κατ΄εφαρμογή παρέκκλισης αρ.6 παρ.10 ν. 4412/16)» της με αριθμ. 8418/17-02-2021 διακήρυξης.

167:Απόφαση Ο. Ε. για ορισμό νέας ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου « ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ » προϋπολογισμού 250.000,00 με Α/Α συστήματος 95041.

168:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», και με Α/Α συστήματος 95066, προϋπολογισμού 180.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

169:Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αρ. 98/2021 απόφασής της σχετικά με την τροποποίηση των αδειών χρήσης των οχημάτων που έγιναν δωρεά από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ Α.Ε.» στο Δήμο μας, όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας.

170:Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Κωδ. Πρόσκλησης 118 και με αριθμ. πρωτ. 1591/333/Α3/2021) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την υλοποίησης της πράξης «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέματος του Μουσείου Άγγελος Σικελιανός Δήμου Λευκάδας»

171:Απόφαση Ο.Ε. για επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη μιας (1) θέσης ΔΕ Συντηρητή Κτιρίων στο Δήμο Λευκάδας, λόγω άκαρπης διαγωνιστικής διαδικασίας (ΣΟΧ 3/2020).

172:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 520.000,00 € με ΦΠΑ.

173:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ» με προϋπολογισμό 300.000,00 € με ΦΠΑ.

174:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», με προϋπολογισμό 74.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ.

175:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», με προϋπολογισμό 30.000,00 € με ΦΠΑ.

176:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», με ποϋπολογισμό 40.000,00 με ΦΠΑ.

177:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για «Πρωτοβάθμιος Προσεισμικός Έλεγχος Δημόσιων Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην Πράξη «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Λευκάδας» της Πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

178:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για «Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια αντισεισμικής συνείδησης και προστασία από σεισμούς στον Δήμο Λευκάδας» που αφορά στην Πράξη «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Λευκάδας» της Πρόσκλησης ΑΤ11 του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

179:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολή Πράξης στην Πρόσκληση ΑΤ11 (Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας – προσεισμικός έλεγχος) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο " Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας στον Δήμο Λευκάδας ".

180:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-03-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας για δύο έτη, συνολικού πρ/σμού 167.033,95 € με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης λόγω άγονου διαγωνισμού και χωρίς τροποποίηση των όρων της υπ’ αρ. 12554/27-07-2020 διακήρυξης».

181:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ », αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠ.

182:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 26-03-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για προμήθεια : ΟΜΑΔΑΣ Β΄: Είδη Αρτοποιϊου και Γ’: Είδη Κρεοπωλείου, για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.

183:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ.10672/30-06-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV006977521 σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με αριθμ.25173/30-12-2020/20SYMV007964689 2ης τροποποίησής της .

184:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ Α 18/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά του Παύλου.

185:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου κατά της αριθ’ 19/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Γεράσιμου Μελά του Παύλου

186:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ.:Α333/2017, Α336/2017, Α335/2017, Α334/2017, Α338/2017, Α339/2017, Α337/2017, Α325/2017, Α329/2017, Α328/2017, Α331/2017, Α330/2017, Α332/2017, αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

187:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ335/2017) αγωγή των Μιχελή Μαρίας κ.λ.π. συν (44) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

188: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27.12.2017 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ337/2017) αγωγή των Ροντογιάννη Λάμπρου κ.λ.π. συν (47) κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

189:Απόφαση Ο.Ε. για ανάκληση της αρ. 48/2021 απόφασής της και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού & Γυμνασίου» πρ/σμού 49.996,87 ευρώ( με Φ.Π.Α. 24 %).

190:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΑΔΙΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

191:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 74.000,00 € με ΦΠΑ.

192:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας» , προϋπολογισμού 166.820,00 € με το ΦΠΑ

193:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό μισθωτικού ανταλλάγματος για την απευθείας παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας - Απολλωνίων – Ελλομένου σε όμορες επιχειρήσεις, για το έτος 2021.

194:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2021.

195:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο " Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" τομέας "Περιβάλλοντος".

196:Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο "Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και εξοικονόμηση ενέργειας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Λευκάδας " με κωδικό ΟΠΣ 5076732 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2877/18-03-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΩ946ΜΤΛΡ-71Θ) απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" τομέας "Περιβάλλοντος".

197:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας, για την ανάπλαση και αναβάθμιση του μνημειακού ιστορικού χώρου "Μαγεμένου" στη Νικιάνα Λευκάδας.

198:Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων

199:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24% της με αριθμ. 20302/10-11-2020/ ΑΔΑΜ 20PROC007623984 διακήρυξης, που αφορά εξέταση αιτήματος-γνωστοποίησης του οριστικού αναδόχου.

200:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης υποβολής αιτήματος παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου της ΟΜΑΔΑΣ Γ του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη) προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3 προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ)απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3 προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.» της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by