ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης  εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄αριθ. 224/17 απόφασης Ο.Ε.)

302: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 636/7-8-2017 2017 (ΑΔΑ ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης

303: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας-Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 651/7-8-2017 (ΑΔΑ Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης

304: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης σύναψης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας ( άρθρο 99  Ν. 3852/10) μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Λευκάδας

305: Απόφαση Δ.Σ. για  την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού λόγω τοποθέτησης δεξαμενών ύδρευσης

306: Απόφαση Δ.Σ. (α) για έγκριση παροχής δείπνου και μπουφέ στο πλαίσιο του θερινού σχολείου για την μελέτη των σεισμών και β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

307: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

308: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 41.436,31 €

309: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα - Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα)  προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α 24%

310: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών" προϋπολογισμού 12.500,00€ με Φ.Π.Α 24%  

311: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου θεομηνίας αποκατάστασης ζημιών του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»   

312: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ»  προϋπολογισμού 20.000,00 €

313: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ»  προϋπολογισμού 79.999,54€

314: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ»  προϋπολογισμού 49.998,59 €

315: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας

316: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου  πρώην Δημαρχείου Καρυάς, στα πλαίσια λειτουργίας του θεσμού «Τοπικός  Αστυνόμος» στην Τ.Κ. Καρυάς

317: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου  για εκτέλεση υπηρεσίας

318: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος (σχετ. η υπ΄ αρ. 300/2017 απόφαση Δ.Σ.)

319: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση φιλοξενίας των μελών της Μελετητικής ομάδας Μουσειολόγων και Αρχιτεκτόνων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης

320: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Εντεταλμένου Συμβούλου Ευστάθιου Βλάχου, για εκτέλεση υπηρεσίας

321: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000,00€

322: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 11.999,83 €

323: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ», προϋπολογισμού 7.200,00 € 

324: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε
 
325: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ  ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε
 
326: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ – ΔΡΑΓΑΝΟΥ -ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ 17ης-11-2015», αναδόχου εταιρείας: ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε

327: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
328: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση ακινήτου στη Δ.Κ. Λευκάδας για τις ανάγκες στέγασης τμήματος (παράρτημα) του Παιδικού  Σταθμού πόλης Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας 
 
329: Απόφαση Δ.Σ.  τροποποίησης της υπ΄αριθ. 278/2014 απόφασης  Δ.Σ. για αντικατάσταση μελών στις Σχολικές  Επιτροπές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας
 
330: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την δυναμικότητα των Παιδικών Σταθμών & του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Λευκάδας

331: Απόφαση Δ.Σ. για α) έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στην Τουριστική Έκθεση World Travel Market που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από 6 Νοεμβρίου 2017 έως 8 Νοεμβρίου 2017, β) ορισμό εκπροσώπων του Δήμου στην εν λόγω έκθεση , γ) έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου και δ) υποβολή αιτήματος στην Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης

332: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας που αφορά στην 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους  2017

333: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Κοντομίχη Ευάγγελου για εκτέλεση υπηρεσίας 

334: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού  49.998,59 €
 
335: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017
 
336: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
337: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές δημοτικών κτιρίων (πρώην δημοτικών σχολείων) Πλατυστόμων», προϋπολογισμού 25.352,06  €
338: Απόφαση Δ.Σ. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλεξάνδρου και Κολυβάτων της  Τ.Κ. Αλεξάνδρου Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2018 (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/2017 απόφ. Ο.Ε.)
 
339: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011
 
340: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διοργάνωσης των εγκαινίων του  Μουσείου  «Άγγελος Σικελιανός» και υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης
 
341: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
 
342: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΑΖΑΡΑΤΩΝ – ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 €
 
343: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A.
  
344: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14834/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 
 
345: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την υπ΄αριθ. 14858/05-07-2017 ένσταση της αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.& C. DEVELOPMENT S.A., για το έργο «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» 
 
346: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΤΣΑΜΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.
 
347: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 7.000,00 €
 
348: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΤΥ)», προϋπολογισμού 7.100,00 €
 
349: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 17.139,09 €
350: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 € 
 
351: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας και υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπάνης
 
352: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017
 
353: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 & 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017
 
354: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ιδιωτικού ακινήτου με σκοπό την ανασκαφή-ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας και ορισμό μελών επιτροπής εκτίμησης της αξίας του
 
355: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάς λεωφορείου 20 θέσεων με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 2537 του Δήμου Λευκάδας στην Πολεμική Αεροπορία
356: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης «Δημιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, εγκατάσταση δεματοποιητή, κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας  Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) και αποκατάσταση 6 ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας

357: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
 
358: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017

359: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης & καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού  7.000,00 €
 
360: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΡΗΝΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ», προϋπολογισμού 6.399,70 €
 
361: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΟΝΑΤΟ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ», προϋπολογισμού 12.300,00 €
 
362: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ», προϋπολογισμού   17.139,09 €
 
363: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 
364: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
 
365: Απόφαση Δ.Σ.  για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
 
366: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
367: Απόφαση Δ.Σ. Λευκάδας για την ενοποίηση Ιονίου  Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων
 
368: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΙΚΙΑΝΑΣ – ΛΥΓΙΑΣ – ΚΑΡΥΩΤΩΝ», αναδόχου:DELCO Ε.Π.Ε. – Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ
 
369: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ-ΜΑΡΚΑ», αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
 
370: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για ένταξη της προτεινόμενης πράξης «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 4.3.4/ΕΥΔΠ_90 (1η)) στη Δράση 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίησης της πράξης: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ»
 
371: Απόφαση Δ.Σ έγκρισης μελέτης εφαρμογής και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Α1-ΕΙΣΟΔΟΣ, ΚΟΜΒΟΣ». Προϋπολογισμός έργου: 1.498.416,00 €
 
372: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 32.000,00 €
 
373: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 31.389,15 €
 
374: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 199.995,74 €
 
375: Απόφαση Δ.Σ για απευθείας αγορά ακινήτου στον οικισμό Νικιάνας της Τ.Κ. Αλεξάνδρου για την εξυπηρέτηση λειτουργίας του νεκροταφείου
 
376: Απόφαση Δ.Σ  για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας, ως συνδεδεμένος εταίρος, στο έργο «LOW CARBON» (“Low-Carbon Sustainable Multimodal and Intermodal Connections – A Carbon Reduction Strategy for Transport” Άξονας Προτεραιότητας 3 – Ειδικός Στόχος 3.2) στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ
 
378: Απόφαση Δ.Σ  για  απαλλαγή  ποσού από τροφεία σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λευκάδας
 
379: Απόφαση Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικού χώρου πλησίον της πλατείας Τ.Κ. Καρυάς με σκοπό την χρήση του ως χώρο στάθμευσης οχημάτων
 
380: Απόφαση Δ.Σ για εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου στη θέση «Μεγάλη Βρύση» Δ.Κ. Λευκάδας
 
 381: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας
 
382: Απόφαση Δ.Σ για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας
 
383: Απόφαση Δ.Σ περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών
 
384: Απόφαση Δ.Σ  για έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας λειτουργίας του δεματοποιητή απορριμμάτων και έγκριση διαδικασίας διενέργειας της υπηρεσίας με ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ
 
385: Απόφαση Δ.Σ για συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»
 
386: Απόφαση Δ.Σ  για διόρθωση της υπ΄αριθ. 315/2017 απόφασης Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας
 
387: Απόφαση Δ.Σ για μετατόπιση στύλου χαμηλής τάσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Λευκάδας, στον οικισμό Παλαιοκατούνας
 
388: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ    ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου: Μάντζιου Κων/νου
 
389: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ (ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ)», προϋπολογισμού 61.842,44 €
 
390: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €
 
391: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΡΥΑΣ», αναδόχου εταιρείας: ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 
392: Απόφαση Δ.Σ για Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 2017
 
393: Απόφαση Δ.Σ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης πρώην δημοτικού σχολείου Εγκλουβής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής
 
394: Απόφαση Δ.Σ για γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας και Δήμου Μεγανησίου για το σχολικό έτος 2018-2019
 
395: Απόφαση Δ.Σ για  γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2018-2019
 
396: Απόφαση Δ.Σ για κατάταξη των δημοτικών και κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λευκάδας  σε κατηγορίες
 
397: Απόφαση Δ.Σ για χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου-καντίνες σε ιδιωτικούς χώρους, για το έτος 2017
 
398: Απόφαση Δ.Σ.   έγκρισης  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας
 
399: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικ. έτους 2017
 
400: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων περιοχής Βαρδανίων Δήμου Λευκάδας», προϋπολογισμού 399.996,99 €
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by