Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

302:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 04/10/2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών (ηλεκτρονική αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια της κατηγορίας ΙΙ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για το έτος 2019, της με αριθμ.4704/2019/ ΑΔΑΜ 19PROC004606887 διακήρυξης.

316:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των εκθέσεων εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού».

328:Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 270.000,00€.

329:Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 39.000.>

 330:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 04-11-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20996/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005728713) διακήρυξης».

331:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 31-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δ. Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20999/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005727548) διακήρυξης.

332:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 30-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 20997/16-10-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005726014) διακήρυξης.

333:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 29-10-2019 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, της υπ. αριθμ. 21002/16-10-2019 (ΑΔΑΜ:19PROC005722625) διακήρυξης.

334:Απόφαση Ο.Ε περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων

335:Απόφαση Ο.Ε περί άσκησης ή μη έφεσης, κατά της αριθ. Α93/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

336:Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της αριθ. 379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

337:Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας επί της αριθ. Α149/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

338:Απόφαση Ο.Ε Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής του Ιωάννη Αραβανή του Παναγιώτη, που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου, Δήμου Λευκάδας και Χριστόδουλου Μεσσήνη, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων σε προθεσμία των εκατό ημερών.

339:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

340: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παροχή εντολής στην δικηγόρο με πάγια αντιμισθία του Δήμου Λευκάδας Μαυρέττα Καρύδη να ασκήσει αναίρεση ενώπιον του ΣΤΕ.

341:Απόφαση Ο.Ε. περί άσκησης έφεσης, ή μη, κατά της 306/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας (υπόθεση Βεργίνη Ιωάννας κατά του Δήμου Λευκάδας).

342:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1087/Α/13-09-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

343:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

344:Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 116/12.8.2019 αγωγής των: 1) Χριστίνας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας 2) Ιφιγένειας Βλάχου του Χρήστου και της Λούλας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας κατόπιν αιτήματος των τελευταίων για πρακτικό συμβιβασμού.

345:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», πρ/σμού 145.161,29 Ευρώ.

346:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» πρ/σμού 201.612,90 Ευρώ.

347:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ - ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» πρ/σμού 1.500.000,00 Ευρώ.

348:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» πρ/σμού 467.741,94 Ευρώ.

349:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», πρ/σμού 645.161,29€.

350:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας », πρ/σμού 50.000,00 € .

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by