Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

526:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ’133/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Χρήστου Κακαζούκη κατά Δήμου Λευκάδας κλπ. για διόρθωση των σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

527:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων της Τσάκα Χρυσάνθης του Γεωργίου που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται στη δικάσιμο της 22-9-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο ενώπιον του πιο πάνω Δικαστηρίου.

528:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό νέας ημερομηνίας δημοπράτησης της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5076732).

529:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων μεταξύ 1ου Δημοτικού & Γυμνασίου» με προϋπολογισμό 49.996,87 ευρώ.

530:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΥΧΟΥ - ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΛΙΟΥΣ», προϋπολογισμού 15.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

531:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» αναδόχου Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.

532:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/20216, για την ανάθεση του έργου: "Κατασκευή τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Απολλωνίων, λόγω θεομηνίας" προϋπολογισμού 82.500,00€ με το ΦΠΑ.

533:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής για διενέργεια διαγωνισμού με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/20216, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Αποκαταστάσεις οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Απολλωνίων, λόγω θεομηνίας" προϋπολογισμού 72.000,00€ με το ΦΠΑ.

534:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

536:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

537:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην δικάσιμο της 21ης Σεπτεμβρίου 2021 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αίτησης αντικατάστασης πραγματογνώμονα της Μαρίας Κατηφόρη, που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας.

538:Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ’46/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Μαρίας Κονδυλάτου κλπ. κατά Δήμου Λευκάδας κλπ. για διόρθωση των σφαλμάτων των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

539:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της διεκδικητικής αγωγής του Θεόδωρου Κατσαντώνη του Σπυρίδωνος.

540:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ 55/2021) αγωγής των Παναγιώτη Βουκελάτου και Όλγας Βουκελάτου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

541:Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΑΓ 56/2021) αγωγής των Φραγκούλη Χρήστου, Φραγκούλη Ακριβούλας και Φραγκούλη Ζωής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

542:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

543:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 700.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

544:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α με αύξοντα αριθμό συστήματος 181519.

545:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών μελετών προϋπολογισμού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ για το έτος 2021 κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).

546:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 700.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 183020.

547:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικής έκτασης εντός οικισμού στην Κοιν. Καλαμιτσίου Δ.Ε. Λευκάδας.

548:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

549:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 31-08-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ελέγχου λειτουργίας και παρακολούθησης ΒΙΟΚΑ και δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας και Δ.Ε. Ελλομένου, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 17878/21-04-23021/ΑΔΑΜ:21PROC008608301 διακήρυξης.

550:Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης – επέκτασης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφορών ογκωδών αντικειμένων και βιοαποδομήσιμων υλικών.

551: Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Tριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στις 20-10-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αριθ’ ΠΡ12/30.06.2016 προσφυγής του Β.Θ. που στρέφεται κατά της με αριθμό 7707/26-8-2005 πράξεως – αποφάσεως του κ. Δημάρχου Λευκάδας ανακλήσεως χρήσεως αιγιαλού.

552: Απόφαση ΟΕ προς χορήγηση εντολής της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση της 19ης-11-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΚ34/9-4-2021 αίτησης ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία <<ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ>> που στρέφεται κατά της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ και κατά κάθε άλλης συναφούς, προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης και ιδίως κάθε πράξης της Αναθέτουσας Αρχής που θα εκδοθεί η που θα συντελεστεί προς συμμόρφωση προς την με αρ’595/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ.

553: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά της αριθ’ ΜΤ103/2021 αγωγής του N.Γ. που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

554: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’ΜΤ163/2021 αγωγής των Α.Π. και Α.Π. που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Λευκάδας για την διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.

555: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 28/3/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ56/21) αγωγή των Μ.Π. και Ε.Π. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

556: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 27/5/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ112/21) αγωγή των Μ.Κ. και Α.Κ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

557: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

558: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

559: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021», του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Πρόσκληση 4559/28-6-2021 με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» για την πράξη «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Λευκάδας».

560: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού - Μ. Αυλακίου» προϋπολογισμού 100.000,00 €.

561: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 58.999,99 ευρώ.

562: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ

563: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 6.450.000,00 € με Φ.Π.Α. και Α/Α συστήματος 182918.

564: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ», προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ.

565: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» (cpv:45332200-5),προϋπολογισμού 180.000,00 € με το ΦΠΑ, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

566: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του χρόνου διάρκειας της σύμβασης « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» για διαμόρφωση χώρων, με αριθμ. πρωτ. 25279/19-07-2021/ΑΔΑΜ:21SYMV008943510 συμφωνητικού.

567: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός έδρας υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

568: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

569: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021.

570: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αγίου Μηνά», προϋπολογισμού 24.775,45€.

571: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αναβάθμιση των υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος Δήμου Λευκάδας», αναδόχου ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.

572: Απόφαση Ο.Ε. έγκρισης 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ», αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.

573: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΟΥΡΟΥ Ε.Δ.Ε.

574: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

576: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 02.09.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 200/2021) αγωγής του Χ.Β. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

577: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών του Σ.Η. μεταξύ των άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

578: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την διαδικασία κατάθεσης των εκατό ημερών, κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών του Σ.Η. μεταξύ των άλλων και στο Δήμο Λευκάδας.

579: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποκατάστασης αναδόχου κατά τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν. 3669/2008 για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

580: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΑΛΑΜΑΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΡΟΥ», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.

581: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 10.000,00 €.

582: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 246.000,00 € με ΦΠΑ.

583: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», με προϋπολογισμό 49.996,87 €

584: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

585: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28 € με Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελέσματος.

587: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

588: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 75/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2021.

589: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 03.07.2018 (αρ. εκθ. καταθ. 22/2018) έφεση του X. H. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

590: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26/4/21 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ78/21) αγωγή των Α.Χ. & Κ.Χ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

591: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή πίστωσης ποσού 3.404.524,00 ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 3027/30-09-2021 (ΑΔΑ: Ψ97Φ46ΜΤΛ6-046) απόφαση του ΥΠΕΣ που αφορά τη χρηματοδότηση με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας» στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

592: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

593: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» αναδόχου ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

594: Απόφαση Ο.Ε. για επικαιροποίηση ως προς τις ισχύουσες διατάξεις, της υπ' αρ. αποφ. 274/2019 του Δ.Σ., έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 220.500,00 Ευρώ.

595: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που υπέστη το οδικό δίκτυο του Δήμου Λευκάδας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων» προϋπολογισμού 102.000,00 Ευρώ.

596: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

597: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με έγκριση της παραχώρησης χρήσης χωρίς αντάλλαγμα στην κοινωφελή δημοτική επιχείρηση Λευκάδας Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για τις ανάγκες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1582 οχήματος.

598: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού της μελέτης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΓΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 43.342,77 €.

599: Απόφαση Ο.Ε. για εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας κατ’ ακολουθίαν των αριθ. Α63/2021, Α64/2021, Α65/2021, Α66/2021, Α67/2021, Α87/2021, Α88/2021, Α89/2021, Α90/2021, Α132/2021, Α133/2021, Α134/2021, Α135/2021, Α143/2021, Α144/2021, Α145/2021, Α146/2021, προδικαστικών αποφάσεων του ενιαίου τμήματος Μονομελούς –Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικής έδρας Λευκάδας, ως και υποστήριξη των αντιστοίχων προσφυγών με αριθμό κατάθεσης 30/2016, 35/2016, 36/2016, 41/2016, 228/2017, 27/2016, 28/2016, 29/2016, 34/2016, 37/2016, 38/2016, 39/2016, 40/2016, 31/2016, 26/2016, 32/2016, 33/016, στη συνεδρίαση της 20ης-10-2021, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση του πιο πάνω αναφερομένου δικαστηρίου.

600: Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση αναίρεσης κατά της αριθ’224/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων σε δεύτερο βαθμό ήτοι την έφεση Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας και κατά της Α. Μ.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by