ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

301: Aπόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων    

302: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας  


303: Aπόφαση Ο.Ε. επί υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015


304: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής της Χρυσής χας Παναγ. Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας Δάφνης Λάζαρη που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας

305:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της προσφυγής του Σπυρίδωνα Ανυφαντή  που στρέφεται εναντίον του  πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας


306: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των  Θωμούλα Σταματέλου και λοιπά   που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας

307:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της προσφυγής του Ευάγγελου Καββαδά  που στρέφεται εναντίον του  πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας


308: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της προσφυγής της Ιουλίας Κατηφόρη  που στρέφεται εναντίον του  πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας  

309: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της προσφυγής του Βασιλείου Τσαγγάλη  που στρέφεται εναντίον του  πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας  

310: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των Γεώργιο Αγγέλου και λοιπά  που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας  

311: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των Κωνσταντίνου Ιωαννίδη και λοιπά  που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας

312: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των Στέφανου Ρομποτή  και λοιπά  που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας


313:  Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των Ευάγγελου Μαγκανάκη  και λοιπά  που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας


314: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της προσφυγής του Σπυρίδωνα Μεσσήνη  που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας  

315:  Aπόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς  Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατά την δικάσιμο  της 22/01/2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής της Ερσης Πηνελόπης Παλλαντίου που στρέφεται εναντίον του Δημητρίου Φραγκούλη και Γεωργίου Καραμεσίνη- Πέτκου και εναντίον του  Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας  

 316: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της προσφυγής Καραβία Μαρίας που στρέφεται εναντίον του  Ελληνικού Δημοσίου κ.λ.π.


317:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των Ιωάννη Κορφιάτη κ.λ.π που στρέφεται εναντίον του  Δήμου Λευκάδας  

318: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου  Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο  της 13-01-2016   ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της αγωγής των Αγγελικής Γεωργάκη  που στρέφεται εναντίον του  πρώην Δήμου Καρυάς Λευκάδας.  

319: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά την δικάσιμο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της Προσφυγής Γεωργίου Ανυφαντή που στρέφεται εναντίον του πρώην Δήμου Ελλομένου Λευκάδας.

320: Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ.57/2012 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

321: Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθμ.58/2012 αμετάκλητη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

323: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας.

324: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τριών κόμβων (Καραβέλα& Φιλοσόφων-Γαζή/Κατωπόδη/Ξ. Γρηγόρη-Περιγιαλίου».

325: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικής οδού εντός οικισμού Εγκλουβής», πρ/σμού 12.300,00 €.

326: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Καστού» πρ/σμού 7.995,98 €.

327: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Σύβρου» πρ/σμού 5.000,00 €

328: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Πινακοχωρίου Σφακιωτών» πρ/σμού 9.994,08 €.

329: Απόφαση Ο.Ε. επί υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2015.
 
330: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή σε ρύθμιση οφειλών του Δήμου.
 
331: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το έτος 2016, κατόπιν κληρώσεως (άρθρο 26 ν.4024/2011).
 
332: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων.
 
333: Απόφαση Ο. Ε. για 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.
 
334: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας.
 
335: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και εργασιών και Επιτροπών αξιολόγησης προσφορών, για διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών και εργασιών Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2016.
 
336: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
 
337: Απόφαση Ο.Ε για κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. για το έτος 2016.
 
338: Απόφαση Ο.Ε. για επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κτηρίου που στεγάζονται τα οκτώ (08) ενοικ. δωμάτια στην Τ.Κ. Αγ Νικήτα Λευκάδας.
 
339: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αγωγής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία: «Οργανισμός Προβολής και Διαφήμισης», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο στις 11-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
 
340: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στον Δικηγόρο Κώστα Κατηφόρη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας για απόκρουση της αίτησης αναίρεσης του Γεώργιου Λογοθέτη, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη συνεδρίαση της 13ης/01/2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
 
341: Ενημέρωση για τις αριθμ. 156 και 157/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου (Μεταβατική έδρα Λευκάδας).
 
342:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά της Έφεσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που προσβάλει την αριθμ. 191/2014 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου,  στη συνεδρίαση της 22ας/01/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

 343:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  στην Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  Μαυρέτα  Καρύδη για υπεράσπιση  του Γεώργιου Κατωπόδη, δημοτικού Υπαλλήλου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 14ης/01/2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο

344: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας.

345:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας έτους 2015», προϋπολογισμού 67.638,52 €.

346: Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και καθορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Καρυάς Σφακιωτών» προϋπολογισμού 14.999,54 €.


347: Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και καθορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Απολλωνίων» προϋπολογισμού 14.998,88 €.

348 : Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και καθορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Ελλομένου» προϋπολογισμού 14.998,53 €.

349 : Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης των όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού και καθορισμού ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 17.999,81 €.

350: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.    

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by