Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

151:Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμό υπολόγων.

152:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 €.

153:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 77835 του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 120.700,00€.

154:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 74890 του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ», προϋπολογισμού 483.870,97€.

155:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά την συνεδρίαση του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Πατρών με θέμα την συμμόρφωση της με αριθμό Α610/2018 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 7-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

156:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ κατά τη συνεδρίαση του στις 12-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συνεδρίαση αυτού, κατά της αίτησης ακύρωσης του Αλέξανδρου Σολδάτου.

157:Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, υπεράσπισης και εκπροσώπησης του υπαλλήλου του Δήμου Λευκάδας Κυριάκου Προκοπίου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 13ης-6-2019 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση συνεδρίαση αυτού.

158:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής, στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία Αικατερίνη Τσερέ, περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κυριάκου Προκοπίου του Δημητρίου & του Δημητρίου Βραχνούλα ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 2η.7.2019 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 30/2019 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

159:Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της αρ. 10845/2018 διακήρυξης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/16, για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας» για χρονικό διάστημα δύο μηνών και συμβατικό αντικείμενο 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

160:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 38/Α/30-1-2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

161:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

162:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή μόνιμης παράκαμψης δημοτικής οδού στην Τ.Κ Απόλπαινας λόγω κατολισθήσεων», με Α/Α συστήματος 80326 προϋπολογισμού 600.000,00 € .

163:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού: 7.000,00 € με Φ.Π.Α.

164: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, κατάθεση προτάσεων εντός 100 ημερών κατά της αγωγής της Σταμάτας Αργυρού, για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

165:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στον έλεγχο των δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2019 της με αριθμ.4704/2019 Διακήρυξης.

166:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας (αριθμ. 9335/16-05-2019 Διακήρυξη).

167:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση πηγαδιών & διαμόρφωση πλατείας Πλατάνου Τ.Κ. Καλαμιτσίου» προϋπολογισμού 30.000,00 € με Φ.Π.Α.

168:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 80318 του έργου «Τσιμεντοστρώσεις - Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. Λευκάδας», με προϋπολογισμό 166.820,00 €, με ΦΠΑ.

169:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 77841 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 102.000,00 € με Φ.Π.Α.

170: Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας για την αριθ’57/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη, για άσκηση έφεσης και εν γένει ενδίκων μέσων κατά της ως άνω απόφασης η οποία εκδόθηκε επί της αγωγής της Mαύρας Μαλακάση, κατά της εταιρείας ΕΤΑΝΑΛ των πρώην ΟΤΑ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Λευκάδας.

171:Απόφαση Ο. Ε. για απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών εργασιών για την προσωρινή αποθήκευση και επιχωμάτωση δεματοποιημένων απορριμμάτων, για λόγους πυροπροστασίας.

172:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας»

173:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων & Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Δ. Λευκάδας».

174:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ΦΠΑ.

175:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.000,00€ με το ΦΠΑ.

176:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση όρων διακήρυξης και τον καθορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 6.000,00€ με το ΦΠΑ.

177:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για καρουζέλ - ηλεκτροκίνητο τρενάκι.

178: Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της 48/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Δήμου Λευκάδας κατά των Ολυμπίας χήρας Φιλίππου Σταματέλου και λοιπών, που αφορά στην εκτέλεση της 130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

179:Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της 49/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Δήμου Λευκάδας κατά των Ολυμπίας χήρας Φιλίππου Σταματέλου και λοιπών, που αφορά στην εκτέλεση της 130/2013 απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

180:Απόφαση Ο. Ε. σχετικά με υποβολή αίτησης οφειλέτη του Δήμου, με την οποία ζητεί την υπαγωγή του στη ρύθμιση οφειλών του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.5.19 τεύχος Α΄).

181:Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπό) φακέλου των οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού με τροποποίηση των όρων ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας, με αριθμ. 11651/12-06-2019 (ΑΔΑΜ: 19PROC005104907).

182:Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων του Δήμου Λευκάδας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.

183:Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

184:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.

185:Απόφαση Ο. Ε. περί άσκησης έφεσης κατά της αριθμ. 15/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, στην υπόθεση Σπυρίδωνος Αρέθα και λοιπών κατά του Δήμου Λευκάδας (καταβολή αναδρομικών επιδομάτων κλπ που καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012).

186:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας( αριθμ. 11651/12-06-2019 Διακήρυξης).

187:Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των όρων διακήρυξης και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Γεωλογική μελέτη Σχεδίου Πόλεως Λυγιάς - Καρυωτών» προϋπολογισμού 11.000,00€ με το ΦΠΑ.

188:Απόφαση Ο.Ε. για την τροποποίηση των όρων διακήρυξης και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.000,00€ με το ΦΠΑ.

189:Απόφαση Ο.Ε. για την τροποποίηση των όρων διακήρυξης και τον καθορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού (ανοιχτής διαδικασίας) ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ» προϋπολογισμού 6.000,00€ με το ΦΠΑ.

190: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας.

191: Απόφαση Ο.Ε. περί διενέργειας ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των ορίων που θα διεξαχθεί με ηλεκτρονική διαδικασία για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία –πλαίσιο για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ , καθορισμού όρων διαγωνισμού και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών.

192:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΜΑΥΤΙΩΝ" ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by