ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

02-11-2021:Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινότητας Βασιλικής Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινότητας Βασιλικής Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4804/21

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
10-09-2021:Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ: « Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου ως προς τις αρμοδιότητες Αντιδημάρχου»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
09-09-2021: Απόφαση Δημάρχου - Αποδοχή παραίτησης

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καρυάς Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου

  Αποφάσεις Δημάρχου
19-8-2021: Απόφαση τροποποίησης της με αριθμ. 25404/2021 απόφασης Δημάρχου

Λευκάδα 19-8-2021

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθ. 25404/05-01-2021 (ορθή επανάληψη) απόφασης Δημάρχου

Πατήστε εδώ

  Αποφάσεις Δημάρχου
1-7-2021: Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Λευκάδας – Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 36965/31.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ2ΩΛΙ-Δ9Ω) Απόφασης Δημάρχου περί τοποθέτησης Προϊσταμένων Δ/νσεων Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη: 1. Tiς δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
27-4-2021:ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

                                            “Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου»

Πατήστε εδώ για την απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
15-2-2021: Απόφαση Δημάρχου για κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας

ΘΕΜΑ : «Κλείσιμο σχολείων λόγω επικινδυνότητας»

                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ

                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη : 1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-01-2021.«Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

«Ορισμός Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

AΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
05-01-2021.Ορισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου.

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 Ορισμός Αντιδημάρχων - αναπλήρωση Δημάρχου.

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων του Δήμου Λευκάδας»

AΠΟΦΑΣΗ : ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

  Αποφάσεις Δημάρχου
16-10-2020: Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ : «Αποδοχή παραίτησης συμβούλου κοινοτικού συμβουλίου Καλάμου Δήμου Λευκάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έxοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 4, 41 και 42 του N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')

2. Την υπ΄ αριθ. 88/59846/21.08.2019 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, περί λειτουργίας Κοινοτήτων.

Πατήστε εδώ για την Απόφαση Δημάρχου.

  Αποφάσεις Δημάρχου
Σελίδα 1 από 12Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by