ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

101: Απόφαση Ο.Ε. για 2η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018
 
102: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
103: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018
 
104: Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση των 109/13 & 307/16 & 118/2016 αποφάσεων της Ο.Ε. με τις οποίες  χορηγήθηκε εντολή στην δικηγορική εταιρεία Φλογαϊτη-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη & Συνεργάτες και στην δικηγόρο Αικατερίνη Ανθίμου, από κοινού ή χωριστά, να εκπροσωπήσουν  τον Δήμο Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας όπου εμπράγματη διαφορά (εμπεριέχουσα και αίτημα περί κτηματολογικών διορθώσεων) ενός ακινήτου εκτάσεως 60.988,13 τ.μ. στην θέση Βαρδάνια-Γύρα-Δυτικό Ιχθυοτροφείο
 
105: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018
 
106: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της αρ. 101/2018 απόφασής της που αφορά στην 2η  αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 
 
107: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.
 
108: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018
 
109: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 26.02.2018  για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό την στέγαση του τμήματος Παιδικού Σταθμού (παράρτημα) πόλης Λευκάδας
 
110: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης  ανοιχτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 199.995,74 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 
 
111: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των όρων διακήρυξης  ανοιχτού ηλεκτρονικού    διαγωνισμού του έργου « Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας » προϋπολογισμού 115.652,11 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης 
 
112: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018
 
113: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
114: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018
 
116: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 70/Α/15-02-2018 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
 
117: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
 
118: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατά της κλήσης (για επαναφορά υπόθεσης προς συζήτηση και ανάκληση μη οριστικής απόφασης) με αριθμό 5/2018   της Αργυρής Μανωλίτση,  που στρέφεται κατά  του Δήμου Λευκάδας, η οποία εισάγεται να εκδικασθεί με την διαδικασία του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
 
119: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, κατά τη συνεδρίαση της 7ης-5-2018, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, της συζήτησης της προσωρινής διαταγής του Ηλία Δουκατά που στρέφεται κατά της Εθνικής Τράπεζας, του Δήμου Λευκάδας, κλπ. 
 
120: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση ή μη, εντολής, στον δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο, για παράσταση κει εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ως πολιτικού ενάγοντος, κατά της έφεσης ποινικής δίκης  ENERGA-HELLAS POWER, ενώπιον του Εφετείου Κακουργημάτων

121: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

122: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

123: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση απόδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ταχυδρομικών τελών.

124: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (α. από Κάβαλο προς Τσουκαλάδες, β. από Σκάρους προς Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησιάς, γ. από Κοντάραινα προς Σελί)» προϋπολογισμού 49.797,29 €.

125: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ-ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ "ΓΚΙΟΚΑ") προϋπολογισμού 25.000,00€.

126: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 19.917,88€.

127: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό συμβολαιογράφου, προς σύνταξη Συμβολαιογραφικής πράξης, απευθείας εξαγοράς ακινήτου από το Δήμο Λευκάδας¨.

128: Απόφαση Ο.Ε. περί εξώδικου συμβιβασμού ή μη, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 εδ.ιδ του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.4071/2012, σχετικά με το αίτημα της Ταμπιζύγου Ασημίνας.

129: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ενημέρωση για την υπ΄αριθ’ 137/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

130: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με ενημέρωση για την υπ΄αριθ’ 24/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

131: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου, Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας Αθηνών, κατά της αγωγής της ανωνύμου εταιρείας Χ.ΒΕΡΕΜΗΣ –ΟΤΙS A.B.E.T.E που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας που εκδικάζεται στις 24-5-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

132: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018

133: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

 134: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

135: Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Α’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
 
136: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης  α) Επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες και β) Επιτροπών ενστάσεων (άρθρο 221 Ν.4412/2016)

137: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού μεσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2018, της υπ΄αριθμ. 4237/2018 διακήρυξης.

138: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων  πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για καρουζέλ  & ηλεκτροκίνητο τρενάκι

139: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή  «Μεγάλο Αυλάκι» Τ.Κ. Νεοχωρίου  Δ.Ε. Ελλομένου  για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων 

140:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

141: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

142: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα της υπ΄αριθμ.8262/2-5-2018 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη

143: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας

144: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως του έργου:  "Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών" προϋπολογισμού  12.500,00€ με το ΦΠΑ

145: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

146: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Κατεπείγουσες παρεμβάσεις, λόγω κατολισθήσεων, σε τμήμα της δημοτικής οδού Περιγιάλι - Πλατύστομα» προϋπολογισμού 22.290,46 € και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης

147: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» προϋπολογισμού 483.870,97€ και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης . 

148: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

149: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

150: Απόφαση Ο.Ε. για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λευκάδας.

151: Απόφαση Ο.Ε. για την κατακύρωση της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 17.04.2018 με σκοπό την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004.

152: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Βόνιτσας σε εκκρεμή δίκη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του John Howard Monks, Suzannah Jane Mortimer, κατά Γιανούτσου Ιωάννη και Γιανούτσου Νικολάου.

153: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την από 29/5/2018 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “HELLASOD A.E.” κατά της αρ. 142/2018 απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα από 16-05-2018 και 22-05-2018 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Λευκάδας «Πλάτων Γρηγόρης»

154: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας λειτουργίας δεματοποιητή αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού»

155: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας σωλήνων ύδρευσης με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

156: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

157: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

158: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

159: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 40/Α/09-02-2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.

160: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

161: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 100.000,00 €.

161-ΠΡΑΚΤΙΚΟ

162: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό Δικηγόρου για υπεράσπιση του πρώην Δημάρχου του Δήμου Λευκάδας Αραβανή Kων/νου του Ανδρέα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας κατά την δικάσιμο της 19/6/2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ'αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

163: Απόφαση Ο.Ε. περί νομιμοποίησης προσφυγών δυνάμει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4447/2016, που έχουν ασκηθεί κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας και εκδικάζονται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου την 20.06.2018.

164: Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση προσφυγών κατά των υπ’ αριθ. 37,38,39,40,41/2018 αποφάσεων του Λιμενάρχη Λευκάδας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» του Δήμου Λευκάδας

165: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

166: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την από 29-5-2018 ένσταση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “HELLASOD A.E.” κατά της αρ. 142/2018 απόφασης της Ο.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν τα από 16-05-2018 και 22-05-2018 Πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο δημοτικό στάδιο Λευκάδας «Πλάτων Γρηγόρης».¨

167: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

168: Απόφαση Ο.Ε. κατάρτισης όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την παραγωγή αυγοτάραχου έτους 2018.

169: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ - ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ» προϋπολογισμού 354.838,71 €.

170: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας» , προϋπολογισμού 115.652,11 € . ΠΡΑΚΤΙΚΟ 170

171: Απόφαση Ο.Ε. περί συμπλήρωσης της με αριθμ.137/2018-ΑΔΑ:Ψ4ΩΞΩΛΙ-ΘΘ7 απόφασής της.

172: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2018.

173: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

174: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018

175: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.

176: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 05.06.2018 για την παραχώρηση, δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι.

177: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» πρ/σμού 24.800,00€ με το ΦΠΑ.

178:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ.»

179: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΘΑΝΙΟΥ.»

180: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.»

181: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κ.Χ. Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΣΤΟΥ.»

182: Απόφαση Ο.Ε. περί νομιμοποίησης αγωγών δυνάμει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4447/2016, που έχουν ασκηθεί κατά του Γεράσιμου Μελά και εκδικάζονται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, Μονομελούς Τμήματος την 20.06.2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.

183: Ενημέρωση Ο.Ε. σχετικά με την αριθ’ 6/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας το οποίο δίκασε την αγωγή μικροδιαφοράς μεταξύ της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ και του Δήμου Λευκάδας.

184: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της δικηγόρου του Δήμου, Μαυρέτας Ν. Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Γ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, προς νομιμοποίηση της αριθ’1/24-3-2016 Πρόσθετης Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας υπέρ της από 12-2-2018 έφεσης του ΕΦΚΑ –ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ κατά ΛΑΖΑΡΗ ΑΓΛΑΙΑΣ και κατά της αριθ’14/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που εκδικάζεται στις 29-6-2018 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο .

185:Απόφαση Ο. Ε.  περί έγκρισης του από 22-06-2018 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας δεματοποίησης αστικών αποβλήτων Δήμου Λευκάδας της υπ΄αριθμ.11383/6-06-2018-ΑΔΑΜ:18PROC003225908 διακήρυξης και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη

187:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.

188:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2018.

189:Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής και ορισμό υπολόγων. 

190:Απόφαση ΟΕ για έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ » , προϋπολογισμού 199.995,74 € .

191:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Α. (ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ) & Β. (ΑΠΟ ΣΚΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) Γ.(ΑΠΟ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΣΕΛΙ)» προϋπολογισμού 45.797,29 € .

192:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια του ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ» , προϋπολογισμού 113.999.96 € .

193:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου.

194:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμήματος πλατείας παραλίας Δ.Κ. Λευκάδας για τοποθέτηση αυτόματου μηχανήματος πώλησης φυσικού χυμού.

195:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 58.999,99 € .

196:: Ενημέρωση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας σχετικά με την αριθ’ 72/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

197:Ενημέρωση της Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδας σχετικά με τις αριθ’ Α1004/2017, Α1005/2017, Α1006/2017, Α1007/2017, Α1008/2017, Α1009/2017, Α1010/2017, Α1011/2017, Α1012/2017, αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών.

198:Απόφαση Ο.Ε. δυνάμει του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 παρ. 1 εδ ιγ και παρ. 2, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του Ν. 4447/2016, για την μη άσκηση αναίρεσης κατά των με αριθμ. Α 155/2018 & Α 156/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Πατρών οι οποίες εκδόθηκαν κατόπιν συζητήσεως των απο 14.12.2015 αγωγών της «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. –INTEGER ΑΕ» και λοιπών (ΠΙΝ. 31 και 32) κατά του Δήμου Λευκάδας την 15.12.2017.

199:Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Κωνσταντίνου Σέρβου του Αποστόλου ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας την 28η.6.2018 για τις περιγραφόμενες στο με αριθμό 446/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις.

200:Απόφαση Ο.Ε για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Λευκάδας.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by