Λειτουργία: Εμφάνιση Πίνακα Ελέγχου; Μεγιστοποίηση 
ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

204:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του από 15-06-2020 πρακτικού διαπραγμάτευσης για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων από τη θέση «ΑΛΥΚΕΣ» του Δήμου Λευκάδας στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν.Αιτωλ-νίας» καθώς και την ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας.

205:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καλάμου.

206:Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καστού.

207:Απόφαση Ο.Ε για έγκριση του από 16-06-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (σχετ. η με αρ.πρωτ. 8201/3-06-2020)»

208:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

209:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 02.06.2020 για την εκμίσθωση του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας Λευκάδας, για το τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για ζωοτροφή (σανός).

210:Απόφαση Ο.Ε. για επανάληψη της δημοπρασίας για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

211:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την μίσθωση τμημάτων πλατείας παραλίας κοινότητας Λευκάδας για καρουζελ - ηλεκτροκίνητο τρενάκι καθώς και μέχρι δυο παιδικά παιχνίδια σε κάθε θέση.

212:Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού & παραλίας στις Δημοτικές Ενότητες Λευκάδας- Απολλωνίων-Ελλομένου για το έτος 2020.

213:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην θέση Πόρτο Κατσίκι κοινότητας Αθανίου Δ.Ε. Απολλωνίων.

214:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος κοινότητας Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

215:Απόφαση Ο.Ε. για αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Λευκάδας με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (σχετ. το άρθρο 5) μεταξύ του "Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος" και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο "Για την παροχή υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και καθαριότητας χερσαίων ζωνών λιμένων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος".

216:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 149/Α/06-03-2020 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών Υπηρεσίας ύδρευσης.

217:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ», προϋπολογισμού 14.997,70€ με ΦΠΑ.

218:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 €.

219:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ », προϋπολογισμού 34.998,19 €.

220:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΓΟΝΙΟΥ (ΟΠΙΣΘΕΝ LIDL)», προϋπολογισμού 9.997,77 € .

221:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπ/σμού 62.0000,00 € .

222:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.

223:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών Σπαρτοχωρίου – Κατωμερίου Δήμου Μεγανησίου», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 € χωρίς ΦΠΑ με Α/Α συστήματος 88769 για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

224:Απόφαση Ο.Ε. για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στις 10-7-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αριθ’ αριθ’ΑΝΜ33/4/6/2020 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εταιρείας ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ που στρέφεται κατά της αριθ’595/2020 απόφασης του 2ου Κλιμακίου της Αρχής εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών και κατά του Δήμου Λευκάδας.

225:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών κατά της αριθ’Α31/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Δήμου Λευκάδας και Χρυσής χήρας Παναγιώτη Λάζαρη, Ιωάννας Λάζαρη, Αναστασίας Λάζαρη.

226:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

227Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών της με αριθμ. 5191/1-04-2020/ ΑΔΑΜ: 20SYMV00006511969 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας.:

228:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης ακτών Δήμου Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 69.936,00 ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 8201/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

229:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

230:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 49.649,60 ευρώ με Φ.Π.Α., της με αριθμ. 6193/29-04-2020 (ΑΔΑΜ:) διακήρυξης.

231:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 14.240,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% της με αριθμ. 8204/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

232:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 58.215,52 ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 6191/29-04-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος.

233:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120lt, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 34.902,90 ευρώ με Φ.Π.Α της με αριθμ. 6192/29-04-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος.

234:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 8960/11-06-2020 διακήρυξης.

235:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 8209/3-06-2020 διακήρυξης.

236:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

237:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου».

238:Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Αργυρής Μανωλίτση κατά Δήμου Λευκάδας.

239:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’15/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’19/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 15-6-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΥΙΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

240:Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

241:Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Για την εκτέλεση της επέκτασης δικτύου ΔΕΗ με τίτλο: «Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας».

242:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

243:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

244:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού παραλίας Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ - ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ - για τοποθέτηση ομπρελών – ξαπλωστρών - θαλάσσιων μέσων αναψυχής – καντινών έτους 2020.

245:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την παραχώρηση, δύο (02) ανεξαρτήτων τμημάτων στην πλατεία της παραλίας Κ. Λευκάδας και την χρησιμοποίησή τους ως χώρους τοποθέτησης και λειτουργίας καρουζέλ, ηλεκτροκίνητο τρενάκι .

246:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση αποτελέσματος της επαναληπτικής δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την εκποίηση των κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.

247:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 14.06.2020 για την εκμίσθωση υπογείου και περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης πλατείας Τ.Κ. Καρυάς Δήμου Λευκάδας.

248:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 08.07.2020 για την εκμίσθωση του ισογείου του κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Πηγαδησάνων για ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

249:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου Δήμου Λευκάδας.

250:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015», αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

251:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΙΚΟΛΗ».

252:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ» αναδόχου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ.

253:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ».

254:Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ' αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

255:Απόφαση Ο.Ε. για την αριθ’6/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’12/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας που δίκασε την από 12-3-2020 αίτηση του Βουκελάτου Χρήστου του Μιχαήλ, εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

256:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

257:Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας που έγινε την 07.07.2020 για την εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 1.500 τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων στο Πόρτο Κατσίκι Τ.Κ. Αθανίου Δήμου Λευκάδας.

258:Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ειδικότητας του προσωπικού ΙΔΟΧ το οποίο θα προσληφθεί μέσω Κ.Α.Π., σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 45695/20.7.2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

259:Απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

260:Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.

261:Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της Υπηρεσίας Ύδρευσης.

262:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020. 

263:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630€ με Φ.Π.Α.

264:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)

265:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 33.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στα πλαίσια του έργου «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)» που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457.

266:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2020-2021 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού»

267:Τροποποίηση-συμπλήρωση όρων δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας κα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 700.000€ για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας»

268:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, συνολικού προϋπολογισμού 47.802,00 ευρώ με Φ.Π.Α, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

269:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», με προϋπολογισμού 50.000,00 €.

270:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ»» προϋπολογισμού 14.997,70 €.

271:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 34.998,19 €.

272:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 88777 του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 467.714,94 €.

273:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ημερομηνία δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 62.0000,00 € .

274: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

275:Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας.

276:Απόφαση Ο.Ε. για λύση της υπ’αριθ. 12494/21-6-19 σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεματοποίησης αστικών αποβλήτων.

277:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

278:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων περιοχής Καλλιγονίου (όπισθεν LIDL)», με προϋπολογισμό 9.997,77 €

279:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», με προϋπολογισμό 62.000,00 €.

280:Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’81/2013 αμετάκλητης απόφασης Ειρηνοδικείου Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο και τελευταίο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Ανώνυμης Κατασκευαστικής εταιρείας με την επωνυμία ΚΜS BUILDINGS AE κατά του Δήμου Λευκάδας με το παρά πόδας αριθ’25/2020 ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό

281:Απόφαση Ο.Ε. για την μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμ. Α159/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Ευστάθιος Κατωπόδης κατά Δήμου Λευκάδας.)

282:Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

283:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό Παροχή υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων" (cpv 90512000-9) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 59.999,51 ευρώ με Φ.Π.Α., έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού».

284:Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

285:Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμ. 425/2019 απόφασης Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020.

286:Απόφαση Ο.Ε επί της αριθ’642/2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών, που δίκασε την μικροδιαφορά μεταξύ των διαδίκων Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία EΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά του Δήμου Λευκάδας.

287:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 9/2020 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1υ εξαμήνου 2020 λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.

288:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 87200 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 645.161,29€ χωρίς ΦΠΑ.

289:Απόφαση Ο.Ε. για 1η παράταση χρονοδιαγράμματος προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της».

290:Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με κανονισμό διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

291:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε.Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ. 13678/11-08-2020 διακήρυξης.

292:Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας "Μεταφορές ογκωδών αντικειμένων και διάθεση βιοαποδομήσιμων αποβλήτων» της με αριθμ. 13590/10-08-2020 διακήρυξης.

293:Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων B’ τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού.

294:Απόφαση Ο. Ε. για υποβολή πρότασης στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την μελέτη ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ε.Κ.Χ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

295:Απόφαση Ο. Ε. για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την μεταφορά των αστικών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας.

296:Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αγροτικής οδοποιΐας Δ.Ε. Καρυάς - Σφακιωτών» προϋπολογισμού 79.999,22 €.

297:Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 91749.

298:Απόφαση Ο. Ε. περί μη άσκησης ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 227/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 89/2017 αγωγή του ΟΑΕΔ εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας.

299:Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

300:Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2021.

 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by