ελληνικά
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

201: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού Κομηλίου Δ.Ε. Απολλωνίων»
 
202: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: « Αποκαταστάσεις ζημιών αγροτικής οδοποιϊας Τ.Κ. Καλαμιτσίου, Αγίου Πέτρου, Αθανίου, Δραγάνου και «Αηδονάκι» Περιγιαλίου»
 
203: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή και βελτίωση κοινωφελών δικτύων Αθανίου»
 
204: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των Τ.Κ. Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς, Φτερνού»
 
205: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «Αποκαταστάσεις ζημιών ομβροδεξαμενών (Αθανίου, Χορτάτων, Αγίου Ηλία, Εγκλουβής- 60000) και δικτύων άρδευσης (Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων-54000)»
 
206: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
207: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
208: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
209: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2017 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού
 
210: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 9/2017 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων  και του διαχειριστικού απολογισμού 1υ εξαμήνου 2017 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας
 
211: Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 20.07.2017  για την μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου στην περιοχή «ΡΟΥΔΑ» Τ.Κ. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου  για χρήση του ως χώρος στάθμευσης οχημάτων
 
212: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη δημοπράτηση της παραγωγής αυγοτάραχου περιόδου 2017
 
213: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  στα πλαίσια του  διαγωνισμού του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»   
 
214: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του προσωρινού αναδόχου  στα πλαίσια του  διαγωνισμού του έργου:  «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ-ΠΟΝΤΗΣ»
 
215: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «Γήπεδο Τσουκαλάδων Δήμου Λευκάδας - Συνθετικός Χλοοτάπητας», προϋπολογισμού 299.997,52  € 
 
216: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
217: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
218: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 21-07-2017 πρακτικού Επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας,  της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 με αριθμό Διακήρυξης 6458/2017, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των  οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη
 
219: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
 
220: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 190.000,00 € 
 
221: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας  της Μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης οδού Ασπρογερακάτα – Πευκούλια (Λαγκάδα) Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού 50.000,00€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 
222: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
223: Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας
 
224: Υποβολή έκθεσης εσόδων - εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού
 
225: Απόφαση Ο.Ε. για 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
226: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού δημοπρασίας  του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΝΤΡΙΑΔΑ Τ.Κ ΕΞΑΝΘΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ ΑΘΑΝΙΟΥ», προϋπολογισμού 850.000,00  € 
227: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής  σε δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, για άσκηση παρέμβασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, στη δικάσιμο στις 22-9-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατά της αγωγής της Μαύρας Μαλακάση που στρέφεται εναντίον της ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ
 
228: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
229: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά της αρ. 221/2017 απόφασής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ-ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

230: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
231: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
232: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
234: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας, έγκρισης ανάθεσης της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και  καθορισμού των όρων του διαγωνισμού»
 
235: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 447/Α/31-05-2017 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών
 
236: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  Πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ», Προϋπολογισμού 257.000,00  € 
 
237: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  Πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού στην πόλη της Λευκάδας από θέση  "Πόντε"  έως το Διοικητήριο», Προϋπ/σμού 561.913,85  €
 
238: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου  «Αποκατάσταση Πλακοστρώσεων Πυρόπληκτων Περιοχής Πόλης Λευκάδας» προϋπολογισμού 106.786,82€
                     
239: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  Πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού :1.306.000,00 ευρώ
 
240: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 371/Α/15-05-2017 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

241: Απόφαση Ο.Ε. επί της ένστασης κατά της 215/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάδειξη αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ»
 
242: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

243: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
244: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για συνοπτικούς διαγωνισμούς που θα διεξαχθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017,  Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για απευθείας ανάθεση προμήθειας πυροσβεστικών κρουνών και Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων των εν λόγω συνοπτικών  διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης
 
246: Απόφαση Ο.Ε. για συμπλήρωση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017
 
247: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

248: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

249: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό  Δικηγόρου  του Δήμου Λευκάδας με  πάγια  αντιμισθία ( Μαυρέτας Καρύδη ή Αικατερίνης Τσερέ),για υπεράσπιση του  Δημοτικού Συμβούλου Βικέντιου Νικόλαου, του υπαλλήλου  του Δήμου   Λευκάδας  Σπυρίδωνος Αρέθα  και του πρώην Αντιδημάρχου  Πραξιτέλη Σούνδια,   ενώπιον του  Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  Λευκάδας  κατά  την δικάσιμο της 12ης/10/2017  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ' αναβολή  ή ματαίωση δικάσιμο

250: Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής  στη Δικηγόρο  του Δήμου, με  πάγια  αντιμισθία  Μαυρέτα  Καρύδη, για την εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, κατά της αριθ. 66/2017 αγωγής διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο των Ιωάννας Γράψα, Χαρίκλειας Γράψα, Αργυρώς Γράψα, που εισάγεται με την διαδικασία των «εκατό ημερών»

251: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής περί μη παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 65/2017 αγωγής του Ευάγγελου Σκούτερη εκτός των άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας, απευθυνόμενη προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας

252: Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση ή μη προσφυγών κατά των υπ΄ αριθ. 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30/07.07.2017 αποφάσεων Λιμενικής Αρχής Λευκάδας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης  παραλίας «Αγιος Ιωάννης» του Δήμου Λευκάδας

253: Απόφαση Ο.Ε. για υπαγωγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις δ/ξεις της περίπτ. γ΄παραγρ. 2 άρθρ. 32 του ν. 4412/16 λόγω του κετεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης γεωλογικής μελέτης σχεδίου Περιγιαλίου

254: Απόφαση Ο.Ε. για υπαγωγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση σύμφωνα με τις δ/ξεις της περίπτ. γ΄παραγρ. 2 άρθρ. 32 του ν. 4412/16 λόγω του κετεπείγοντος για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης διευθέτησης υδατορεμμάτων Περιγιαλίου 
 
255: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

256: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

257: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΟΜΗΛΙΟΥ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 23.000,00  €

258: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου  Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας στη δικάσιμο της 18ης Οκτωβρίου 2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή δικάσιμο

259: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου  Μαυρέτα Καρύδη για άσκηση ή μη προσφυγών κατά προστίμων Λιμενάρχη ενώπιον του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας

260: Απόφαση Ο.Ε. επί της ενστάσεως κατά της αρ. 239/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»
 
261: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
262: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
264: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λευκάδας και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη

265: Απόφαση Ο.Ε. για απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο: "Επισκευές-Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΔΕ Καρυάς-Σφακιωτών" προϋπολογισμού 6.998,62€ με το ΦΠΑ

266: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΚΗΣΚ) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 900/173-2017, για το έτος 2017

267: Απόφαση Ο.Ε. για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για τους οικισμούς Αλέξανδρου και Κολυβάτων της Τοπικής  Κοινότητας Αλέξανδρου για το έτος 2018 
268: Απόφαση Ο.Ε.  περί έγκρισης των πρακτικών Επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας,  της Δ.ΕΠ.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2017 με αριθμό Διακήρυξης 6458/2017, που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση
 
269: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

270: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017

271: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

272: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών

273: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 13.400,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης

274: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου " ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Δ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΩΝ" προϋπολογισμού 12.964,00 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης

275: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»  και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης

276: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την  καταβολή ή μη, αποζημίωσης εξ αιτίας ατυχήματος προκληθέντος από  ακάλυπτο φρεάτιο του Δήμου  Λευκάδας

277: Απόφαση Ο.Ε. χορήγησης εντολής για άσκηση προσφυγών κατά των υπ΄ αριθ. 31, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54/07.07.2017 αποφάσεων Λιμενικής Αρχής Λευκάδας με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα στο Δήμο Λευκάδας για θέματα που αφορούν την ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης παραλίας «Κάθισμα» του Δήμου Λευκάδας

278: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της υπ΄αριθ. 249/2017 απόφασής της, ως προς την ημερομηνία της δικασίμου
 
279: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευσης πιστώσεων οικονομικού έτους 2017
 
280: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 25-09-2017 πρακτικού της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για τη σίτιση μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-2018 της με αριθμό 18762/23-08-2017 διακήρυξης, που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση αποτελέσματος
 
281: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 4-09-2017 και 11-09-2017 πρακτικών της  Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας έτους 2017 της με αριθμό Διακήρυξης 16655/26-07-2017, που αφορά στην αποσφράγιση –αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 
282: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών

283: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
284: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής κατά της υπ΄αριθ. 37287/05-09-2017 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 
285: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας, για υποστήριξη προσφυγών του Δήμου κατά προστίμων Λιμενάρχη
 
286: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση βλαβών και έργα βελτίωσης συστημάτων ύδρευσης των Τ.Κ. Νυδριού, Κατούνας-Λυγιάς, Φτερνού», προϋπολογισμού 584.000,00 €.
 
287: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Αποκαταστάσεις Γηπέδων Λευκάδας», προϋπολογισμού 30.000,00 €
 
288: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, στα πλαίσια διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση – Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου Λευκάδας», προϋπολογισμού 190.000,00 €
 
289: Απόφαση Ο.Ε. για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
290: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών
 
291: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017
 
292: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης και περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας και τοποθέτησης χλοοτάπητα με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού
 
293: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας  υδρομέτρων με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού
 
294: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης και περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας τροχού διάνοιξης αυλάκων με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού
 
295: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης και περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας ασφάλτου κλειστού τύπου με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού
 
296: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού δημοπρασίας  του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΥΔΡΙΟΥ - Μ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού 100.000,00  €
 
297: Απόφαση Ο.Ε. περί  έγκρισης των όρων διακήρυξης   συνοπτικού  διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ»" προϋπολογισμού 19.9999,63 € και καθορισμό   ημερομηνίας δημοπράτησης
 
298: Απόφαση Ο.Ε. για ορισμό της Δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας Aικατερίνης Τσερέ: α)  για υποστήριξη των προσφυγών του Δήμου κατά προστίμων του Λιμενάρχη με αριθμούς 3/2011, 62/2011, 63/2011, 64/2011, 65/2011, 66/2011, 67/2011, 68/2011, 69/2011, 70/2011, 71/2011, 72/2011, 73/2011, 74/2011, 79/2011, 117/2011 και β) για  παράσταση και εκπροσώπηση  του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά  την δικάσιμο της 18ης Οκτωβρίου 2017  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση  δικάσιμο  κατ' άρθρο 72 Ν.3852/2010
 
299: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη δικάσιμο της 20ης-10-2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο
 
 
 
Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by